Huishoudelijke hulp

Bij beperkingen ten aanzien van het voeren van een huishouden kan een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden een passende oplossing zijn. De beperkingen bij het voeren van een huishouden uiten zich bijvoorbeeld door (dreigende) vervuiling van de woning en/of van kleding. Dit doordat de cliënt het huishouden niet meer (voldoende) zelf kan doen Ook kan er sprake van zijn dat de cliënt niet in staat is voor zichzelf maaltijden te bereiden.

Hulp bij het huishouden wordt, net als bij andere maatwerkvoorzieningen, alleen geboden wanneer er geen andere oplossingen zijn die problemen die cliënt hierbij ondervindt, kunnen voorkomen of oplossen. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat, waar dat mogelijk is, cliënt, de leefeenheid of het netwerk de huishoudelijke werkzaamheden (blijven) uitvoeren. Zo nodig wordt aanvullend hierop ondersteuning bij het huishouden geboden. Hulp bij het huishouden kan ook worden geboden als een mantelzorger overbelast dreigt te raken.

Er wordt onderscheid gemaakt in vijf te bereiken resultaten:

  1. schoon en leefbaar huis
  2. schone was
  3. regie en instructie
  4. maaltijden<
  5. thuis zorgen voor kinderen

Kosten

De overheid heeft bepaald dat u een deel van de kosten voor uw ondersteuning zelf moet betalen. Dat heet 'bijdrage in de kosten' (voorheen: eigen bijdrage). U betaalt deze bijdrage niet aan de gemeente maar aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De gemeente geeft de kostprijs en de duur van uw ondersteuning aan het CAK door. Het bedrag dat de gemeente aan het CAK als kostprijs doorgeeft is € 150,00 per 4 weken. Dit bedrag is lager dan de werkelijke kosten voor uw ondersteuning. Het CAK bepaalt vervolgens de hoogte van uw bijdrage op basis van uw leeftijd, gezinssamenstelling, het aantal Wmo-voorzieningen dat u ontvangt, uw inkomen en/of uw vermogen.

U ontvangt vanzelf een brief van het CAK met het bedrag dat u moet betalen.

Wilt u meer weten over uw bijdrage? Kijk dan op de website van CAK: www.hetcak.nl. Op de website kunt u uw inkomensgegevens invullen om de hoogte van uw bijdrage uit te rekenen.

U kunt het CAK ook bellen: 0800-1925.

Gang van zaken

U neemt contact op met De Vraagwijzer. Voor de contactgegevens en openingstijden, zie www.weert.nl/vraagwijzer.

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een 'keukentafelgesprek' (huisbezoek).

In kaart wordt gebracht wat u zelf nog kunt, wat uw sociale netwerk voor u kan betekenen en welke voorliggende algemene voorzieningen voor u van toepassing zijn. Als dit alles niet leidt tot passende ondersteuning kan een formeel traject van een aanvraag worden ingezet. Beoordeeld wordt dan of wordt voldaan aan de criteria zoals deze geformuleerd zijn in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018.

Een aanvraagprocedure kan 8 weken duren. In spoedeisende gevallen kan echter op korte termijn een indicatie worden afgegeven.

Uitvoerders: Stichting Land van Horne, Proteion Schoon, T-zorg, Zorgcentrum Beek en Bos, Poetszorg, Zuidzorg. 

Voorwaarden

Men komt niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden als tot de leefeenheid één of meerdere huisgenoten behoren die beschikbaar zijn en in staat om huishoudelijke hulp te verrichten.

Indien er een indicatie voor Hulp bij het Huishouden wordt gesteld, dient u altijd een eigen bijdrage te betalen. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK.

Meenemen

  1. Alle documenten over uw beperkingen.

Achtergrondinformatie

De huishoudelijke verzorging wordt geleverd op werkdagen (maandag t/m vrijdag, uitgezonderd feestdagen).

De kosten van aanvullende hulpverlening worden bij u in rekening gebracht. Afhankelijk van uw verzekeringsvorm kunt u bij uw verzekeraar hiervoor een vergoeding aanvragen.