Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Omgevingsvisie gemeente Weert stapje dichterbij

Hoe ziet Weert eruit in 2040?

19-7-2023
Luchtfoto van Weert.

Luchtfoto van Weert.

Hoe ziet de gemeente Weert er in de toekomst uit? Samen met inwoners werkt de gemeente Weert aan een Omgevingsvisie. De aankomende Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de gemeente. Hierin worden de beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastgelegd. De gemeente Weert heeft met verschillende ketenpartners en belangenvertegenwoordigers een concept ontwerp Omgevingsvisie opgesteld. Deze wordt door het college van B&W aan de raad aangeboden om reactie te geven.

Wethouder Wendy van Eijk.

"Met deze ontwerp Omgevingsvisie overhandigen we de gemeenteraad een kwalitatief en realistisch stuk. We gaan voor een toekomstbestendige leefbare gemeente waar een huis een plek is waar je je thuis voelt, waar iedereen veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen in een mooie groene omgeving."

Wethouder Wendy van Eijk

Wat is de Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is een visie voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Het gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De visie gaat over belangrijke onderwerpen als: waar bouwen we nieuwe woningen? Hoe houden we de binnenstad aantrekkelijk? Waar blijft ruimte voor groen en natuur? En hoe blijft Weert bereikbaar?

De raad heeft in 2021 de strategische visie 'Verwonder je in de groene thuishaven Weert' vastgesteld. De Omgevingsvisie is een verdere uitwerking van deze visie in het fysieke domein en helpt ons om naar die toekomst toe te werken. Er wordt gekeken wat we kunnen doen om onze gemeente nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken. En wat we moeten doen om de bestaande leefomgeving en specifieke kwaliteiten daarvan te beschermen, behouden en beheren.

Wethouder Martijn van den Heuvel.

"We zetten in op groei vanuit eigenheid. We willen onder andere betaalbare woningen behouden en onze voorzieningen in stand houden. Daarmee spelen we in op ontwikkelingen vanuit en aansluiting bij de Brainportregio in het belang van Weert en haar inwoners."

Wethouder Martijn van den Heuvel

Samen met de samenleving

Om de Omgevingsvisie op te stellen, heeft de gemeente in verschillende bijeenkomsten gesprekken gevoerd met belangengroepen, ketenpartners en maatschappelijke organisaties. Denk hierbij aan wijk- en dorpsraden, woningcorporaties en partijen die belangen van bijvoorbeeld agrariërs, ondernemers, groen of erfgoed vertegenwoordigen.  Voor vijf deelgebieden (binnenstad, buitengebied, dorpskernen, woonwijken Weert en werkgebieden) werd gekeken naar de belangrijkste kansen en knelpunten. Deze werden verwerkt in een visie voor de langere termijn. 

Van concept naar vaststelling

De Omgevingsvisie komt weer een stapje dichterbij. De gemeenteraad krijgt nu namelijk de mogelijkheid om eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de ontwerp Omgevingsvisie kenbaar te maken. De ontwerp Omgevingsvisie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 bij de raad aangeboden voor vaststelling.

Daarna krijg je als inwoner de gelegenheid om te reageren op de ontwerp Omgevingsvisie door middel van het indienen van een zienswijze. Na de ter inzage periode van 6 weken worden alle reacties en zienswijzen verzameld en gedeeld met de raad. De raad besluit uiteindelijk of deze zienswijzen worden meegenomen in de definitieve Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt uiteindelijk begin 2024 door de raad vastgesteld.

Nu al benieuwd wat er in de concept ontwerp Omgevingsvisie staat? Deze is te lezen via www.weert.nl/omgevingsvisie.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten