Oversteken Ringbaan Noord

Er komen 2 nieuwe oversteken over de Ringbaan Noord ter hoogte van Laarveld. Er komt een fietsbrug tussen fase 2 van Laarveld en Molenakker. Daarnaast is inmiddels een gelijkvloerse oversteek bij de Wiekendreef gerealiseerd. De bestaande fietsoversteek bij de turborotonde wordt gehandhaafd.

De gemeenteraad nam op 2 november 2016 een motie aan waarin zij het college opdracht gaf nader onderzoek te doen naar een veilige (fiets)verbinding tussen Laar/Laarveld en Molenakker. Na de verkenning van verschillende opties heeft de gemeente, samen met inwoners en andere belanghebbenden, een aantal varianten besproken. Daaruit kwam een voorkeursvariant voor zowel een fiets-/voetgangersbrug als een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten op de Wiekendreef.

Oversteek Ringbaan-Noord

Fietsbrug Laarveld - Molenakker

Op 10 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanleg van een fietsbrug over de Ringbaan Noord in Weert. Deze brug verbindt de wijken Laarveld en Molenakker met elkaar. In september 2018 heeft de gemeenteraad van Weert al ingestemd met de aanleg van deze verbinding voor fietsers en voetgangers. Daarna is onderzoek gedaan naar de locatie en zijn er ontwerpen gemaakt. Inmiddels is er een ontwerp voor de brug gekozen, dat is gemaakt door ontwerpbureau ipv Delft. Plangroep Heggen heeft samen met dit bureau meerdere ontwerpen gemaakt om inkijk vanaf de brug in tuinen in Molenakker te voorkomen. de aanleg van de fietsbrug is gestart in mei 2021.

In de aanloop naar de raadsvergadering van 10 juni 2020 is een enquête gehouden onder bewoners Laarveld, Hushoven en omwonenden van de brug in Molenakker. Daarbij is gevraagd een voorkeur uit te spreken voor een ontwerp van een afschermende voorziening tussen de fietsbrug en Molenakker. Dit om inkijk vanaf de brug in achtertuinen in Molenakker te voorkomen. Tevens is gevraagd naar een reactie op het concept ontwerp van de geluidswal aan de zijde van Laarveld.

Fietsbrug

Onderstaande impressies geven een indruk van de fietsbrug en de fietspaden.

Foto: 'Impressie fietsbrug Laarveld - Molenakker 1'. Foto: 'Impressie fietsbrug Laarveld - Molenakker 2'. Foto: 'Impressie fietsbrug Laarveld - Molenakker 3'. Foto: 'Impressie fietsbrug Laarveld - Molenakker 4'. Foto: 'Impressie fietsbrug Laarveld - Molenakker 5'. Foto: 'Impressie fietsbrug Laarveld - Molenakker 6'. Foto: 'Impressie fietsbrug Laarveld - Molenakker 7'. Foto: 'Impressie fietsbrug Laarveld - Molenakker 8'. Foto: 'Impressie fietsbrug Laarveld - Molenakker 9'.

(Klik op een afbeelding om deze groter te bekijken)

Afscheiding aan de kant van Molenakker

Aan de kant van de wijk Molenakker komt een afscheiding naast de brug en het aansluitende fietspad. Dit om het zicht vanaf de brug en het aansluitende fietspad richting de wijk af te schermen. Er zijn 3 ontwerpen voor de afscheidingen gemaakt. De meeste mensen hebben de voorkeur uitgesproken voor de doorgetrokken leuning met klimplanten. Deze oplossing wordt  gerealiseerd.

Bij deze variant bestaat de afscheiding zoveel mogelijk uit beplanting. Deze afscheiding kan qua ontwerp gezien worden als een verlengstuk van de brug. De leuning van de brug (van cortenstaal) wordt aan één kant van het fiets- en voetpad doorgetrokken en dient als afscheiding. In deze afscheiding komen klimplanten, die door de afrastering van gaas omhoog kunnen groeien. Door deze groenblijvende afscheiding wordt het zicht op de achtergelegen tuinen ontnomen. 

