Landbouwgrond, pacht, koop, huur

Agrarische bedrijven kunnen gemeentelijke grond met een agrarische bestemming bij de gemeente pachten, huren of kopen. U moet hiervoor bij de gemeente een verzoek indienen.
De gemeente stelt specifieke voorwaarden aan het gebruik van de gepachte, gehuurde of gekochte grond.