Landbouwvisie ter inzage voor reacties

Reageren kan t/m 6 mei

25-3-2020

Een akker in het buitengebied.

Een akker in het buitengebied.

Vanaf 26 maart ligt de concept landbouwvisie ter inzage bij de gemeente Weert. Tot en met 6 mei kunnen inwoners hierop reageren. Met de landbouwvisie wil de gemeente Weert richting geven aan de ontwikkelingen in de landbouw. De landbouwsector is een belangrijke speler in het Weerter buitengebied en heeft daardoor een grote invloed op leefomgeving en de inrichting van het landschap. Na de termijn van inzage wordt de landbouwvisie naar verwachting op 8 juli vastgesteld door de gemeenteraad.

Diversiteit en kwaliteit

Kenmerkend voor Weert is juist de diversiteit en kwaliteit van het landschap. Het doel van de landbouwvisie is om die diversiteit in bedrijven te behouden en een impuls te geven aan de kwaliteit van de landbouw. Het gaat dan onder andere over de omgeving (biodiversiteit, schone lucht en goede kwaliteit van bodem en water), maar ook juist over verbinding met inwoners, andere bedrijven en recreanten.

Dreigende leegstand

De ontwikkeling van de landbouw in de afgelopen 20 jaar heeft geleid tot schaalvergroting, specialisatie en efficiëntere productie. In diezelfde periode zijn markten opengegaan en worden voedsel en veevoer over grote afstanden vervoerd. Daardoor zijn de voedselprijzen nu laag en de marges voor de agrariërs gering. Vanwege deze beperkte marges en de opgave om te blijven innoveren en investeren, haken veel ondernemers af. Daardoor dreigt toenemende leegstand van agrarische bedrijven. Om in te spelen op de ontwikkelingen van de landbouw en de gevolgen hiervan voor de omgeving, is de gemeente Weert gestart met de landbouwvisie.

Niet méér, maar béter!

Wethouder Geert Gabriëls van landbouw: “Met deze landbouwvisie proberen we de verbinding te zoeken tussen natuurlijke waarden, agrarische bedrijfsvoering, innovatie en mensen onderling”. De gemeente wil sturen op belangrijke waarden zoals gezondheid, verbinding tussen stad en platteland, verbetering van de natuurwaarden en het economisch belang van de landbouwbedrijven. We willen daarmee voorop lopen in de ontwikkeling naar duurzame productiemethoden en verbreding van ‘agrarische’ activiteiten. Dit is mogelijk door meer recreatieve activiteiten mogelijk te maken en in te zetten op verwerking en verkoop op de boerderij. Niet inzetten op meer voedsel produceren, maar op kwaliteit en daarbij aandacht voor mens, dier en omgeving. Andersom wordt ook ingezet op het consumeren van gezond voedsel uit de nabije omgeving. Ruimere marges voor agrariërs zijn een voorwaarde voor die kwaliteitsambitie.

Reageren op de landbouwvisie

Zo lang de maatregelen in het kader van de coronacrisis gelden, vragen wij u om niet naar het stadhuis te komen als u op een andere wijze kennis kunt nemen van de inhoud van de landbouwvisie (digitaal of zo nodig telefonisch). Inwoners kunnen tot en met 6 mei 2020 reageren op de concept landbouwvisie. Reageren kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke reactie kan worden ingestuurd naar het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Weert, Postbus 950 te 6000 AZ Weert. Om mondeling te reageren, vragen wij u om hier een afspraak voor te maken, via telefoonnummer (0495) 575 289. Na de inspraakperiode wordt de visie naar verwachting op 8 juli 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.