Twee principeverzoeken in de gemeente Weert

29-4-2021

Kroontje van de gemeente.

Kroontje van de gemeente.

De gemeente Weert ontvangt regelmatig principeverzoeken. Dit zijn initiatieven waarbij een verzoek wordt gedaan om af te wijken van het bestaande bestemmingsplan, zodat dit initiatief mogelijk gemaakt wordt. Het college van burgemeester en wethouders heeft met onderstaande twee principeverzoeken ingestemd. Initiatiefnemers kunnen nu verder aan de slag met de planvorming om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan.

Principeverzoek

Wethouder Wendy van Eijk: "Een principeverzoek is feitelijk een verzoek om medewerking aan een nieuwe ontwikkeling die afwijkt van het bestemmingsplan. In dit verzoek geeft de initiatiefnemer in grote lijnen aan wat het planvoornemen is en motiveert hierin waarom de gemeente hier medewerking aan zou moeten verlenen. De gemeente beoordeelt het verzoek door het te toetsen aan het beleid en wet- en regelgeving. Op basis daarvan geeft de gemeente aan of zij voornemens is in principe positief of negatief te besluiten op de aanvraag wanneer deze definitief als bestemmingsplanwijziging wordt ingediend".


Woningbouw Bergsheisteeg Altweerterheide

Realisatie van 21 woningen

De druk op de woningmarkt is groot. Ook in Altweerterheide is er behoefte aan woningen. De locatie aan de Bergsheisteeg is al lang in beeld voor woningbouw. De initiatiefnemer is nu voornemens de ontwikkeling concreet op te pakken. In 2018 is een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er in het kerkdorp Altweerterheide met name behoefte is aan levensloopbestendige woningen. Daarnaast is er in Weert behoefte aan bouwkavels. Dit initiatief speelt in op de woningbehoefte door een plan te ontwikkelen voor 21 woningen. De gemeente stelt als voorwaarde dat 4 van deze woningen in het sociale segment worden gerealiseerd. Of dit sociale huur of koopwoningen worden moet nog nader worden uitgewerkt. Daarnaast dient de Bergheisteeg aangepast te worden, aangezien dit de toegangsweg wordt tot het nieuwe woongebied.


Verbouw en aanvullende nieuwbouw Hieronymus complex Biest 43

Vergroting aantal zorgeenheden, transformatie voormalige bestuursvleugel naar 8 sociale huurwoningen en toevoeging van 20 sociale huurappartementen op braakliggend terrein.

Het Hieronymus complex is een rijksmonument en ligt op een historische plek in Weert. Woonzorg Nederland en Land van Horne werken samen aan een plan met als doel het complex toekomstbestendig te maken en daarmee te behouden voor ouderenzorg. Door de vergrijzing is er een aanvullende behoefte aan wonen met zorg. Met dit initiatief wordt daarop ingespeeld.

De plannen zoals die er nu liggen zijn gebaseerd op een uitbreiding van de capaciteit van het klooster van 68 naar 80 zorgeenheden. De indeling van het kloostercomplex wijzigt hierbij. Er komen huiskamers op elke verdieping en er wordt een mogelijkheid gecreëerd voor zelfstandig wonen met zorg. Het carré aan de achterzijde wordt afgerond. In de nieuwe vleugel worden verpleegplaatsen ondergebracht. Hier komen mensen te wonen die veel zorg nodig hebben. Daarnaast wordt de hoofdentree verplaatst naar de oorspronkelijke hoofdentree in de vleugel aan de Biest. Deze ligt op dit moment nog verscholen achter het gastenverblijf. Sloop van het gastenverblijf (Casa Nova, niet monumentaal) is nodig ten behoeve van parkeren. Daarnaast is sloop een wens van de gemeente om het zicht op het Rijksmonument te verbeteren.

Daarnaast is het voornemen de voormalige bestuursvleugel te transformeren naar 8 sociale huurwoningen.

Op het braakliggende terrein aan de Biest 47-51 worden 20 sociale huurwoningen in de vorm van appartementen gerealiseerd. Deze appartementen worden ook ingezet voor wonen met zorg.

Al met al wordt het complex geschikt gemaakt voor de toekomst, zodat het kan worden behouden voor Weert. Als een van de belangrijkste rijksmonumenten in Weert is de gemeente blij met dit initiatief.

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten