Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Raad tevreden over focus op woon- en centrumstad

Raad stelt kadernota 2024 vast

7-7-2023
Gemeenteraad tijdens een vergadering.

Gemeenteraad tijdens een vergadering.

De gemeenteraad van Weert heeft de kadernota 2024 vastgesteld. De kadernota werd uitgebreid besproken tijdens een speciale raadsvergadering. De raad was het er unaniem over eens dat het een heldere kadernota 2024 is. Goed leesbaar en vooral goed sturend op wat de raad in 2024 wil bereiken voor de Weerter samenleving. De raad omarmt de aangebrachte focus op woon- en centrumstad.

Weert zet in op haar aantrekkelijke woon- en leefklimaat, haar centrumfunctie voor de regio en op ‘positieve gezondheid’ van haar inwoners. Belangrijk hierbij is behoud van de kwaliteit van de voorzieningen en de mentale en fysieke gezondheid van inwoners.

Wethouder Wendy van Eijk.

"Ik ben heel tevreden over de uitkomsten van de kadernota behandeling. Wij hebben voor het opstellen van de begroting 2024 nu heldere doelen gekregen om uit te werken naar concrete plannen en activiteiten. We kunnen budget en capaciteit hierop richten."

Wethouder Wendy van Eijk

Wethouder van Eijk sprak verder in de raadsvergadering haar zorgen uit over de capaciteit van het ambtelijke apparaat:

Wethouder Wendy van Eijk.

"Het vinden en behouden van medewerkers wordt een steeds groter probleem in de krappe arbeidsmarkt. Op dit moment is dat de meest beperkende factor voor onze ambities."

Wethouder Wendy van Eijk

Drie amendementen, oftewel wijzigingen op de tekst van kadernota en negen moties, voorstellen voor verandering van de kadernota, die de raad indiende zijn overgenomen.

Raad geeft extra accenten

Met de amendementen en moties zet de raad extra accenten voor de begroting 2024. De raad wil stevig inzetten op behoud en restauratie van De Lichtenberg. Ook moet er een plan komen om de verkeersveiligheid bij de oversteek Hushoverweg-Ringbaan Noord te verbeteren. Er is veel aandacht voor de wijken en dorpen. De raad vindt het belangrijk dat er integrale ontwikkelingsplannen komen voor elke wijk, naar voorbeeld van de aanpak Keent-Moesel. Waarbij participatie en samenwerking met wijk- en dorpsraden en inwoners in de wijken cruciaal zijn. Verder vraagt de raad het college met een voorstel te komen om in de wijken meer integraal samen te werken. Op deze manier wil de raad de dienstverlening in de wijken verbeteren.

Unaniem stemde de raad voor de motie om met een plan te komen waarmee de positie van het Mbo in Weert wordt versterkt. Dit plan moet een samenwerking zijn van gemeente, Mbo-instelling, voortgezet onderwijs, Weerter bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook wil de raad bij de begrotingsbehandeling in gesprek over indexering van subsidies voor vrijwilligersorganisaties. Hiervoor heeft Weert geen beleid en de kosten voor deze organisaties zijn door de inflatie flink gestegen. Verder wenst de raad een wijziging op een eerder genomen besluit ‘compensatiemiddelen lokale culturele infrastructuur’, zodat ook de niet-professionele verenigingen en stichtingen een aanvraag voor subsidie kunnen doen uit dit budget. Bij de vaststelling van de kadernota was nog debat over de klimaatdoelen. De raad gaf aan zorgen te hebben over het realisme en de haalbaarheid ervan. Het college gaat deze opnieuw bekijken.

Ideeën inwoners halen meerderheid

Twee ideeën, gepresenteerd op de ideeënmark voor inwoners en gemeenteraad van 20 juni jongstleden, haalden een ruime meerderheid van stemmen. Het college kan naar alle waarschijnlijk in 2024 aan de slag met de aanleg van een wandelpad voor inwoners van Fatima en een omheind hondenspeelveld. Ook een ander voorstel van de raad haalde een meerderheid van stemmen: de DoneerRing van het platform The Happy Activist; een metalen ring rond vuilnisbakken waar mensen hun statiegeldflesjes in kunnen zetten. Deze ring biedt minder draagkrachtige mensen de mogelijkheid deze flesjes in te zamelen voor statiegeld en gaat zwerfafval tegen.

Uitwerking naar begroting 2024

Met de uitkomsten van de behandeling van de kadernota gaat het college aan de slag voor het opstellen van de begroting 2024. De sterke financiële positie biedt ruimte voor uitwerking van de plannen. Voorzichtigheid blijft geboden op structurele uitgaven door de toegenomen omvang van de opgaven waarvoor de gemeente aan de lat staat. Ook de prijsontwikkeling en de bijdrage van het rijk zijn onzekere factoren. De begroting 2024 bespreekt de raad op 9 november.

Kadernota 2024 (pdf-bestand)
Behandeling van de raadsvergadering van 06-07-2023

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten