Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

Bent u op of na uw 50e verjaardag werkloos geworden? Als uw inkomen onder het sociale minimum komt, is de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) voor u bedoeld. De IOAW garandeert u een inkomen op het niveau van het sociale minimum.

Gang van zaken

Uw aanvraag dient u in bij de gemeente. Wel dient u ingeschreven te staan bij het UWV Werkbedrijf (ga naar www.werk.nl). Aan de hand van de door u ingeleverde formulieren en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een IOAW-uitkering.

Deze beoordeling bestaat uit onderzoek en advisering. De gemeente bekijkt

 • Of u behoort tot de rechthebbenden.
 • Of u en uw eventuele partner beschikken over inkomensbronnen.
 • Of u terecht kunt bij de bedrijfsvereniging (UWV).
 • Of er werk voor u en/of uw partner te vinden is.
 • Hoe hoog de financiële ondersteuning wordt. Bij de berekening speelt uw eigen inkomen een rol.

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal 8 weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Voorwaarden

Voor de IOAW-uitkering komt u in aanmerking als u voor 1965 bent geboren en:

 • Op of na uw 50e werkloos bent geworden. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen na afloop van uw loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering, zoals de IOW).
 • Op of na uw 50ste recht hebt gekregen op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en u dit recht weer verliest omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent bevonden.
 • Gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80 procent) en op 28 december 2005 een IOAW-uitkering ontving.

U hebt geen recht op een IOAW-uitkering als u een toeslag kunt krijgen op grond van de Toeslagenwet.

Sollicitatieplicht

De sollicitatieplicht blijft voor u en uw eventuele partner (indien deze niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt) gelden, net als de inschrijving bij het UWV Werkbedrijf.

Tegenprestatie

Tevens kan de gemeente u vragen om een naar vermogen te leveren. De tegenprestatie bestaat uit onbeloonde activiteiten (vrijwilligerswerk) die nuttig zijn voor de samenleving. De gemeente bepaalt de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie, rekening houdend met uw omstandigheden. Ook met het leveren van een tegenprestatie blijft u verplicht zelf actief op zoek naar betaald werk te gaan.

Inkomenstoets

Bij de IOAW kijkt de gemeente niet naar uw eigen vermogen maar wel naar het totale gezinsinkomen. Inkomsten uit alimentatie, onderhuur, verhuur en vermogen blijven bij de inkomenstoets buiten beschouwing.

De IOAW biedt een inkomensgarantie wanneer u werkloos bent. Daarom worden al uw inkomsten uit arbeid volledig in mindering gebracht op de IOAW-uitkering. Ook inkomsten uit pensioen-, VUT-, WAO- en 55+-uitkeringen zijn in principe uitkeringen in verband met arbeid.

Bedragen

Bruto IOAW- bijdrage per maand (inclusief 8% vakantietoeslag) is maximaal tot:

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.226,02
 • gehuwd of samenwonend (beide boven 21): € 1.586,22

Kostendelersnorm

In hoeverre u recht heeft op deze normbedragen hangt af van de toepassing van de kostendelersnorm: volwassenen die samen onder één dak wonen (een zogeheten 'meerpersoonshuishouden') kunnen hun woonkosten delen. Daarom krijgen Ioaw'ers in 2015 een lagere uitkering als ze met één of meer mensen vanaf 21 jaar in hetzelfde huis wonen. De hoogte van de uitkering is niet afhankelijk van het inkomen van medebewoners.

Bij de bepaling van het aantal medebewoners tellen niet mee:

 • jongeren tot 21 jaar
 • huurders die een commercieel contract hebben (en een commerciële huurprijs) betalen
 • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
 • BBL-studenten.

Meenemen

 • Legitimatiebewijs van u en eventueel uw partner.
 • Bewijs burgerservicenummers van u en eventueel uw partner.
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier, voorzien van de benodigde originele bewijsstukken.
 • Bewijzen van uw inkomen, ook van uw eventuele partner en kinderen.
 • Bankafschriften van uw lopende rekeningen over de laatste 3 maanden, ook van uw eventuele partner.
 • Bewijzen van uw arbeidsverleden.
 • Eventuele ontslagbewijzen.
 • Eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen.
 • Eventueel een echtscheidingsvonnis.