Lees voor ?

Gemeenschapsgebouwen

Toekomstbestendige huisvesting voor verenigingen en andere gebruikers

De gemeente Weert heeft een groot en gevarieerd aanbod aan gemeenschapsgebouwen. Denk hierbij aan wijkaccommodaties, verenigingsgebouwen, sportaccommodaties en scholen. De beheerders en gebruikers van veel van deze accommodaties lopen de laatste jaren tegen verschillende problemen aan. Om te zorgen dat we goede en betaalbare huisvesting voor verenigingen en andere gebruikers behouden, brengen we de huidige situatie in beeld en maken we een plan voor de toekomst. De huisvesting van activiteiten staat hierbij centraal.

Toekomstbestendig aanbod

Op dit moment ondervinden gemeente, beheerders en gebruikers van accommodaties verschillende problemen. Sommige accommodaties kunnen beter worden bezet, hebben te weinig vrijwilligers om beheertaken uit te voeren of maken verlies door de hoge kosten en te lage inkomsten. Andere accommodaties zijn sterk verouderd of sluiten als het gaat om functionaliteit niet meer aan bij de wensen van gebruikers. Daarnaast ligt er een uitdaging in het duurzamer maken van de gebouwen.

We kijken zorgvuldig naar het huidige aanbod om zo te zorgen dat we een toekomstbestendige en betaalbare huisvesting van onze verenigingen en andere gebruikers kunnen blijven garanderen.

Inventarisatie

Als eerste stap wilden we graag weten hoe de maatschappelijke accommodaties in de gemeente Weert worden gebruikt. In deze fase hebben we de huidige situatie zo goed als mogelijk in beeld gebracht. We zijn gestart met in beeld brengen welke gemeentelijke en niet-gemeentelijke accommodaties er zijn en hoe deze op dit moment gebruikt worden. Het gaat hierbij om alle accommodaties met een maatschappelijke functie, zoals sport-, wijk-, culturele- en jongerenaccommodaties. Ook hebben we geïnventariseerd tegen welke problemen eigenaren en beheerders van accommodaties nu en in de toekomst aanlopen. Bij de gemeentelijke accommodaties is daarnaast gekeken naar de staat van de gebouwen en de kosten.

Beheerders van accommodaties zijn benaderd voor dit onderzoek en gevraagd een vragenlijst en bezettingsschema in te vullen.

Vervolg

Met de opgehaalde gegevens zijn een inventarisatienota en uitgangspunten voor de toekomst opgesteld. Ook gaat de gemeente vooruitlopend op de herijking al aan de slag met het toekomstbestendig maken van een aantal maatschappelijke accommodaties. Het college van B&W heeft de stukken op 20 december voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten niet in te stemmen met het voorstel. Deze raadsvergadering kun je terugkijken op de website van de gemeenteraad (agendapunt 16). Hier vind je ook de moties die door de gemeenteraad aangenomen zijn. Het college bekijkt nu de verdere invulling van het project.

Meer informatie

Voor meer informatie over de herijking maatschappelijke accommodaties, zie de pagina 'Projectopdracht Herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur'.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur dan een mail naar gemeenschapsgebouwen@weert.nl

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten