Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Scenariokeuze Multifunctionele Accommodatie voor centrum Moesel

12-4-2023
Voormalige locatie van de Microhal op de hoek Nassaulaan - Christinelaan.

Voormalige locatie van de Microhal op de hoek Nassaulaan - Christinelaan.

Voor de wijk Moesel staat nieuwbouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) op de planning. De gemeente gaat voor de locatie waar vroeger de Microhal stond, 4 scenario’s verder uitwerken. Er vinden ook gesprekken plaats met de verenigingen, de gebruikers en omwonenden over deze scenario’s. Deze opdracht is onderdeel van de gebiedsvisie Keent & Moesel.

De vier scenario’s De 4 mogelijke scenario’s voor een MFA al dan niet met woningen zijn:

  • Een MFA afgestemd op huidig gebruik van de wijkvoorziening zonder woningprogramma.
  • Een MFA afgestemd op huidig gebruik van de wijkvoorziening met woningprogramma.
  • Een MFA afgestemd op wijk gebonden activiteiten met woningen.
  • Een MFA afgestemd op wijk gebonden activiteiten zonder woningen.

Aanleiding

In februari 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat er op de locatie van het voormalige Microhalcomplex (Nassaulaan 5) een nieuwe multifunctionele accommodatie moet komen voor verenigingen en inwoners van Weert-Zuid. De opdracht is ook een onderdeel van de Gebiedsvisie Keent & Moesel uit 2021 en de vervolg bestuursopdracht die hiervoor in oktober 2022 door de raad is vastgesteld. In de bestuursopdracht is als extra opgave het realiseren van sociale huurwoningen door Wonen Limburg vastgelegd.

Locatieonderzoek in 2022

In 2022 is onderzoek gedaan naar de uiteindelijke beste plek voor een MFA met daarbij mogelijk ook woningen. De kerklocatie in Centrum Moesel is meegenomen in dit onderzoek. Ook is met verenigingen en omwonenden overlegd. Het college van B&W heeft de locatie van het voormalige Microhalcomplex als beste locatie aangewezen. Tenslotte is besloten om voor het overige centrumgebied Moesel, inclusief de kerklocatie, te kiezen voor een terughoudende rol en het initiatief bij derde partijen te laten.

In gesprek met de buurt en andere belanghebbenden

De gemeente vindt het belangrijk dat het definitieve programma ook zoveel mogelijk gedragen wordt door omwonenden en andere belanghebbenden zoals de verenigingen en gebruikers van het huidige Buurthuis Moesel. Daarom gaat de gemeente in gesprek met de buurt en overige belanghebbenden over de scenario’s. Wonen Limburg zal hierin als partner van de gemeente optreden in verband met de twee scenario’s met woningen. Hiervoor worden in de komende maanden een of meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de scenario’s en de werkwijze die is toegepast voor het ontwerp.

De opbrengst van de bijeenkomsten wordt meegenomen in het advies richting de gemeenteraad. De raad neemt uiteindelijk het besluit over de locatiekeuze en het definitieve programma voor de MFA en de woningen.

Meer informatie

Meer informatie over het besluit is te vinden op www.keentmoesel.nl

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten