Lees voor ?

Bodemkwaliteit

Ruimte is een kostbaar goed. Als gevolg daarvan is er sprake van een maatschappelijke druk op de beschikbare grond als drager van de ruimte. Voor een duurzaam gebruik van de bodem is het van belang de beschikbare informatie goed in kaart te brengen.

Nota bodembeheer Limburg Noord 2020 - 2029

De Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 is een gemeenschappelijke nota van de 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten die beschrijft hoe de regio omgaat met bodemverontreiniging en welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen en hergebruiken van grond. De Nota geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van de bodem.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart

De Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 is onlosmakelijk verbonden met de bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaart beschrijft de (diffuse) bodemkwaliteit in de regio van de bodemlagen van 0 tot 0,5 meter onder het maaiveld en van 0,5 tot 2,0 meter onder het maaiveld die zijn gelegen in een gezoneerd gedeelte van de bodemkwaliteitskaart. De Bodemkwaliteitskaart is opgesteld om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en verantwoorde manier mogelijk te maken. Verdachte locaties, niet-gezoneerde gebieden, puntbronnen en bekende verontreinigingen maken geen deel uit van de diffuse bodemkwaliteit en zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Om deze reden is een vooronderzoek NEN 5725 het vertrekpunt om na te gaan of de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel gebruikt kan worden.

Open de digitale bodemkwaliteitskaart

Inmiddels is gebleken dat, naast de ‘reguliere’ stoffen die in de BKK zijn opgenomen, ook PFAS als diffuse verontreiniging in de Nederlandse bodem voorkomen. Het Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie schrijft voor dat grond en baggerspecie op PFAS dienen te worden onderzocht alvorens hergebruik plaatsvindt. Hierop is door de regio ook een PFAS in de bodemkwaliteitskaart opgesteld.

De bodemfunctieklassenkaart biedt een toetsingskader voor het beoordelen aan welke kwaliteit (wonen, industrie of overig) her te gebruiken grond en bagger moet voldoen. Daarnaast is de bodemfunctieklassenkaart van belang voor de bepaling van terugsaneerwaarden bij bodemsaneringen.

Downloads

Bestand Grootte
Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029.pdf (7.33 mb)
Bodemkwaliteitskaart PFAS Noord- en Midden-Limburg.pdf (4.65 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten