Ontwerp omgevingsvergunning 'Sint Sebastiaanskapelstraat 9a' Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 22 augustus 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 2 oktober 2019, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt de ontwerp omgevingsvergunning ‘Sint Sebastiaanskapelstraat 9a’ met bijbehorend ontwerp besluit en stukken. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning ‘Sint Sebastiaanskapelstraat 9a’

De omgevingsvergunning heeft betrekking op het aanleggen van een zonneweide op de locatie Sint Sebastiaanskapelstraat 9a.

Raadplegen, indienen zienswijze

De ontwerp omgevingsvergunning ‘Sint Sebastiaanskapelstraat 9a’ met bijbehorende stukken, is digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBStSebaskapel9a-ON01.

Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019) kunnen ten aanzien van de ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Bij een zienswijze dient het onderdeel van de ontwerp omgevingsvergunning waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 232.

Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Vervolgprocedure

Het college van burgemeester en wethouders zal een besluit nemen over het verlenen van de vergunning. De zienswijzen betrekking hebbende op de ontwerp omgevingsvergunning zullen bij de besluitvorming worden betrokken.

Nadat het college van burgemeester en wethouders zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht.

Voorts wordt het besluit algemeen bekend gemaakt via publicatie en kan tegen de omgevingsvergunning, door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Rechtbank Limburg. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen tegen dit besluit, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen de desbetreffende ontwerp omgevingsvergunning is ingediend.

Weert, 21 augustus 2019

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.