Doorgetrokken leuning met klimplanten:

Burg Laarveld Molenakker 05

Zicht vanaf brug.

Brug Laarveld Molenakker 07

Zicht vanaf Molenakker.

Voorstel landschap aan de kant van Laarveld

Onlangs is er aan de Laarveld-kant van de Ringbaan Noord een geluidsscherm gerealiseerd. Deze sluit voor een gedeelte aan op een al bestaande grondwal. Dit geluidsscherm is opgebouwd uit zogenaamde schanskorven: rechthoekige blokken van staaldraad, gevuld met natuurstenen. Via de enquête zijn meningen van bewoners uit de omgeving gevraagd over het concept ontwerp van dit gebied. Aan de hand van de ontvangen opmerkingen en suggesties is het ontwerp aangepast. Het definitieve ontwerp voor de inrichting van dit gebied is afgeleid van de schanskorven op de geluidswal. De omgeving tussen de fietsbrug en de woningen in Laarveld, wordt in dezelfde stijl ingericht. Er komen, trapsgewijs, enkele rijen schanskorven die de lijnen van het hellende landschap volgen. Deze schanskorven zijn hier circa 1 meter hoog. Het landschap wordt verder aangekleed met veel groenelementen zoals bomen, bloemen en gras. Ook naast het fietspad wordt een kleurrijke berm gecreëerd.

Brug Laarveld Molenakker 12

Definitief ontwerp landschap tussen de Hooiruiter en de geluidswal.

Trap als directe verbinding voor voetgangers

Naast het fietspad wordt voor voetgangers een directe verbinding gemaakt tussen de brug en Knoopkruid. Midden in het hierboven beschreven landschap komt een trap. Een bijzonder en speels aanzicht: de traptreden zijn van verschillende breedtes en de schanskorven sluiten aan op de trap.

Brug Laarveld Molenakker 02

Sfeerbeeld van de trap.

Uitvoering en planning

De aannemer (Bersselaar Constructie b.v. en De Vries Werkendam b.v.) is in mei 2021 gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan achtereenvolgens uit het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden aan de zuidzijde (Molenakkerzijde), het aanbrengen van de brugfundering, het uitvoeren van betonwerkzaamheden, het aanbrengen van de hellingbaan zuid (Molenakker-zijde) en noord (Laarveld-zijde) en tot slot de plaatsing van de stalen brugconstructie.

De werkzaamheden zijn zo gepland dat er zo weinig mogelijk hinder is voor de bewoners van zowel Laarveld als Molenakker.
De werkzaamheden zullen naar verwachting tot half november 2021 duren.
Het parallelfietspad aan de zuidzijde van Ringbaan Noord tussen Molenakker en Wiekendreef wordt tijdelijk afgesloten. Fietsers worden tijdelijk via Molenakkerdreef omgeleid.
Ook op de Ringbaan Noord zijn verkeersmaatregelen noodzakelijk, waarvan het autoverkeer mogelijk hinder ondervindt. Over de verkeersmaatregelen wordt tijdig gecommuniceerd via tijdelijke verkeersborden langs de Ringbaan Noord.

Gelijkvloerse kruising Wiekendreef

Vanuit de Wiekendreef zijn twee fiets- voetgangersoversteken aangelegd die deel uitmaken van de bestaande verkeerslichtenregeling. Hierbij hoeven fietsers op de Wiekendreef elkaar niet te kruisen.  Hierdoor ontstaat een veiligere verkeerssituatie.

Bestaande oversteek bij de turborotonde

De bestaande oversteek van de Hushoverweg bij de turborotonde blijft in zijn huidige vorm gehandhaafd.

Werkt de kaart hierboven niet? U kunt deze ook openen in een nieuw venster.

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten