Wateroverlast door extreme regenval

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Wateroverlast door extreme regenval

Hoge temperaturen, hevige regenval en extreem droge periodes; de laatste jaren zijn veel weerrecords gebroken. Regelmatig zorgt een wolkbreuk voor veel wateroverlast. In korte tijd valt dan zoveel regen dat het rioolstelsel dit niet kan verwerken. Daardoor loopt een behoorlijk aantal straten onder. Met name in de wijken Boshoven, Graswinkel, Moesel, Keent en in het bungalowpark wordt er veel overlast ervaren.

De gemeente ontvangt na wolkbreuken veel vragen, meldingen, klachten en verbetersuggesties. De gemeente zet in bij extreme buien alles op alles om de wateroverlast te beperken. Via onderstaand formulier kunt u eventuele schade bij de gemeente melden.

Online regelen

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

Schade melden

Heeft u wateroverlast? U kunt dit online melden bij de gemeente via het digitaal formulier (zie bovenaan deze pagina voor de link).

U kunt ook mailen naar gemeente@weert.nl. Vermeld daarbij het adres, telefoonnummer en het onderwerp van uw melding. We proberen meldingen te bundelen en het tegelijk in dezelfde straat op te lossen. Houdt er rekening mee dat meldingen per mail over het algemeen een langere verwerkingstijd hebben.

Bij meldingen over het drukriool in het buitengebied graag het nummer van het kastje doorgeven. De medewerkers van het Waterschapsbedrijf Limburg komen zo snel mogelijk langs.

Hebt u zelf schade in huis? Maak hiervan foto's en schakel uw eigen verzekering in. De gemeente kan hierin niets betekenen en is hiervoor niet aansprakelijk.

Berging ontoereikend

Zware regenbuien leiden ertoe dat water op straat komt te staan. Dat hoeft niet tot schade te leiden. Het water wordt binnen het straatprofiel opgevangen en na verloop van tijd verdwijnt het in het riool. Bij de hoeveelheid die bij wolkbreuken ineens valt, is zelfs de berging op straat ontoereikend en levert dit op een aantal laaggelegen plaatsen problemen op in woningen en bedrijven.

Schade door auto's

Ook kan bij water op straat een deel van de schade veroorzaakt worden door auto's die door de ondergelopen straten rijden. De watergolf die hierdoor ontstaat kan net het verschil maken tussen wel of geen schade in woningen. Wij vragen u dan ook met klem om ondergelopen straten met de auto te mijden en wegafzettingen te respecteren.

Water in kelders

Door de vele regenval, kan de grond niet al het water direct verwerken. Dit wordt hangwater genoemd. Het moet nog door de bodem zakken om terecht te komen in het grondwater. Dit kan er voor zorgen dat de grondwaterstand stijgt. Veel kelders zijn niet volledig waterdicht waardoor het hangwater en/of grondwater deze kelders binnendringt.

Maatregelen

De gemeente Weert zet zich in om de overlast te beperken. Zo zijn er de afgelopen jaren al veel maatregelen getroffen om de wateroverlast te beperken. Ook onderzoeken we bij elke nieuwe ingreep in de riolering of het ontwerp een bijdrage kan leveren aan beperking van de overlast. Bij zeer extreme buien is er sprake van overmacht.

Gezamenlijk probleem

Wateroverlast is een gezamenlijk probleem. Niet alleen van de gemeente. Ook inwoners en bedrijven kunnen er wat aan doen. Circa 50% van het totale verharde oppervlak is eigendom van de gemeente Weert. Het overige deel is eigendom van anderen (particulieren, bedrijven etc.).

U kunt o.a. het hemelwater afkoppelen van het riool (zie voor meer info en de subsidieregeling hiervoor deze pagina). Het regenwater van het dak loopt dan door de regenpijp de eigen tuin in en komt niet meer in het riool terecht. De regenpijp kan ook worden aangesloten op een regenton of een infiltratievoorziening in de grond. Afkoppelen zorgt voor minder belasting van het rioolstelsel. Het effect op de grondwaterstand is beperkt.

Wat kan de gemeente voor u doen?

Tijdens en direct na een extreme regenbui kan de gemeente reageren op meldingen en de ondergelopen straten afzetten. Na afloop van de bui zet de gemeente zich in om zo snel mogelijk gevaarlijke situaties te verhelpen en de wegen weer schoon te krijgen. De gemeente is voor meldingen bereikbaar onder telefoonnummer (0495) 575 000. Ook buiten openingstijden staan wij voor u paraat. Als u het algemene telefoonnummer belt en aan de lijn blijft, wordt u vanzelf doorverbonden met de storingsdienst.

Achtergrondinformatie

Wat is de rol van de brandweer?

De rol van de brandweer tijdens extreme weersomstandigheden bestaat uit het waarborgen van de veiligheid voor mens en dier. U kunt daarbij denken aan het vrijmaken van wegen en het markeren en/of opheffen van gevaarlijke situaties. Kort gezegd, de brandweer helpt de inwoners en aanwezigen binnen de gemeente, wanneer als gevolg van extreme weersomstandigheden de reguliere organisatie het aanbod niet meer aan kan. In spoedeisende situaties belt u 112. Niet spoedeisende hulpverleningen meldt u via 0900-8844.

De brandweer is er voor calamiteiten tijdens noodweer. Het schoonvegen van uw woning dient u zelf te doen al dan niet in overleg met uw verzekeraar.

Wat kunt u doen om risico's te beperken?

De meeste straten zijn zo ingericht dat er een hoeveelheid water op straat kan staan zonder dat dit schadelijk is voor de woningen en bedrijven. In veel gevallen is het regenwater echter vermengd met afvalwater. Daarnaast kunnen door de waterdruk putdeksels los komen. Wij adviseren u dan ook om:

  • niet onnodig door het water te lopen of te fietsen;

  • uw kinderen niet in het water te laten spelen;

  • niet door de ondergelopen straten te rijden. Behalve schade aan uw auto kan dit ook tot schade aan woningen leiden als gevolg van de golfslag die u veroorzaakt.

De gemeente vraagt u daarom nogmaals met klem niet door ondergelopen straten te rijden en evt. afzettingen te respecteren.

Maatregelen wateroverlast

Hevige regenbuien leiden op een aantal (laaggelegen) plaatsen in woningen en bedrijven tot overlast. De gebeurtenissen worden door de gemeente geïnventariseerd op basis van meldingen van gesprekken met bewoners en ervaringen van hulpdiensten.

De gemeente Weert onderneemt een aantal acties om de extreme overlast te verminderen:

  • De gemeente Weert is per gebied het rioolstelsel aan het verbeteren. Dat is een kwestie van meerdere jaren. Hierbij worden de verharde oppervlakken zoveel mogelijk afgekoppeld van het rioolstelsel. Het hemelwater dat op verhard oppervlak terecht komt wordt afgevoerd via maaiveld of apart aangelegd infiltratieriool naar een opvangvoorziening. Afkoppelen zorgt voor minder belasting van het rioolstelsel. Het effect op de grondwaterstand is beperkt.

  • De gemeente Weert heeft een extern adviesbureau ingeschakeld om modelberekeningen te maken waarmee het wegstromen van water over straat kan worden nagebootst. Op basis van de resultaten van dit onderzoek bepaalt de gemeente welke aanpassingen in de openbare ruimte getroffen kunnen worden om het risico op schade terug te dringen.

  • In het gebied waar aanpassingen aan de openbare ruimte worden uitgevoerd worden de bewoners uitgenodigd om actief deel te nemen bij het maken van de plannen. Via de gemeentelijke website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Iedereen kan ook zelf acties ondernemen om de extreme overlast te verminderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Het opvangen van hemelwater op eigen perceel. Hierbij is het uitgangspunt dat u zelf een opvangvoorziening op eigen terrein realiseert. Bijvoorbeeld een regenton, infiltratiekratten, grindkoffer, e.d. Bij sommige voorzieningen kunt u het opgevangen hemelwater later hergebruiken om bijvoorbeeld uw tuin te besproeien of planten water te geven. Zie voor meer info en de subsidieregeling hiervoor deze pagina.

  • Het plaatsen van ontlastputten in uw dakafvoeren. Een ontlastput zit in of onder aan de regenpijp. Het lijkt op een schrobputje. Als het afval- en regenwater samen door één buis naar het openbare riool stromen, moét de regenpijp een ontlastput hebben. Zonder ontlastput kunnen regen- en afvalwater namelijk via het toilet bij u in huis komen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het openbare riool bij hevige regen niet al het water kan verwerken of uw aansluiting verstopt is.

  • Het beschermen van ventilatie-openingen tegen instromend water.

  • Het plaatsen van waterkerende schotten.

Vaak zijn relatief eenvoudige maatregelen afdoende om risico's aanzienlijk te beperken. De gemeente Weert is graag bereid u hierin te adviseren. Daarvoor kunt u mailen naar gemeente@weert.nl.

Hebt u schade, maak dan foto's van de gevolgen en meldt dit bij uw verzekeringsmaatschappij.

Veel gestelde vragen

Een deel van mijn huis is ondergelopen. Kan de brandweer komen helpen bij mij?

De brandweer doet een oproep aan inwoners om het water zo veel mogelijk zelf uit het huis proberen weg te werken. Het aantal meldingen is te groot voor de brandweer om overal het water weg te kunnen pompen. De brandweer is allereerst bezig met het veilig en begaanbaar maken van de stad en het verwerken van calamiteiten. Bovendien raken de telefoonlijnen door alle meldingen overbelast, terwijl men deze graag wil vrijhouden voor echte spoedeisende calamiteiten.

Hoe kan ik wateroverlast melden?

U kunt overlast het beste digitaal melden, omdat het tijdens wateroverlast druk is aan de telefoon. U kunt een melding doen via dit digitale formulier.

Wilt u toch liever persoonlijk contact, bel dan met de gemeente via tel. (0495) 575 000.

Hoe zit 't met de veiligheid (putdeksels, gaten in trottoir)?

Gemeentelijke teams starten zo snel mogelijk met het schouwen van de wijken en dorpen. Daarbij is vooral ook aandacht voor eventuele verschoven putdeksels en gaten in trottoir en straten. Ziet u een putdeksel die is verschoven, probeert u deze als dat kan terug te leggen op de plek. Lukt dit niet, meld dit dan bij de gemeente, tel. (0495) 575 000. Probeer alvast voor de veiligheid van anderen het gat af te zetten of zichtbaar te maken dat men moet opletten (lint, gevarendriehoek, pion etc.).

Ik heb schade. Wat moet ik doen?

U kunt hulp inschakelen via uw verzekering. De gemeente Weert adviseert bewoners die schade hebben met hun eigen verzekeringsmaatschappij te bellen. De gemeente kan hierin niets betekenen en is hiervoor niet aansprakelijk.

Hoe zit het met het onderhoud van de straatkolken en goten?

De Reinigingsdienst Weert zorgt voor de reiniging van de straatkolken. Het onderhoud van de straatkolken en het vegen van de goten is op niveau. De gemeente houdt toezicht op de werking van de straatkolken. Los van het onderhoud van de kolken is de regenval soms zo omvangrijk dat de riolering en de straatkolken de hoeveelheid water niet kunnen verwerken. Het water komt dan, ongeacht het feit of de straatkolken wel of niet schoon zijn, op straat terecht.

Is het riool van Weert bestand tegen dergelijk noodweer?

De riolering in Weert voldoet aan de landelijke ontwerpnorm. Dit betekent dat er in het stelsel minimaal 7 mm (x aangesloten verhard oppervlak) berging aanwezig moet zijn voordat er via overstorten op het oppervlaktewater van het waterschap mag worden geloosd. Het stelsel in Weert is conform de landelijke richtlijnen ontworpen om 20 mm/per uur neerslag op te vangen. Daarboven treedt enige hinder van water op straat op. De norm wordt gevolgd en hierbij loopt Weert niet uit de pas. De hoeveelheid regen is soms op piekmomenten te groot voor de capaciteit van het rioolstelsel. Dit wateroverschot leidt dan tot overlast.

Kunnen we de effecten van het noodweer voorkomen?

Nee, dit heeft te maken met de hoeveelheid en intensiteit van de neerslag als gevolg van de klimaatveranderingen. Het rioolstelsel is afgestemd op bepaalde hoeveelheden afval- en regenwater. Als deze hoeveelheden worden overschreden, dan schiet de capaciteit van het stelsel tekort en ontstaat er overlast. De mate van overlast is afhankelijk van de hoeveelheid en intensiteit van de neerslag. Overigens doen vergelijkbare problemen zich voor in andere gemeenten in de regio. Ook daar is de capaciteit van het riool niet bestand tegen extreem grote watertoevoer.

Waarom is er in sommige wijken minder overlast dan in andere?

In bijvoorbeeld Molenakker is bij veel woningen het hemelwater afgekoppeld, waardoor er minder water in het riool terecht komt. Wijken als Groenewoud en Leuken liggen dichter bij de waterzuivering waardoor ze sneller hun rioolwater kwijt kunnen.

Wat kunt u zelf doen bij nog meer regenval?

Neem vooraf zelf de nodige maatregelen, bijvoorbeeld kostbare spullen uit garages verwijderen of van de vloer halen. Verwacht u wateroverlast omdat u bijv. een verdiept liggende garage hebt, zorg dan alvast voor zandzakken. Ook kunt u uw auto parkeren op een hoger gelegen plek.

Wat wordt er gedaan tegen de overlast?

De brandweer wordt ingezet om water op openbare wegen weg te pompen. Maar die kan niet overal tegelijk zijn. Verder wordt ervoor gezorgd dat de gemalen draaien, voor zover dat mogelijk is. De gemalen die uitgevallen zijn worden gerepareerd. Daarnaast zorgt de gemeente voor afzetting van straten als er wateroverlast optreedt.

Er ligt veel rioolafval op straat. Wie ruimt dit op?

Als de gemeente hier een melding van krijgt, laten wij zo snel mogelijk de straat vegen door de Reinigingsdienst Weert.

Ik heb rioolafval in de tuin. Waar kan ik dit kwijt?

Als u het afval niet in uw eigen duobak kwijt kunt, wordt het afval opgehaald. Per locatie bekijken we wat de beste manier is.

Mijn kelder staat onder water. Hoe krijg ik deze weer leeg?

Door het overvloedige hemelwater kan de grond niet al het water direct verwerken. Dit wordt hangwater genoemd. Het moet nog door de bodem zakken om terecht te komen in het grondwater. Veel kelders zijn niet volledig waterdicht waardoor het hangwater en/of grondwater deze kelders binnendringt. Om de kelder leeg te krijgen kunt u het beste het water wegpompen. Dit kunt u zelf doen als u de beschikking heeft over een dompelpomp. Indien u hierover niet de beschikking heeft kunt u het best contact opnemen met een rioolbedrijf (bijvoorbeeld Cor Coppelmans in Weert) of een loonwerker (bijvoorbeeld V.d. Kruijs). Zij beschikken vaak over de benodigde pompinstallaties en tankwagens.

Mijn straat is afgesloten. Kan ik toch boodschappen doen?

Als de straat is afgesloten dan is daar een reden voor. Meestal wordt het binnen een paar uur opgelost. Als het niet een echte noodsituatie is het in ieders belang om de situatie even af te wachten.

Onze straat is afgesloten. Kan ik voor een noodgeval met de auto de wijk uit?

Mocht u de straat uit moeten met de auto voor een noodgeval bij iemand anders, vergewis u dan van de situatie in de straat / straten. Deze zijn immers niet voor niets afgesloten. Verlaat uiterst voorzichtig de wijk. In geval van water op straat is het mogelijk dat bijvoorbeeld putdeksels van de putten zijn verdwenen waardoor er letterlijk een gat in de weg is ontstaan. U kunt zich wel indenken hoe gevaarlijk de situatie dan is. Ook ontstaat golfslag bij het door het water rijden met de auto. Dit kan schade veroorzaken aan uw auto maar ook zorgen voor waterschade aan woningen / panden.

Hoe weet ik wanneer de weg weer vrij is?

Meestal is dat binnen een paar uur en ziet u in de straat dat die weer vrijgegeven is.

Waarom mogen de kinderen niet in de plassen spelen (is toch juist leuk)?

De kwaliteit van het water op straat is niet bekend. Het is mogelijk dat dit water vermengd is met vuilwater uit het riool. Rioolwater is slecht voor de gezondheid. Bovendien kunnen de kinderen in een open put vallen. U kunt zich voorstellen hoe gevaarlijk dit is. Het is dus beter om niet in de plassen te spelen.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Wateroverlast door extreme regenval'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten