Landbouwvisie

Een akker in het buitengebied.

Een akker in het buitengebied.

Inspraak ontwerp

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 26 maart 2020 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 6 mei 2020 bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, voor een ieder ter inzage ligt de ontwerp ‘Landbouwvisie’. Zoals gebruikelijk is dit document ook digitaal beschikbaar, onderaan deze pagina. In verband met de coronacrisis dringen wij er op aan het document zoveel als mogelijk digitaal te raadplegen. Als dit voor u niet mogelijk is, kunt u contact opnemen via het telefoonnummer of e-mailadres onderaan deze pagina. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden

Met deze landbouwvisie wordt richting gegeven aan de transitie van de landbouw en ontwikkelingen in het buitengebied. Belangrijke onderwerpen in de visie betreffen het waarborgen en verbeteren van de gezondheid, duurzame productie, agrarische economie en sociaal maatschappelijke relevantie van de productie van voedsel. In de visie is dit verwoord in de volgende zes waarden: Positieve gezondheid, Verbinding sociaal en fysiek, Biodiversiteit van het buitengebied, Natuurinclusieve bedrijfsvoering, Economische innovatie en Veilige omgeving. Met deze visie sluiten we aan op de Landbouwvisie van Minister Schouten en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De gemeente Weert kiest er voor om voorop te lopen in de ontwikkeling naar duurzame productiemethoden en verbreding van 'agrarische' activiteiten, waardoor de diversiteit en kwaliteit van het buitengebied verder versterkt wordt. We zijn ons er terdege van bewust dat de agrarische ondernemers de belangrijkste pion zijn in deze transitie. De gemeentelijke rol in de verandering zal vooral faciliterend en stimulerend zijn. 

Naar verwachting zal de visie op 8 juli 2020 worden vastgesteld door de gemeenteraad.  Schriftelijke dan wel mondelinge inspraakreacties met betrekking tot voornoemde visie kunnen door eenieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, Postbus 950 te 6000 AZ Weert. Indien u uw inspraakreactie mondeling naar voren wenst te brengen dan verzoeken wij u hiertoe telefonisch of via e-mail een afspraak te maken via telefoonnummer (0495) 575 289 of p.kuppens@weert.nl 

Weert, 25 maart 2020

Downloads

Bestand Grootte
Landbouwvisie 2020 - Ontwerp.pdf (8.46 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.