Veelgestelde vragen maatschappelijke accommodaties Weert Zuid

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Deze zijn per onderwerp bij elkaar gezet.

Nee, de (her)huisvestingsopgave heeft uitsluitend betrekking op stadsdeel gebonden verenigingen en activiteiten. Daarom worden alleen deze betrokken bij de scenario-uitwerking. Dit wil echter niet zeggen dat verenigingen van buiten het stadsdeel in de toekomst geen gebruik kunnen maken van de voorzieningenstructuur in Weert-Zuid.

Nee, er wordt breder gekeken dan alleen naar de scenario’s van Spirato.

Ja, de mening van inwoners vindt de gemeente belangrijk. Zij worden daarom tijdens het vervolgtraject in de gelegenheid gesteld om mee te praten en mee te denken.

Ja, er wordt naar de kerk gekeken. Maar di is geen gemeentelijk eigendom en valt dus buiten de beïnvloedingssfeer van de gemeente.

Nee, dat is niet zo. Het afgelopen anderhalf jaar heeft de participatiegroep Hart van Moesel onderzocht of behoud van het Microhalcomplex als multifunctionele accommodatie haalbaar is. Dat is niet het geval. De gemeente heeft zich nagenoeg niet bemoeid met het onderzoek van de participatiegroep, maar neemt nu de regie over. De informatie die door de participatiegroep is vergaard, wordt gebruikt als input voor de scenario-studie die de gemeente nu gaat opstellen. Er wordt dus niet helemaal opnieuw begonnen.

De uitkomst is beoordeeld door juridische experts. Ook is jurisprudentie geraadpleegd. Op basis van de informatie die dit heeft opgeleverd, hebben gemeente en participatiegroep samen geconcludeerd dat behoud van het Microhalcomplex niet haalbaar is.

  • De 1e fase is het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Hierin worden eisen en wensen van belanghebbenden verwerkt. Het PvE is de basis voor de verdere scenariostudie. Voor de zomervakantie 2019 wordt er een informatiebijeenkomst gehouden waarin het PvE met belanghebbenden wordt gedeeld en besproken.
  • De 2e fase is het vertalen van het PvE naar een scenariostudie. In het 4e kwartaal 2019 wordt er een informatiebijeenkomst gehouden waarin de scenariostudie met belanghebbenden wordt gedeeld en besproken.
  • De 3e fase is de bestuurlijke besluitvorming. Planning is dat de gemeenteraad eind 1e kwartaal 2020 een besluit neemt over het te implementeren scenario. Daarna worden de maatregelen waartoe is besloten, uitgevoerd.

Wonen Limburg is voor de gemeente Weert een gesprekspartner over de woningopgave in Weert-Zuid. Deze woningopgave wordt meegenomen in de scenariostudie.

 

De (huur)overeenkomsten voor de Microbar en De Stegel waren aanvankelijk per 1 augustus 2019 opgezegd. De opzegging is met één jaar uitgesteld, dus tot 1 augustus 2020. Streven is dat de gemeente binnen dit jaar na overleg met betrokken partijen een besluit neemt over de toekomst van de Microbar en De Stegel. Hierbij moet worden opgemerkt dat het geen gemeentelijke taak is om een commerciële horecavoorziening te faciliteren.

De uitbaters van De Stegel hebben aangegeven misschien per 1 augustus 2019 te willen stoppen met het beheer van De Stegel. Dit is op eigen initiatief. Besluiten de uitbaters inderdaad te stoppen, dan houdt de gemeente De Stegel open.

De uitbaters van De Stegel hebben aangegeven misschien per 1 augustus 2019 te willen stoppen met het beheer van De Stegel. Dit is op eigen initiatief. Besluiten de uitbaters inderdaad te stoppen, dan houdt de gemeente De Stegel open.

Dat is nu nog niet duidelijk. Voorlopig blijft alles bij het oude. Herhuisvesting van verenigingen en activiteiten vindt plaats in overleg met betrokken partijen.

Nee, deze is nog niet verkocht en de gemeente heeft nog geen besluit genomen over een toekomstige invulling.

Er heeft al eerder besluitvorming plaatsgevonden over het onttrekken van de Microhal aan haar sportfunctie. Daarom is het onderhoudsniveau van het Microhalcomplex in de afgelopen jaren geminimaliseerd. Bij het begroten van de onderhoudsbudgetten is hier al rekening mee gehouden. Daarom zijn er nu geen onderhoudsbudgetten meer over.

Ook hiervoor geldt dat het Buurtcentrum Moesel niet gesloten gaat worden voordat voor de gebruikers een passende oplossing is gevonden. Met Punt Welzijn vinden gesprekken plaats om te bezien op welke wijze de exploitatie kan worden voortgezet ook na 01-01-2020 mocht dit nodig zijn.

Met scholen die nu gebruik maken van de Microhal voor gymonderwijs zijn afspraken gemaakt over het voortzetten van gymlessen op andere locaties. Beschikbare ruimte in onder andere de sporthallen St. Theunis, Stramproy en Altweerterheide wordt benut.

De gemeente kijkt niet op wijkniveau, maar op gemeenteniveau naar de beschikbaarheid van binnensportaccommodaties. Er zijn buiten Weert-Zuid voldoende binnensportaccommodaties beschikbaar voor het inplannen van gymonderwijs. De kosten van het busvervoer dat moet worden ingezet, wegen niet op tegen de kosten om een gymaccommodatie in Weert-Zuid te realiseren of te behouden.

Deze gymzalen zijn in eerste instantie bedoeld voor kinderen die speciaal onderwijs genieten in het KEC. Zij hoeven nu niet meer met bussen te worden vervoerd. Op momenten dat het KEC geen gebruik maakt van de zaal, kunnen eventueel andere scholen worden ingeroosterd. Dit is vooralsnog niet het geval.

Nee, er is al in 2014 besloten dat de Microhal onttrokken zou worden aan haar sportfunctie. Gesprekken met scholen over andere gymlocaties voert de gemeente ook al sinds 2014. Ook als het Microhalcomplex behouden was gebleven, zou behoud van de sportfunctie niet zeker zijn geweest.

Het is aan de scholen om ouders en kinderen te informeren over de gewijzigde gymlocaties. Wij begrijpen dat het vervelend is als dit niet is gebeurd.