Lees voor ?

Inburgeren

Mensen die uit een land buiten de Europese Unie komen en voor langere tijd in Nederland wonen, moeten een inburgeringstraject doen. Op deze pagina lees je alle informatie over inburgering.

Nieuwe Wet inburgering

Vanaf 1 januari 2022 geldt de Wet inburgering 2021. De gemeente is het aanspreekpunt voor de inburgering. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren én mee kunnen doen in Nederland. Het liefst  via betaald werk.

Opgelet! Het nieuwe inburgeringsstelsel geldt voor inburgeraars die vanaf 1 januari 2022 een inburgeringsplicht hebben. Inburgeraars van vóór deze datum vallen onder het oude stelsel van de Wet inburgering 2013. Onderaan deze pagina is dit terug te vinden.

Voor wie is inburgeren verplicht?

Inburgering is verplicht voor iedereen van 16 jaar tot de AOW-leeftijd die uit een land buiten de Europese Unie komt en zich voor langere tijd in Nederland vestigt. Er wordt onderscheid gemaakt in 2 groepen. De statushouders (ook wel vergunninghouders) en de gezins- en overige migranten. Overige migranten zijn geestelijk bedienaren, zoals imams, rabijnen en kloosterlingen, en vreemdelingen met een niet-tijdelijk humanitaire verblijfsstatus. Deze doelgroepen krijgen een verschillend gemeentelijk aanbod voor inburgering. Het aanbod bij de doelgroep statushouders is het meest uitgebreid.

Hoe ziet een inburgeringstraject eruit?

 1. Intake

  De inburgering begint met een brede intake door een regisseur van de gemeente. Tijdens de intake brengt de regisseur de persoonlijke situatie van de nieuwkomer in beeld. Ook wordt er gekeken naar de leerbaarheid: het niveau dat haalbaar is voor de nieuwkomer, bijvoorbeeld in het leren van de Nederlandse taal.
 2. Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP)

  Op basis van de brede intake wordt in overleg met de nieuwkomer een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. Het opstellen van dit plan is maatwerk en is een vertaling van de uitkomsten van de brede intake naar persoonlijke doelen van de nieuwkomer.

  Het PIP is een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject voor statushouders, gezinsmigranten en overige migranten. Het PIP heeft de vorm van een beschikking en is dus een officieel besluit van de gemeente. Hierdoor kan de gemeente het niet-nakomen van de afspraken handhaven door het opleggen van een bestuurlijke boete. De nieuwkomer kan naar de rechter gaan bij het niet nakomen van afspraken die de gemeente met hem of haar gemaakt heeft.

 3. Inburgeringsaanbod / inburgeringsplicht

  Vervolgens gaat de nieuwkomer aan de slag met zijn persoonlijk plan. Vaste onderdelen zijn: de leerroute, het Participatieverklaringstraject en de Module Arbeidsmarkt en Participatie.  

  Soms komt uit de brede intake naar voren komt dat de nieuwkomer analfabeet is in de moedertaal of anders gealfabetiseerd is (niet in het Latijnse schrift). Dan is ook een alfabetiseringstraject een onderdeel van de leerroute die gevolgd gaat worden.

  Leerroutes

  B1-leerroute

  De B1-route is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op B1 niveau. Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands. Om te slagen voor de B1-route moet de nieuwkomer slagen voor het centrale inburgeringsexamen op de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken op niveau B1 en Kennis van de Nederlandse Maatschappij.

  Onderwijsroute

  De onderwijsroute bestaat uit een taalschakeltraject. Dit is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op minimaal niveau B1 en de instroom in het regulier onderwijs (MBO, HBO of WO). Na het succesvol afronden van deze route beschikt de nieuwkomer over voldoende kennis van de Nederlandse taal, samenleving en arbeidsmarkt en (studie)vaardigheden om met succes een Nederlandse opleiding te (kunnen) volgen.

  Z-Route

  De Zelfredzaamheidsroute (Z-route) is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op minimaal niveau A1 en op het zelfstandig kunnen meedoen aan de Nederlandse samenleving. Bij taalniveau A1 bezit je de basiskennis van de taal. Deze route is bedoeld voor nieuwkomers voor wie de B1-route en onderwijsroute niet haalbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat zij veel moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal en niveau B1 of A2 niet zullen halen binnen de inburgeringstermijn.

  De B1-route en de Z-route worden uitgevoerd door Gilde Educatie op locatie van Werk.Kom.

  De Onderwijsroute wordt uitgevoerd door Gilde Opleidingen. De leslocatie is in Venlo.

  Gezins- en overige migranten blijven hier in de nieuwe wet zelf verantwoordelijk voor en kunnen hiervoor een lening aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

 4. Participatieverklaringstraject

  Net zoals in het huidige stelsel wordt er van nieuwkomers verwacht dat zij in het nieuwe stelsel deelnemen aan het Participatieverklaringstraject (PVT). Dit traject bestaat uit 2 onderdelen: workshops over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving (vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie) en de ondertekening van de participatieverklaring. Met de ondertekening verklaart de inburgeraar dat hij of zij kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat hij of zij deze respecteert en dat hij of zij actief een bijdrage wil leveren aan de samenleving.
  De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject.

 5. Module Arbeidsmarkt en Participatie

  Vaak bestaan er grote verschillen tussen de arbeidsmarkt in Nederland en de arbeidsmarkt in het land van herkomst van de nieuwkomers. Dit bemoeilijkt hun kansen op de arbeidsmarkt. Om die reden is het belangrijk dat zij bekend raken met de Nederlandse arbeidsmarkt en dat zij zich de vaardigheden en capaciteiten eigen maken die nodig zijn om te kunnen participeren. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om inburgeraars hierin te scholen en ze te leiden naar (vrijwilligers)werk. Dit gebeurt door de module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP). Deze module vervangt de huidige module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
  De MAP wordt uitgevoerd door Werk.Kom.

Wat biedt de gemeente aan ondersteuning?

Voor statushouders

Naast de verplichte inburgeringsonderdelen (leerroute, PVT en de MAP) biedt de gemeente smaatschappelijke begeleiding, financiële ontzorging en begeleiding bij inburgering aan.

Maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding van de statushouders is gericht op het regelen van praktische zaken en het vergroten van de kennis van de Nederlandse samenleving. Het doel is het versterken van de zelfredzaamheid en de participatie. Deze taak wordt uitgevoerd door Punt Welzijn.

Ontzorgen van statushouders

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiële ontzorging van bijstandsgerechtigde statushouders tijdens de eerste 6 maanden van hun verblijf in de gemeente. Het doel van deze vorm van ondersteuning is het voorkomen van financiële problemen en het creëren van financiële rust en zelfredzaamheid. De Hier ook het woord financiele weghalen ondersteuning begint op de dag dat het recht op bijstand ontstaat. De gemeente werkt hierin samen met Punt Welzijn.

Voor alle inburgeraars

De begeleiding bij inburgering bestaat uit de brede intake, Plan Inburgering en Participatie (PIP), advies en voortgangsgesprekken.

Inburgeringstermijn

Nieuwkomers moeten binnen 3 jaar hun leerroute succesvol afronden. De termijn waarbinnen het participatieverklaringstraject en de module Arbeidsmarkt & Participatie moet zijn afgerond wordt 3 jaar. DUO stelt vast wanneer de inburgeringstermijn start en behandelt aanvragen voor verlenging van de inburgeringstermijn.

Vragen & contact

Heb je toch nog vragen? Neem contact op met De Vraagwijzer. Voor de contactgegevens en openingstijden, zie deze pagina.

De inburgering verloopt via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Verplicht inburgeren

Moet je verplicht inburgeren? Dan krijg je hierover een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). In die brief staat vanaf welke datum je moet inburgeren. Je hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn. Haal je examen binnen deze termijn, anders krijg je een boete. Op Mijn Inburgering kun je precies zien vanaf wanneer je moet inburgeren. 

Vrijwillig inburgeren

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat het niet verplicht is, maar dat je zelf wil inburgeren. Bijvoorbeeld om te naturaliseren.

Naar school gaan

Je kunt zelf leren voor het examen. Maar de meeste mensen doen een cursus op een school. Op ikwilinburgeren.nl staat een lijst met scholen. Je kunt het beste een school van de lijst kiezen. DUO heeft geen leerboeken voor het examen, er zijn wél oefenexamens

Kosten

Inburgeren kost geld. Je kunt de cursus en het examen zelf betalen. Vaak kun je ook geld lenen bij DUO. Dit kan alleen voor goedgekeurde scholen.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten