Omgevingsvergunning ‘Wilhelminastraat 52’, Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij op 14 augustus 2019 de omgevingsvergunning (uitgebreid) ‘Wilhelminastraat 52’ hebben verleend.

Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning ‘Wilhelminastraat 52’

Het plangebied ligt aan de Wilhelminastraat 52 te 6001 HE Weert. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het verbouwen van een bedrijfspand naar een woning.

Raadplegen, indienen zienswijze

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, zijn digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBWilhelminastr52-VA01.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (22 augustus 2019 tot en met 3 oktober 2019). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit.

Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Post­bus 950, 6040 AZ Roermond. Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van genoemde rechtbank is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Weert, 21 augustus 2019

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.