Omgevingsvergunning 'Zoomweg 43', Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij op 29 april 2019 de omgevingsvergunning (uitgebreid) ‘Zoomweg 43’ hebben verleend.

Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning ‘Zoomweg 43’

Het plangebied betreft de locatie Zoomweg 43. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het (laten) gebruiken van een deel van de bestaande garage als plattelandskamer aan de Zoomweg 43 in Weert.

Raadplegen

De omgevingsvergunning ligt vanaf 9 mei 2019 tot en met 19 juni 2019 ter inzage bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis, Wilhelminasingel 101. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

De omgevingsvergunning ‘Zoomweg 43’ met bijbehorende stukken, zijn digitaal raadpleegbaar via deze website (zie bestanden onderaan deze pagina) en de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBZoomweg43-VA01.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (10 mei 2019 tot en met 20 juni 2019). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit.

Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van genoemde rechtbank is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Weert, 8 mei 2019

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.