Huisvesting arbeidsmigranten

De gemeenteraad heeft in december 2018 het beleid vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit beleid maakt grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk op bedrijventerreinen. De druk op de woningmarkt is groot. Werkgevers kopen en huren huizen om arbeidsmigranten te huisvesten. Daardoor zijn er te weinig huizen beschikbaar voor woningzoekenden. Er is bovendien krapte op de arbeidsmarkt. De uitstroom van de beroepsbevolking neemt de komende jaren door vergrijzing toe. Arbeidsmigranten zijn nodig voor invulling van vacatures. Het beleid huisvesting arbeidsmigranten kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Bij de gemeente zijn aanvragen ingediend voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze aanvragen moeten passen binnen ruimtelijke mogelijkheden en wettelijke kaders. De planvorming ligt bij de initiatiefnemers. De gemeente stelt voorwaarden aan de planvorming en de vergunningverlening. Deze hebben onder andere betrekking op het woon- en leefklimaat van omwonenden en openbare orde en veiligheid. Na vergunningverlening wordt nauwlettend toegezien op naleving van wettelijke regels en voorwaarden.

Twee vergunningen aangevraagd

Op dit moment zijn er twee vergunningen aangevraagd.

  • Industrieweg, Stramproy. Op 18 maart 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor huisvesting van 204 arbeidsmigranten aan de Industrieweg 16 in Stramproy. In het kader van vooroverleg is de haalbaarheid van dit initiatief getoetst en positief beoordeeld. Omwonenden zijn na het bekendmaken van dit initiatief door de initiatiefnemer uitgenodigd en maandag 1 april 2019 ge├»nformeerd. Op basis daarvan hebben er verschillende klankbordgroepen plaatsgevonden. De verslagen hiervan zijn als bijlage op deze pagina opgenomen. Uiteindelijk heeft het college op 28 augustus 2019 een tijdelijke omgevingsvergunning verleend.

  • Doctor Schaepmansstraat, Weert. Op 29 maart 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor huisvesting van 106 arbeidsmigranten aan de Doctor Schaepmansstraat 45 in Weert. In het kader van vooroverleg is de haalbaarheid getoetst en positief beoordeeld. Op 11 april 2019 heeft de initiatiefnemer een eerste informatieavond georganiseerd voor omwonenden. Daarna zijn er nog een paar informatiemomenten plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft het college van burgemeester en wethouders op 12 mei 2020 de vergunning verleend.

Klankbordgroep en procedures

Er wordt een klankbordgroep opgericht met een externe onafhankelijke voorzitter. In de klankbordgroep kunnen de gemeente, de initiatiefnemer, de wijk- of dorpsraad en omwonenden participeren. De termijn voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning is 8 weken en kan met 6 weken worden verlengd. De inbreng van de klankbordgroep zal zoveel als mogelijk worden verwerkt in de voorwaarden van de omgevingsvergunning. De termijn van maximaal 14 weken om overleg te voeren met alle betrokkenen kan daarvoor worden benut. Tegen een omgevingsvergunning staat bezwaar en beroep open.

Overige locaties

Initiatiefnemers hebben de afgelopen maanden diverse locaties aangedragen (bedrijfskavels en leegstaande bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen in Weert). Een aantal aanvragen is door de initiatiefnemers ingetrokken of niet haalbaar gebleken. Er wordt nu een pas op de plaats gemaakt en de gemeente neemt voorlopig geen nieuwe initiatieven in behandeling. De gemeenteraad wordt betrokken bij de evaluatie van het vastgestelde beleid.

Zie ook:

Veelgestelde vragen en antwoorden

Downloads

Bestand Grootte
2019 04 29 Verzonden antwoordbrief buurtcomite Industrieweg Stramproy.pdf (0.09 mb)
2019 05 09 Verslag 1e klankbordgroep huisvesting arbeidsmigranten Industrieweg 16.pdf (0.2 mb)
2019 05 20 Verslag 2e klankbordgroep huisvesting arbeidsmigranten Industrieweg 16.pdf (0.2 mb)
2019 06 13 Verslag 3e klankbordgroep huisvesting arbeidsmigranten Industrieweg 16.pdf (0.06 mb)
2019 06 27 Verslag 4e klankbordgroep huisvesting arbeidsmigranten Industrieweg 16.pdf (0.16 mb)
2019 07 01 Brief omwonenden reactie petitie.pdf (0.08 mb)
2019 09 03 verslag 5e klankbordgroep huisvesting arbeidsmigranten Industrieweg 16.pdf (0.16 mb)
Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten.pdf (2.74 mb)
Borging maatregelen (sept. 2019).pdf (0.18 mb)
Memo klankbordgroep.pdf (0.18 mb)
Omgevingsvergunning Industrieweg 16.pdf (0.83 mb)
Voorwaarden dorpsraad en zorgen omwonenden Stramproy.pdf (0.05 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.