Lees voor ?

Bouw en verbouw, beoordeling op uiterlijk en schoonheid

Woning in aanbouw.

Woning in aanbouw.

Als je wilt bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat je te maken krijgt met de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Deze commissie beoordeelt het uiterlijk van bouwwerken aan een goede omgevingskwaliteit. In het geval van een goede omgevingskwaliteit gaat het erom of het bouwwerk dat je wenst te plaatsen op zichzelf of in verhouding tot de omgeving voldoende passend is.

Weert heeft grote delen van de gemeente aangewezen als welstandvrij gebied. In deze gebieden worden bouwplannen niet meer vooraf door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit getoetst. De gemeente wil inwoners en ondernemers op deze manier zo min mogelijk belasten met regels. Het gemeentebestuur vertrouwt op de eigen verantwoordelijkheid van eigenaren van het vastgoed. Het is namelijk vooral in hun belang dat er geen waardevermindering plaatsvindt door bijvoorbeeld lelijke verbouwingen.

In bijzondere gebieden worden bouwplannen wel aan de welstandscommissie voorgelegd. Deze gebieden zijn de gemeentelijke stads- en dorpsgezichten en gebieden met een beeldkwaliteitsplan. Een overzichtskaart is opgenomen in de  Welstandsnota 2017.

Wat moet je doen?

Uitzonderingen op de welstandsvrije gebieden zijn gebieden met hoge belevingswaarde, hoge culturele waarde of grote ruimtelijke ontwikkelingen. Dit zijn monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, daar waar beeldkwaliteitsplannen van toepassing zijn (op dit moment Vrouwenhof, Laarveld en Kampershoek Noord). Hiervoor blijft een verplichte welstandstoets gelden.

 

 

 • Nadat je onder meer een bouwschets hebt ingediend, volgt de procedure van beoordeling. Dit betreft een oordeel over inpassing in het omgevingsplan en een oordeel van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Deze commissie vergadert periodiek en brengt advies uit aan de burgemeester en wethouders.
 • Is het besluit van de gemeente positief, dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen en vindt vervolgens een beoordeling aan de bouwtechnische eisen (Bouwbesluit) plaats. Het college van B&W kan ook zelf een oordeel hierover uitspreken. Dit betekent dat de gemeente niet verplicht is een advies aan de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit te vragen. In de volgende gevallen wordt niet de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit om advies gevraagd, maar geeft een ambtenaar het welstandsadvies. Dit gebeurt door de secretaris van de commissie of diens plaatsvervanger. Dit betreft de volgende aanvragen:
  • Als de aanvraag  omgevingsvergunning helemaal volgens het door de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit goedgekeurde vooroverleg is uitgewerkt en
  • Bij aanvragen waarbij de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit een voorwaarde heeft verbonden aan de goedkeuring en aan die voorwaarde wordt voldaan.

Voorwaarden

De gemeente heeft criteria opgesteld over de redelijke eisen van welstand. Het gaat daarbij om de volgende aspecten:

 • De karakteristiek van de bestaande bebouwing.
 • De openbare ruimte.
 • Het landschap.
 • De stedenbouwkundige context.
 • Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling.
 • Samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen).

Deze criteria vind je in de Welstandsnota 2017.

Wat heb je nodig?

 • De aanvraag om omgevingsvergunning voor de ruimtelijke bouwactiviteit;
 • Een schets van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaand en nieuw op schaal 1:100);
 • Een situatieschets;
 • Foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.

Vraag een conceptverzoek (vooroverleg) aan

Als je een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing wil realiseren binnen een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht, is het verstandig eerst zelf een schets te laten maken van wat je wil bouwen en deze schets aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor te leggen. De commissie geeft dan een concept-advies. Zo voorkom je hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

De gemeente adviseert je van dit vooroverleg gebruik te maken.

Vergadering bijwonen?

De vergaderingen van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit zijn openbaar. Deze vergaderingen vinden plaats in het stadhuis van Weert op de woensdag van de oneven weken. Wil je jouw project toelichten? Daarvoor maak je een afspraak met de secretaris van de commissie. Voor meer informatie, zie de pagina 'Commissie Ruimtelijke Kwalitiet'. Is er een project in het bijzonder waarvan je de behandeling wil bijwonen? Vraag het tijdstip van behandeling dan na bij de secretaris van de commissie.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten