Lees voor ?

Uw privacyrechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (pdf-bestand) heeft u als betrokkene volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Weert van u verwerkt in te zien. Dit noemen we een ‘Persoonsgegevens inzageverzoek’ waarbij u gevraagd wordt te specificeren welke gegevens u wilt inzien. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een rolstoel.
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Weert van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen. Indien u vindt dat de gegevens niet juist of onvolledig zijn, kunt u een ‘Persoonsgegevens correctieverzoek’ doen. Daarbij vermeld u de reden en geeft u duidelijk aan welke gegevens gecorrigeerd moeten worden.
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking; Indien u vindt dat uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden, dan kunt u een ‘Persoonsgegevens verwerking bezwaar’ indienen. Hierbij dient u duidelijk aan te geven tegen welke verwerking u bezwaar maakt en waarom dit onrechtmatig is.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan; Bij de gemeente Weert worden besluiten altijd door (tussenkomst van) medewerkers genomen. Dit recht is dus niet uit te oefenen bij de gemeente.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de gemeente Weert te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken; Bijvoorbeeld omdat uw gegevens niet belangrijk zijn voor het doel waarvoor u de aanvraag heeft ingediend. Dit noemen we een ‘Persoonsgegevens beperking verwerking verzoek'.
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen; Dit noemen we een ‘Persoonsgegevens verwijderingsverzoek’. Daarbij dient u de reden moeten aangeven en welke gegevens u verwijdert wilt hebben.
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.
  Dien dan een ‘Persoonsgegevens dataportabiliteit verzoek’ in. Daarbij u dient aan te geven of u de gegevens zelf wilt ontvangen, of op uw verzoek rechtstreeks aan een andere organisatie moeten worden verstrekt en aan welke contactpersoon van die organisatie.
  Wij beoordelen of we hieraan kunnen voldoen, want vanwege de gemeentelijke taken zal dit slechts in een beperkt aantal gevallen van toepassing zijn. Het betreft namelijk alleen de digitale gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt, en die met toestemming van u zijn verwerkt óf om de overeenkomst met u uit te voeren.

Voor meer informatie over uw rechten zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoek indienen

Wilt u gebruik maken van een van de privacy rechten? Om van uw privacyrechten gebruik te maken, kunt u een verzoek indienen:

 • Via gemeente@weert.nl, of
 • Schriftelijk via Gemeente Weert, postbus 950, 6000 AZ Weert én
 • Geef aan welk verzoek u doet, en vermeld daarbij alstublieft alle gevraagde gegevens. Om uw verzoek te bespoedigen, vragen wij u te specificeren om welke gegevens het gaat, waarom en wat u precies wilt.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen ook daadwerkelijk van u zijn. Het is niet is toegestaan om gegevens van andere personen in te zien of te wijzigen. Bent u onder 16 bent of staat u onder curatele, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger het verzoek doen.  

Behandeltermijn

Indien uw verzoek conform bovenstaande heeft ingediend, nemen we binnen 30 dagen contact met u op, over hoe u zich kunt legitimeren. Daarbij kunnen we u ook vragen om specifiek(er) aan te geven over welke persoonsgegevens het gaat, om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. En kunnen we afspraken maken op welke manier u uw gegevens kunt inzien.

Na legitimatie zal de gemeente binnen 4 weken laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het een omvangrijk of uitgebreid verzoek tot inzage betreft, kunnen de 4 weken worden verlengd met maximaal 2 maanden.

Verzoeken tot correcties, verwijderingen, beperkingen, bezwaren en dataportabiliteit kunnen pas in behandeling worden genomen, nadat u een inzageverzoek heeft ingediend en dit door ons is afgehandeld. Voor elk verzoek geldt dat we eerst beoordelen of we hieraan kunnen voldoen, dit moet namelijk ook wettelijk toegestaan zijn, en elk verzoek wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.

Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, dan leggen we uit waarom dit zo is en welke mogelijkheden u mogelijk nog heeft.

U heeft het recht om inzage in uw persoonsgegevens te krijgen, de eerste kopie is gratis. Voor aanvullende kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding van u vragen.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten