Grondprijzen

Foto van een huis in aanbouw.

Foto van een huis in aanbouw.

De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 nieuwe grondprijzen voor 2021 vastgesteld. Deze vindt u in de Grondprijsbrief die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Woningbouw

Nieuwe bouwkavels

Omdat iedere bouwkavel uniek is, wordt de waarde van iedere nieuw in de verkoop te nemen bouwkavel bepaald door middel van een taxatie. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke eigenschappen van de kavel zoals oppervlakte, vorm, ligging ten opzichte van andere kavels en ten opzichte van het omliggende gebied. Door individuele taxatie van nieuwe kavels worden de voor- en nadelen uitgedrukt in de prijs en willen we voorkomen dat (te) dure kavels overblijven en dat te weinig wordt gerekend voor de meest gewilde kavels.

Voor Laarveld fase 3 is de taxatie uitgevoerd aan de hand van het verkavelingsplan; de gemiddelde grondprijs per m2 is € 302,- vrij op naam / inclusief BTW.

Indexatie bestaande bouwkavels

Bouwkavels die het jaar volgend op de eerste taxatie – zoals hierboven omschreven – nog in de verkoop zijn, worden jaarlijks geïndexeerd. Aan de hand van actuele marktgegevens wordt residueel bepaald of een prijsstijging voor de betreffende kavels aan de orde is.

De gemiddelde prijsstijging voor deze kavels is bepaald op 2%.

Sociale woningbouw

De grondprijs voor sociale woningbouw is met 1,36% verhoogd. Grond voor tijdelijke woningbouw door Wonen Limburg wordt om niet ter beschikking gesteld.

Grondprijs woningen middenhuur

De gemeente Weert heeft voor het middenhuursegment een verordening vastgesteld waarin is vastgelegd dat de maandelijkse huurprijs voor dit segment ligt tussen de liberalisatiegrens en € 1.000,- per maand. Middeldure huurwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 15 jaar na de eerste ingebruikname als zodanig beschikbaar te blijven.

De grondprijzen voor het middenhuursegment worden residueel bepaald. In de grondprijsbrief is de berekeningsmethode nader toegelicht.

Anti-speculatiebeding

Nieuw in 2021 is de invoering van een anti-speculatiebeding. Voor nieuwbouwkavels gaat een zelfbewoningsplicht gelden van 3 jaar. Meer hierover en de geboden ontheffingsmogelijkheden, leest u in de grondprijsbrief.

Bedrijventerreinen

Ook voor de bedrijventerreinen gelden nieuwe grondprijzen. Hier worden de prijzen gemiddeld met 1,2% verhoogd. Het percentage voor de erfpacht van gemeentegrond is bepaald op 4%.

Reststroken

De grondprijs voor de verkoop van reststroken bij woningbouw wordt per locatie bepaald op basis van het groenstrokenmodel. Dit model is terug te vinden in Bijlage 2 van de grondprijsbrief.

De grondprijs voor reststroken bij bedrijventerreinen is bepaald op € 125,- per m2.

Rente

Voor zover in overeenkomsten met derden een rentebepaling noodzakelijk is wordt door de gemeente Weert de geldende wettelijke rente voor consumententransacties gehanteerd, met een minimum van 3,25%.

Downloads

Bestand Grootte
Grondprijsbrief 2021.pdf (2.6 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten