Lees voor ?

Raad stelt begroting 2023 vast

11-11-2022
Geld en een rekenmachine.

Geld en een rekenmachine.

Donderdag 10 november heeft de raad de begroting 2023 besproken en na een vergadering van bijna 11 uur vastgesteld. Er werden in totaal 48 moties (nieuwe voorstellen) en amendementen (wijzigingen op) behandeld. De voorgestelde verhoging van de OZB met 13% voor niet-woningen werd geschrapt. Ook vroeg de raad te onderzoeken welke financiële ondersteuning mogelijk is voor de Weerter verenigingen en instanties met gebouwen in eigen beheer. Door de stijgende energiekosten komen zij in problemen.

Wethouder financiën Wendy van Eijk is tevreden met uitkomst van de begrotingsvergadering:

Wethouder Wendy van Eijk.

"Het was een lange zit, maar de onderlinge sfeer was goed, kritisch maar positief. Alle belangrijke punten werden geraakt, zoals het belang om snel te starten met het bouwen van allerlei typen woningen, het bevorderen van de samenwerking tussen sportverenigingen om deze vitaal te houden, extra geld voor de transitie van het buitengebied in de vorm van capaciteit en er was veel aandacht voor de gevolgen van de hoge energiekosten voor veel groepen inwoners."

Wethouder Wendy van Eijk

Voorstellen raad

De raad is het er unaniem over eens dat er maatregelen nodig zijn om de leegstand in de binnenstad tegen te gaan en vraagt het college te inventariseren wat mogelijk is. Ook vindt de raad het belangrijk dat de gemeente, naast de bestaande samenwerking binnen SML (Samenwerking Midden-Limburg), actieve aansluiting zoekt bij de Brainportregio. Zo wil de raad onder andere de realisatie van de woningopgaven en het belang van de verbreding van de A2 Weert-Eindhoven bevorderen. Verder maakt de raad structureel 55.000 euro vrij om te investeren in de communicatie van de gemeenteraad met de inwoners.

De gemeentelijke belastingen voor 2023

Met de vaststelling van de begroting zijn ook de kaders voor de belastingen 2023 bekend. De definitieve tarieven stelt de raad in de vergadering van december vast, omdat deze ook afhankelijk zijn van de WOZ ontwikkeling. De extra voorgestelde verhoging van de OZB voor niet-woningen met 13% is komen te vervallen. Volgens de raad is die in deze tijd van onzekerheid niet verantwoord. Bij de lokale belastingen vindt reguliere indexatie plaats van 2,4%. De toeristenbelasting krijgt een extra verhoging van € 0,15. Deze extra inkomsten worden ingezet voor de toeristische en recreatieve sector. De woonlasten voor de inwoners van Weert blijven ook in 2023 onder het landelijke gemiddelde.

Investeren in medewerkers

De raad heeft begrip voor de extra investeringen die nodig zijn voor het personeel van de gemeente Weert. Weert verwacht, zoals veel gemeenten, de komende jaren een uitstroom van gepensioneerden en daarmee het verlies van kennis. Dat in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt, maakt zowel het vinden als behouden van goed personeel de grootste uitdaging. Goed personeel is nodig om de ambities en opgaves te realiseren.

De volledige begroting is te vinden via de website weert.begroting-2023.nl
Via de besluitenlijst van de raad kan per amendement of motie de stemverhouding worden bekeken.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten