Lees voor ?

Uitkeringsfraude

Fraude is het (opzettelijk) geven van verkeerde informatie of het verzwijgen van zaken om onterecht een (hogere) bijstandsuitkering te krijgen. Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert met een uitkering? Dan kunt u dit op verschillende manieren doorgeven:

 • U kunt het online doorgeven via de knop "online regelen" hieronder;
 • U kunt bellen naar de gemeente Weert;
 • U kunt een brief sturen naar: Gemeente Weert, Afdeling Werk, Inkomen & Zorgverlening, Team Handhaving WIZ, Postbus 950
  6000 AZ Weert
 • U kunt uw melding ook doen bij het landelijk meldpunt Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

Voorbeelden van uitkeringsfraude

 • Woonomstandigheden: bijvoorbeeld samenwonen, schijnverlating, woningdeling, het niet wonen op het opgegeven adres.
 • Vermogen: bijvoorbeeld auto's, bankrekeningen, onroerend goed (in zowel binnen- als buitenland).
 • Werk: bijvoorbeeld inkomsten of (parttime) werkzaamheden.

U heeft als burger de mogelijkheid om een signaal over uitkeringsfraude te melden aan de gemeente Weert. Iedereen die een vermoeden heeft van uitkeringsfraude in Weert kan dat melden bij de gemeente.

Zorgfraude

Zorgfraude wil zeggen dat een zorgvrager, een zorgverlener of een budgethouder, onterecht voordeel haalt uit de Nederlandse gezondheidszorg. Zorgfraude wil zeggen dat onterecht voordeel wordt gehaald uit de Nederlandse gezondheidszorg door een zorgvrager, een zorgverlener of een budgethouder.

Animatievideo met uitleg over zorgfraude.
Hierboven wordt een YouTube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

"De gemeente besteed veel geld aan inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Soms wordt er misbruik gemaakt van dat geld."
 
[Muziek]
 
"Waardoor er minder geld overblijft voor goede zorg en ondersteuning. Dit noemen we 'zorgfraude'. Deze fraude
kent veel vormen. Bijvoorbeeld... U krijgt minder zorg dan waarvoor betaald wordt, met alle gevolgen van dien.
Of uw zorgverlener wilt uw Digid of bankpas gebruiken. Wat ook kan is dat u een woning met begeleiding nodig heeft. En wat u krijgt, is wél de woning, maar niet de afgesproken begeleiding. Dit kan natuurlijk niet."
 
[Muziek]
 
"U en anderen hebben die zorg of hulp wel nodig.
 
Heeft u ook het gevoel dat er iets niet klopt bij u of bij iemand in uw omgeving? 
Meldt dit dan bij uw gemeente. Dan kunnen we hier samen iets aan doen." 

Voorbeelden van zorgfraude

 • Zorg die niet geleverd wordt, maar die de aanbieder wél declareert (spookzorg). Of het nu gaat om hulp bij het huishouden, begeleiding thuis, verplaatsmiddelen of andere zorg.
 • Patiënten duperen door onterecht een eigen bijdrage voor bepaalde diensten of een vergoeding voor de verwijzing te vragen.
 • Zorg leveren en declareren waarvoor geen medische noodzaak is (overbehandeling), of het niet leveren van noodzakelijke zorg (onderbehandeling).
 • Het Persoonsgebonden Budget (PGB) besteden aan iets anders dan het inkopen van zorg.

Anoniem melden

Indien u dat wenst, kunt u uw melding ook anoniem doorgeven. Of u nu anoniem of niet-anoniem een melding doorgeeft, wij behandelen uw informatie altijd vertrouwelijk. In het laatste geval kán de rechtbank u om aanvullende gegevens vragen. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen wij u helaas niet informeren over de afhandeling van uw melding.

Inhoud van de melding

Geef zoveel mogelijk gegevens door over de betrokken persoon of personen. Wij bedoelen dan informatie zoals het eventuele (zwart)werkadres, werktijden, vervoermiddel, kenteken, samenwoonadres, periode van vermoedelijke fraude. Hoe concreter uw melding, hoe bruikbaarder uw melding is.

Wat gebeurt er met mijn fraudemelding?

Afhankelijk van de informatie die u geeft, wordt de bruikbaarheid van uw melding door onze fraudeafdeling onderzocht. Dit kan er toe leiden dat een fraudeonderzoek wordt gestart. 
Als u uw melding niet-anoniem heeft gedaan, krijgt u een bevestiging dat de gemeente uw melding in behandeling heeft genomen.

Als ik uitkeringsfraude meld, wordt dit dan aan de fraudepleger doorgegeven?

Het is wettelijk verplicht om, bij verdenking van fraude, de aanleiding van het onderzoek te vertellen. De gemeente kan dan ook aangeven dat er een tip is binnengekomen. De gemeente is niet verplicht te vertellen van wie de tip afkomstig is. Als u anoniem melding maakt, kunnen uw gegevens niet worden doorgegeven.

Als ik de fraude niet-anoniem meld, moet ik dan ook mijn verhaal vertellen bij de rechtbank?

Als het fraudeonderzoek er toe leidt dat aangifte gedaan wordt bij justitie, kan het zijn dat justitie er een zaak van maakt bij de rechtbank. Zij kunnen u dan eventueel oproepen om nadere toelichting te geven.

Krijg ik te horen of de fraudeur gepakt is?

Nee, op grond van de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen wij u dit niet vertellen.

Heeft het zin om fraude uit het verleden te melden?

U kunt fraude altijd melden, ook als het betrekking heeft op het verleden. Wel is het zo dat fraude uit het verleden moeilijker te bewijzen is. Toch kan bij bewezen fraude uit het verleden ook een boete worden opgelegd, of uitkering worden teruggevorderd.

Termijn om fraude te melden?

U kunt altijd fraude melden. Er is géén termijn waarbinnen u dat moet doen. Belangrijk is wel dat de persoon op wie fraude met de uitkering betrekking heeft, woonachtig is in de gemeente Weert en een uitkering ontvangt, of daar woonachtig was en uitkering ontving op het moment dat hij fraude pleegde. Als de fraude in het verleden heeft plaatsgevonden, dan is dit voor de gemeente
lastiger te onderzoeken. Toch kan de gemeente ook een boete opleggen als iemand geen uitkering meer heeft.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten