Omgevingsvergunning ‘Boermansstraat 29’, Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij op 29 mei 2018 de omgevingsvergunning (uitgebreid) ‘Boermansstraat 29’ hebben verleend.

Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning

Het plangebied ligt aan de Boermansstraat 29 te 6001 CG Weert. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het verbouwen van een winkelpand met magazijn naar vier appartementen, waarbij een gedeelte van het magazijn behouden blijft.

Raadplegen, indienen zienswijze

De omgevingsvergunning ‘Boermansstraat 29’ met bijbehorende stukken, zijn digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBBoermansstr29-VA01.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (1 juni 2018 tot en met 12 juli 2018). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit.

Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Post­bus 950, 6040 AZ Roermond. Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van genoemde rechtbank is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Weert, 30 mei 2018

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.