Lees voor ?

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

Bent u op of na uw 50e verjaardag werkloos geworden? Als uw inkomen onder het sociale minimum komt, is de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) voor u bedoeld. De IOAW garandeert u een inkomen op het niveau van het sociale minimum.

Gang van zaken

Uw aanvraag dient u in bij de gemeente. Wel dient u ingeschreven te staan bij het UWV Werkbedrijf (ga naar www.werk.nl). Aan de hand van de door u ingeleverde formulieren en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een IOAW-uitkering.

Deze beoordeling bestaat uit onderzoek en advisering. De gemeente bekijkt

 • Of u behoort tot de rechthebbenden.
 • Of u en uw eventuele partner beschikken over inkomensbronnen.
 • Of u terecht kunt bij de bedrijfsvereniging (UWV).
 • Of er werk voor u en/of uw partner te vinden is.
 • Hoe hoog de financiële ondersteuning wordt. Bij de berekening speelt uw eigen inkomen een rol.

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal 8 weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Voorwaarden IOAW-uitkering

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

 • bent geboren voor 1 januari 1965;
 • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.

Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering. En u hebt de volledig WW-duur verbruikt.
 • U heeft na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

U hebt geen recht op een IOAW-uitkering als u een toeslag kunt krijgen op grond van de Toeslagenwet.

Sollicitatieplicht

De sollicitatieplicht blijft voor u en uw eventuele partner (indien deze niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt) gelden, net als de inschrijving bij het UWV Werkbedrijf.

Tegenprestatie

Tevens kan de gemeente u vragen om een naar vermogen te leveren. De tegenprestatie bestaat uit onbeloonde activiteiten (vrijwilligerswerk) die nuttig zijn voor de samenleving. De gemeente bepaalt de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie, rekening houdend met uw omstandigheden. Ook met het leveren van een tegenprestatie blijft u verplicht zelf actief op zoek naar betaald werk te gaan.

Inkomenstoets

Bij de IOAW kijkt de gemeente niet naar uw eigen vermogen maar wel naar het totale gezinsinkomen. Inkomsten uit alimentatie, onderhuur, verhuur en vermogen blijven bij de inkomenstoets buiten beschouwing.

De IOAW biedt een inkomensgarantie wanneer u werkloos bent. Daarom worden al uw inkomsten uit arbeid volledig in mindering gebracht op de IOAW-uitkering. Ook inkomsten uit pensioen-, VUT-, WAO- en 55+-uitkeringen zijn in principe uitkeringen in verband met arbeid.

Hoogte IOAW

De hoogte van uw IOAW-uitkering hangt af van uw inkomen. U heeft alleen recht op een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. De IOAW vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U krijgt IOAW op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). De actuele dragen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kostendelersnorm

In hoeverre u recht heeft op deze normbedragen hangt af van de toepassing van de kostendelersnorm: volwassenen die samen onder één dak wonen (een zogeheten 'meerpersoonshuishouden') kunnen hun woonkosten delen. De hoogte van de uitkering is niet afhankelijk van het inkomen van medebewoners.

Bij de bepaling van het aantal medebewoners tellen niet mee:

 • jongeren tot 27 jaar
 • huurders die een commercieel contract hebben (en een commerciële huurprijs) betalen
 • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
 • BBL-studenten.

Meenemen

 • Legitimatiebewijs van u en eventueel uw partner.
 • Bewijs burgerservicenummers van u en eventueel uw partner.
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier, voorzien van de benodigde originele bewijsstukken.
 • Bewijzen van uw inkomen, ook van uw eventuele partner en kinderen.
 • Bankafschriften van uw lopende rekeningen over de laatste 3 maanden, ook van uw eventuele partner.
 • Bewijzen van uw arbeidsverleden.
 • Eventuele ontslagbewijzen.
 • Eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen.
 • Eventueel een echtscheidingsvonnis.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten