Agrarisch en buitengebied

Koeien in een wei.

Koeien in een wei.

Landbouw is van oudsher een belangrijke bedrijfstak in de gemeente Weert. De ontwikkeling die de landbouw in Weert heeft doorgemaakt is indrukwekkend. Voor de Tweede Wereldoorlog door de veelheid van (kleine) bedrijven, die zorgde voor werkgelegenheid en voedsel voor de regio. Onder het motto 'nooit meer honger' is na de Tweede Wereldoorlog (onder leiding van EC-commissaris Sicco Mansholt) de landbouw vanaf de jaren ’60 in rap tempo productiever en efficiënter geworden.
De ontwikkeling van nieuwe productiemethoden en de globalisering maakten het mogelijk dat landbouwbedrijven transformeerden naar moderne en grootschalige bedrijven, die in staat zijn veel en goedkoop voedsel te produceren. Samen met de toeleveranciers en de afnemende bedrijven (Agribusiness) maakt de landbouw in Weert een substantieel deel uit van de Weertse economie. De Nederlandse landbouw is voorloper in de wereld en de Weerter ondernemers leveren hun producten in en buiten Europa.

Noodzaak tot verduurzaming

Deze efficiënte productiemethode en schaalvergroting hebben ook een keerzijde. Het huidige kostprijs gedreven model, met vaak minimale marges, biedt voor de Nederlandse bedrijven te weinig ruimte om te investeren in (maatschappelijke) kwaliteit. De nadelige gevolgen van de gangbare productiemethoden voor de omgeving dienen zich aan in de vorm de afnemende biodiversiteit, dierenwelzijn en nadelige gevolgen voor de gezondheid en de natuur. Een transitie naar 'kringlooplandbouw' is nodig om een verbetering van de toestand van de bodem, lucht en water te realiseren.
Uit gesprekken met de vele Weerter boeren blijkt dat de houdbaarheid van het systeem ook voor hen een zorg is. Zij geven aan in meerderheid te willen gaan voor een duurzame variant van het kostprijs gedreven verdienmodel. Maar geketend in het kostprijs gedreven verdienmodel, met minimale marges is die wens moeilijk te realiseren.

Landbouwvisie

Juist in zo’n complexe transitie is het van belang een nieuwe visie vanuit de gemeente Weert vast te stellen en deze voor 10-15 jaar als perspectief te gebruiken. De gemeente Weert stelt een landbouwvisie op om samen met ondernemers in de agrisector, natuurorganisaties, gebruikers van het buitengebied en inwoners richting te geven aan deze transformatie. De verwachting is dat deze visie in het 2e kwartaal 2020 in de gemeenteraad zal worden besproken.

Wilt u hier meer van weten? Dan kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Peter Kuppens van de afdeling Ruimte & Economie.