Meldingsformulier Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) biedt ondersteuning aan mensen die niet (geheel) op eigen kracht of met hulp van hun omgeving het huishouden kunnen doen en kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Ook de ondersteuning van mantelzorgers valt onder de Wmo. 

Meedoen aan de samenleving vraagt inzet van alle burgers, van uzelf, van uw familieleden en soms ook van vrienden en bekenden. Lukt het u ondanks al die inzet niet om voor uzelf te zorgen? Of lukt het u niet om mee te doen in de samenleving? Dan kan de gemeente u daarbij helpen. Wij kunnen u bijvoorbeeld wijzen op voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. Ook kunnen we professionele ondersteuning voor u regelen.

U kunt zich melden bij de gemeente Weert voor Wmo-ondersteuning. Wij onderzoeken dan hoe uw persoonlijke situatie is. Daarna bepalen we of u Wmo-ondersteuning krijgt.

Er zijn wél een aantal dingen waar u rekening mee moet houden voor u hulp aanvraagt. Die vindt u op deze pagina.

De Wmo is er voor iedereen die hulp nodig heeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen of om mee te kunnen blijven doen in de samenleving en dat op eigen kracht, of met hulp van familie, vrienden en bekenden (tijdelijk) niet kan.

Iedereen wil graag zelfstandig mee blijven doen in de maatschappij, een fijne baan vinden en veilig opgroeien. Met een beperking door ouderdom, lichamelijke of psychische problemen of moeilijkheden thuis is dit soms lastig. Als u belemmeringen tegenkomt of gewoon een vraag heeft, bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Dat kan met hulp van anderen, zoals de huisarts, school, de (sport)vereniging, het Centrum voor Jeugd en Gezin of een welzijnsinstelling.

U kunt contact opnemen met De Vraagwijzer van de gemeente Weert. Ook kunt u zich melden bij de gemeente Weert voor Wmo-ondersteuning. Dat kan via het meldingsformulier Wmo-ondersteuning.

U vertelt in een gesprek met iemand van de gemeente over uw situatie en welke problemen u ondervindt. En ook hoe uw familie en vrienden u kunnen helpen bij het oplossen daarvan. Het kan zijn dat u (tijdelijk) een individuele voorziening nodig hebt, die afgestemd is op uw situatie. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, een rolstoel of begeleiding.

Ja, dat mag. Als u een gesprek krijgt met de gemeente dan krijgt u op tijd informatie, zodat u genoeg tijd heeft om u voor te bereiden. Er mag altijd iemand bij het gesprek zijn. Bijvoorbeeld een familielid, een vriend(in), een vrijwillige ouderenadviseur of een onafhankelijk cliëntondersteuner van Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW).

Kinderen en eigen gezinsleden nemen de taken op zich die normaal zijn in een huishouden. Dat noemen we gebruikelijke zorg. Andere kinderen, familieleden, vrienden of buren zijn niet verplicht om te helpen. Maar de gemeente mag wel vragen wat de mensen in uw sociaal netwerk voor u kunnen betekenen. Zo kunnen we ook beter rekening houden met de mensen die u mantelzorg geven.

Gebruikelijke hulp is de hulp die mensen elkaar normaal gesproken geven. Omdat ze een gezin vormen of samenleven. Voorbeelden van gebruikelijke hulp zijn: helpen met eten koken, afwassen, stofzuigen en de kinderen aankleden en naar school brengen. Als een van de ouders ziek is, nemen gezinsleden deze taken vaak over. 

Ja, dat kan. Maar de gemeente kijkt ook wat uw partner en/of kinderen kunnen doen in het huishouden. De professionele hulp bij het huishouden is bedoeld als aanvulling daarop. Het resultaat moet zijn dat u in een schoon en leefbaar huis woont. En dat u met ondersteuning thuis kunt blijven wonen en mee kunt doen aan de samenleving.

Heeft u ondersteuning nodig, dan kunt u meestal zelf bepalen welke aanbieder u die ondersteuning mag leveren. Daarbij kunt u kiezen uit een groep aanbieders waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt. In sommige gevallen kan de aanbieder die u zou willen kiezen niet de ondersteuning leveren die voor u nodig is. In dat geval zal de gemeente u adviseren om een andere aanbieder te kiezen. 

Een overzicht van gecontracteerde aanbieders is te vinden op deze website.

Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U kiest zelf uw hulpverlener(s) en maakt afspraken over de ondersteuning die u nodig heeft. Ook de vergoeding die daar tegenover staat, regelt u zelf. Komt u voor een PGB in aanmerking? Dan regelt u zelf bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. 
Het PGB is een geldbedrag, maar dat geld krijgt u niet zelf op uw bankrekening. We maken het over naar de Sociale Verzekeringsbank, die er uw ondersteuner van betaalt.

Wilt u meer weten over het PGB? Vraag hiernaar bij De Vraagwijzer van de gemeente Weert. Zij kunnen u verder helpen.

De gemeente Weert biedt inwoners met een lager inkomen de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering, die wij samen met zorgverzekeraars aanbieden. op de pagina over de collectieve zorgverzekering vindt u alle informatie over de voorwaarden en de aanvraag van deze zorgverzekering. 
 
Hier kunt u kiezen uit verschillende zorgverzekeringspakketten. Het pakket 'Gemeente Extra Uitgebreid' is gericht op de behoeften van chronisch zieke en gehandicapte mensen. Alle zorgverzekeringspakketten kunt u bekijken op de website Gezond Verzekerd

Melding doen voor Wmo-ondersteuning

Er zijn twee manieren om een melding voor Wmo-ondersteuning in te dienen. Lees eerst de informatie op deze pagina, voordat u het formulier invult.

1. Digitale meldingsformulier invullen

U kunt zelf een digitaal meldingsformulier invullen. Hiervoor heeft u een DigiD-code nodig. Heeft u nog geen DigiD-code? Vraag deze dan eerst aan via de website van DigiD

 Digitaal meldingsformulier Wmo-ondersteuning

2. Melding via De Vraagwijzer

Via De Vraagwijzer kunt u zich ook melden voor Wmo-ondersteuning. Onze medewerkers kunnen u dan helpen. Onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens en openingstijden van De Vraagwijzer.

Heeft u vragen over een lopende melding? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van het team Wmo van de gemeente Weert. Het team Wmo is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur.

Belangrijke informatie

Hier vindt u informatie over de eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning en over de procedure na uw melding bij de gemeente. Het is belangrijk dat u deze informatie goed leest, voordat u het meldingsformulier invult. 

Als u gebruik wilt maken van Wmo-ondersteuning, moet u daarvoor een eigen bijdrage betalen.

Per gezin is er een maximale eigen bedrage voor Wmo-ondersteuning. De hoogte van die eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Rijksoverheid. Voor 2020 is de bijdrage in de kosten vastgesteld op € 19,00 per maand.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage die u moet betalen. Denk vooraf goed na of u deze eigen bijdrage wel wilt betalen.

Als u zich bij de gemeente gemeld heeft voor Wmo-ondersteuning, onderzoeken wij eerst hoe uw persoonlijke situatie is en welke hulp u nodig heeft.

We gaan met u in gesprek en kijken naar de problemen die u ervaart, bijvoorbeeld in het huishouden, reizen of in uw sociale leven. In dat ‘keukentafelgesprek’ bekijken we welke hulp u nodig heeft. Eerst bespreken we hoe u dit zelf kunt regelen en hoe mensen in uw omgeving u daarbij kunnen helpen. Bij dit gesprek zijn dan ook, indien mogelijk, één of meer familieleden aanwezig. Is dit niet mogelijk? Dan kan een cliëntondersteuner van Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg gratis met u meegaan naar dit gesprek.

In dit gesprek bekijken we vervolgens of en welke Wmo-ondersteuning in uw situatie nodig is.

Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit ontvangt u om na te lezen. Heeft u Wmo-ondersteuning nodig? Dan geldt het ondertekende verslag ook meteen als aanvraag voor die voorziening bij de gemeente.

Soms zijn er nog aanvullende onderzoeken nodig, bijvoorbeeld om vast te stellen of een bepaalde voorziening voldoende oplossing biedt voor uw situatie.

Links

 Wmo Beleidsplan
 Wmo Beleidsregels
 Tariefstructuur pgb Wmo 2020
 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Weert 2020
 Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020

Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact op met De Vraagwijzer. De Vraagwijzer maakt u wegwijs in de wereld van regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. De medewerkers van de Vraagwijzer informeren en adviseren gratis, stellen uw belang centraal én stellen uw privacy voorop. 

 

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten