Lees voor ?

Asbestverwijdering

Wil je asbest verwijderen in of rondom een woning / bouwwerk? Aan de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest is een natuurproduct, maar kan grote risico’s voor de gezondheid met zich mee brengen. Vandaar dat er voorzichtig moet worden omgegaan met het slopen van asbest en dien je voorafgaand aan de sloop een asbestinventarisatierapport te laten maken en een melding in te dienen.

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving is veel informatie te vinden over asbest, waaronder veelgestelde vragen en antwoorden.

Asbestverdacht of asbestvrij plaatmateriaal?

Het produceren van asbest platen is verboden vanaf 1994. Golfplaten van voor deze datum bevatten zeer waarschijnlijk asbest en zijn dus minimaal 'asbestverdacht'. Asbest is een materiaal dat schadelijk is voor de gezondheid en het milieu. Om deze reden dient asbest en asbestverdacht materiaal deugdelijk (luchtdicht) verpakt te worden, voorzien van een etiket of aanduiding met de tekst 'asbest'.

Herkennen van asbestvrij materiaal

Vanaf 1994 hebben de platen een zo genoemde 'NG' of 'NT'-codering wat staat voor 'New Generation' of 'New Technology'. Staat dit erop, dan is het materiaal vrij van asbest. Zie het voorbeeld hieronder, waarop deze codering te zien is.

Golfplaat met codering asbestvrij 
|Voorbeeld van asbestvrij materiaal, met de 'NG-codering' erop.

Opgelet! Ontbreekt deze codering of is deze niet zichtbaar, dan is het materiaal minimaal 'asbestverdacht'! Of het daadwerkelijk asbest betreft kan enkel na onderzoek worden vastgesteld. Hierbij geldt... het is asbest tot het tegendeel bewezen is. Dit is dus de reden dat ook asbestverdacht materiaal deugdelijk verpakt moet worden, in twee lagen niet-luchtdoorlatend materiaal.

Het is het beste om asbestvrije platen heel (intact) te laten, zodat duidelijk is dat de codering voor de gehele plaat geldt. 

Wat moet je doen als je asbest of asbestverdacht materiaal gaat verwijderen?

Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen, als daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 zal bedragen. Als je een pand, woning of object van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet je een aantal dingen doen: je moet altijd een sloopmelding bij de gemeente doen als je asbest gaat verwijderen. Wij kunnen je helpen om te bepalen of je het asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf of dat je het zelf mag verwijderen (zie voor deze uitzondering ‘Uitzondering voor particulieren’ in de tekst hieronder). Als je het asbest door een gecertificeerd bedrijf laat verwijderen, moet je een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Uit de inventarisatie blijkt waar zich eventueel asbesthoudende toepassingen bevinden. Uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de sloop moet je de werkzaamheden melden.

De afhandeling van de melding kan maximaal 4 weken duren. Na afgifte van de sloopmelding kun je starten met de werkzaamheden.

  • Je kunt de melding digitaal indienen via de landelijke site van de Omgevingswet.
  • Je voegt hier ook het asbestinventarisatierapport aan toe.
  • Je krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag (inclusief de voorwaarden waaronder je het asbest kunt slopen en afvoeren).

Uitzondering voor particulieren

Er zijn twee situaties waarin je de werkzaamheden aan een woonfunctie of een nevenfunctie daarvan zelf mag uitvoeren en ook geen asbestinventarisatierapport hoeft te laten opstellen. Ook bij zelf verwijderen moet je altijd een melding doen en mag je 5 werkdagen na de melding starten met de werkzaamheden. Dit betreft de volgende werkzaamheden:

  • Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende (cement)platen met een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel. Dit met uitzondering van dakleien.
  • De asbestplaten moeten met schroeven vastzitten aan de draagconstructie. Soms zijn asbestplaten bevestigd met spijkers, nieten of zelfs gelijmd. In die gevallen mag je de platen niet zelf verwijderen. Het risico op het vrijkomen van vezels is bij deze bevestigingsmethoden te groot.
  • De asbestplaten moeten in een redelijke conditie verkeren, bij ernstige verwering of beschadiging aan de platen mag een particulier geen werkzaamheden verrichten. Bij twijfel over de conditie van de platen dient een asbestinventarisatie verricht te worden.
  • Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel.
  • Het verwijderde asbest dient binnen 2 weken na verwijdering op juiste wijze (verpakt) te worden aangeboden bij een erkende inzamelaar.

Voor verdere regels omtrent particuliere verwijdering zijn te raadplegen in artikel 7 van het asbestverwijderingsbesluit.

Hoe kun je zelf asbest afvoeren?

Je levert asbest uit jouw woning / gebouw af bij de milieustraat: het vrijgekomen asbest pak je dubbel in doorzichtige niet-luchtdoorlatende folie van 0,2 mm dikte en de naden en hoeken plak je af met tape. Onverpakt asbesthoudend materiaal zal niet ingenomen worden. Wij raden aan tijdens de werkzaamheden een stofmasker met een P3 filter te dragen, echter is dit niet noodzakelijk. Als je deze werkzaamheden niet zelf uitvoert, maar laat uitvoeren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, is dit bedrijf wel verplicht om vooraf een asbestinventarisatie uit te laten voeren.

Voor bedrijven

Als je asbest wilt verwijderen en afvoeren moet je dit melden bij de gemeente. Je kunt dit digitaal doen via het Omgevingsloket.nl. Op basis van het Besluit bouwwerken leefomgeving Besluit bouwwerken leefomgeving  moet er minimaal vier weken voor de aanvang van de verwijderingswerkzaamheden melding gedaan worden bij de gemeente. Bij deze melding dient onder meer een asbestinventarisatierapport gevoegd te worden.

Informatie en vragen?

Meer informatie vind je op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. Verder kun je met vragen terecht de team bouwen van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Voor de contactgegevens van de gemeente Weert, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten