Lees voor ?

Grondprijzen

Foto van een huis in aanbouw.

Foto van een huis in aanbouw.

De gemeenteraad heeft op 20 december 2023 nieuwe grondprijzen voor 2024 vastgesteld. Deze staan in de Grondprijsbrief (pdf-bestand).

Woningbouw

Ontwikkelingen op de woningmarkt

Medio 2022 bereikten de woningbouwprijzen een recordhoogte. Onder invloed van de sterke stijging van de hypotheekrente, de hoge inflatie en de stijging van de bouwkosten kwamen de woningbouwprijzen in het najaar van 2022 sterk onder druk te staan. Dit leidde tot een periode van prijsdalingen.

Om de hoge inflatie tegen te gaan heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente in stappen verhoogd. De hypotheekrentestijgingen zijn inmiddels ingecalculeerd en deels gecompenseerd door flinke loonstijgingen waardoor de betaalbaarheid van woningen weer toeneemt. Hoewel er in het derde kwartaal van 2023 sprake is van enig prijsherstel binnen de bestaande woningmarkt, ligt eind 2023 de prijs van woningen lager dan het hoogste punt in 2022.

Waardering woningbouwkavels

De beschikbare particuliere woningbouwkavels betreffen de kavels in Laarveld fase 4. Hoewel de uitgifte pas in 2025 is voorzien, worden de kavels jaarlijks gewaardeerd ten behoeve van de grondexploitatie.

Gelet op de ontwikkelingen in de bestaande woningmarkt over de periode derde kwartaal 2022 tot en met derde kwartaal 2023, dalen de grondprijzen met gemiddeld 4,54%. In 2024 worden de kavels opnieuw gewaardeerd ten behoeve van de grondverkoop in 2025.

Grondprijs sociale huurwoningen

Ook bij de grondprijzen voor sociale woningbouw zien we een grondprijsdaling. Bij de grondgebonden sociale huurwoningen daalt de grondprijs met gemiddeld 4,64% en voor de gestapelde sociale woningbouw geldt een gemiddelde grondprijsdaling van 4,14%.

Anti-speculatiebeding

Evenals in 2023 geldt het anti-speculatiebeding. Voor nieuwbouwkavels geldt een zelfbewoningsplicht van 3 jaar. Meer hierover en de geboden ontheffingsmogelijkheden, lees je in de grondprijsbrief.

Grondstroken

De grondprijs voor de verkoop van grondstroken bij woningbouw wordt per locatie bepaald op basis van het groenstrokenmodel. Dit model is terug te vinden in Bijlage 2 van de grondprijsbrief. In bepaalde gevallen is verhuur van een grondstrook mogelijk. In de tabel hieronder zijn de huurbedragen aangegeven: 

Huurbedragen voor grondstroken per 1-1-2024

 
Perceel oppervlakte Huur (per jaar)
Tot en met 20 m2

Vanwege het hogere gebruiksgenot van stroken gelegen
achter de voorgevelrooilijn geldt hier het tarief
van € 75 al vanaf 10 m2.
-
21 - 50 m2 € 75,-
51 - 100 m2 € 100,-
> 100 m2 € 150,-

Bedrijventerreinen

Waardering grondprijzen bedrijventerreinen

De residuele grondwaarde wordt bepaald aan de hand van diverse parameters, met name de huurprijs, het bruto aanvangsrendement en de stichtingskosten. Gemiddeld zien we een prijsstijging van 3,5%, variërend van 2% tot 5% afhankelijk van de courantheid van de kavels, waarbij we de grootste prijsstijging zien bij de kavels in Kampershoek 2.0.

De vastgestelde prijzen tref je aan in de grondprijsbrief en in de hieronder apart opgenomen samenvatting. Het percentage voor de erfpacht van gemeentegrond is bepaald op 6,24%.

Grondstroken

De grondprijs voor grondstroken bij bedrijventerreinen is bepaald op € 130,- per m2 en de huurwaarde bedraagt 3,25% van de grondwaarde en is afgerond € 4,25 per m2.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten