Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Bouw en verbouw, beoordeling op uiterlijk en schoonheid

Woning in aanbouw.

Woning in aanbouw.

Als u wilt bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat u te maken krijgt met de welstandscommissie. Welstandseisen zijn eisen die aan het uiterlijk van bouwwerken worden gesteld. In het geval van welstand gaat het erom of het bouwwerk dat u wenst te plaatsen op zichzelf of in verhouding tot de omgeving voldoende passend is.

Weert heeft grote delen van de gemeente aangewezen als welstandvrij gebied. In deze gebieden worden bouwplannen niet meer vooraf door de welstandscommissie getoetst. De gemeente wil inwoners en ondernemers op deze manier zo min mogelijk belasten met regels. Het gemeentebestuur vertrouwt op de eigen verantwoordelijkheid van eigenaren van het vastgoed. Het is namelijk vooral in hun belang dat er geen waardevermindering plaatsvindt door bijvoorbeeld lelijke verbouwingen.

In bijzondere gebieden worden bouwplannen wel aan de welstandscommissie voorgelegd. Deze gebieden zijn de gemeentelijke stads- en dorpsgezichten en gebieden met een beeldkwaliteitsplan. Een overzichtskaart is opgenomen in de Welstandsnota 2017.

Gang van zaken

Uitzonderingen op de welstandsvrije gebieden zijn gebieden met hoge belevingswaarde, hoge culturele waarde of grote ruimtelijke ontwikkelingen. Dit zijn monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, daar waar beeldkwaliteitsplannen van toepassing zijn (op dit moment Vrouwenhof, Laarveld en Kampershoek Noord). Hiervoor blijft een verplichte welstandstoets gelden.

 • Nadat u onder meer een bouwschets heeft ingediend, volgt de procedure van beoordeling. Dit betreft een oordeel over inpassing in het bestemmingsplan en een oordeel van de welstandscommissie. Deze commissie vergadert periodiek en brengt advies uit aan de burgemeester en wethouders.
 • Is het besluit van de gemeente positief, dan kunt u de omgevingsvergunning aanvragen en vindt vervolgens een beoordeling aan de bouwtechnische eisen (Bouwbesluit) plaats.

Het college van B&W kan ook zelf een oordeel hierover uitspreken. Dit betekent dat de gemeente niet verplicht is een advies aan de welstandscommissie te vragen.

In de volgende gevallen wordt niet de welstandscommissie om advies gevraagd, maar geeft een ambtenaar het welstandsadvies. Dit gebeurt door de secretaris van de welstandscommissie of diens plaatsvervanger. Dit betreft de volgende aanvragen:

 • Als de aanvraag omgevingsvergunning helemaal volgens het door de Welstands¬≠commissie goedgekeurde vooroverleg is uitgewerkt en
 • Bij aanvragen waarbij de Welstandscommissie een voorwaarde heeft verbonden aan de goedkeuring en aan die voorwaarde wordt voldaan.

Voorwaarden

De gemeente heeft criteria opgesteld over de redelijke eisen van welstand. Het gaat daarbij om de volgende aspecten:

 • De karakteristiek van de bestaande bebouwing.
 • De openbare ruimte.
 • Het landschap.
 • De stedenbouwkundige context.
 • Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling.
 • Samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen).

Deze criteria vindt u in de Welstandsnota Weert, deze is onderaan deze pagina te downloaden (pdf-bestand).

Wat heeft u nodig?

 • De aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen;
 • Een schets van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaand en nieuw op schaal 1:100);
 • Een situatieschets;
 • Foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing

Vraag een principeoordeel aan

Indien u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing wilt realiseren, is het verstandig eerst zelf een schets te laten maken van wat u wilt bouwen en deze schets aan de welstandscommissie voor te leggen. De commissie geeft dan een principe-oordeel. Zo voorkomt u hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

De gemeente adviseert u van dit vooroverleg gebruik te maken.

Welstandsvergadering bijwonen?

De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. Deze vergaderingen vinden plaats in het stadhuis van Weert op de donderdag van de even weken.
Wil u uw plan toelichten? Daarvoor maakt u een afspraak met de secretaris van de commissie. Voor meer informatie, zie deze pagina.
Is er een plan in het bijzonder waarvan u behandeling wil bijwonen? Vraag het tijdstip van behandeling dan na bij de secretaris van de commissie.

Voor meer informatie, zie de Welstandsnota:

Welstandsnota 2017

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten