Ontwerp bestemmingsplan Burgemeester Smeijersweg Stramproy

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 18 juli 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 28 augustus 2019, bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Burgemeester Smeijersweg’ met bijbehorende toelichting en het ontwerp vaststellingsbesluit. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

Ligging plangebied en strekking bestemmingsplan ‘Burgemeester Smeijersweg’

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van zes levensloopbestendige woningen aan de Burgemeester Smeijersweg in Stramproy (kadastraal bekend: gemeente Stramproy, sectie B, nummer 1204).

Raadplegen, indienen zienswijze

Het ontwerp bestemmingsplan met het ontwerp raadsbesluit en bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPSmeijersweg-ON01.
Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (18 juli 2019 tot en met 28 augustus 2019) kunnen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 950, 6000 AZ Weert.
Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 236. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Vervolgprocedure

De gemeenteraad zal een besluit nemen over vaststelling van het plan. De zienswijzen betrekking hebbende op het ontwerp bestemmingsplan zullen bij de besluitvorming worden betrokken.
Nadat de gemeenteraad zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht.
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Burgemeester Smeijersweg’ kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan is ingediend.

Weert, 17 juli 2019

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.