Lees voor ?

Grondgebruik

Foto van veldbloemen (klaprozen).

Foto van veldbloemen (klaprozen).

Heeft u vragen of wilt u contact met ons opnemen om met ons in gesprek te gaan?

Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 13.00 uur
(0495) 575760

In Weert is er op diverse locaties sprake van gebruik van gemeentegrond. Het meest bekende voorbeeld is dat inwoners/bedrijven gemeentegrond betrekken bij hun eigen perceel of particuliere tuin en het ook als zodanig inrichten.  

De gemeente Weert is gestart met het in beeld brengen van gemeentelijke grondstroken die in gebruik zijn bij inwoners/bedrijven van Weert, maar waarvoor geen overeenkomst is gesloten. Wij realiseren ons dat dit niet altijd bekend is bij de gebruiker van de grond. Voor iedere situatie geldt dat we steeds alles inzichtelijk maken en bekijken we hoe we hiermee omgaan, omdat iedere situatie maatwerk vereist. Indien blijkt dat u gemeentegrond gebruikt, neemt de gemeente in eerste instantie het initiatief om afspraken over het grondgebruik te maken.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het gebruik van gemeentegrond.

Contact

Heeft u vragen of wilt u zelf al contact met ons opnemen om met ons in gesprek te gaan?

Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 13.00 uur
(0495) 575760

Veelgestelde vragen

Grondstroken is grond in de openbare ruimte (vaak openbaar groen) van een beperkte oppervlakte die eigendom is van de gemeente en die direct grenst aan uw eigen tuin, perceel of woning / bedrijf.

Het initiatief komt in eerste instantie vanuit de gemeente. De gemeente gaat onderzoeken of en zo ja hoeveel gemeentegrond u in gebruik heeft genomen. Als de gemeente constateert dat u gemeentegrond in gebruik heeft genomen, beoordeelt de gemeente of u de grond kunt kopen of huren (zie vraag 8). De gemeente kan u dan een voorstel doen zodat u de grond kunt kopen of huren.
Als dit niet mogelijk is, vraagt de gemeente u de grond te ontruimen en weer aan ons ter beschikking te stellen. U moet de situatie dan terugbrengen naar de oorspronkelijke kadastrale perceelsgrens. De grond moet schoon (zonder bouwwerken, verharding, bestrating, beplanting, (groen)erfafscheiding etc.) opgeleverd worden aan de gemeente. De gemeente zal de grondstrook als zijnde (onderdeel van) openbare grondstrook onderhouden.

De gemeente is echter niet verplicht om over te gaan tot verkoop of verhuur.

Omdat er in de afgelopen jaren steeds meer gemeentegrond in gebruik is genomen, is het belangrijk voor de gemeente hier nu iets tegen te doen. De gemeente wil namelijk elk gebruik van gemeentegrond goed regelen. Op dit moment zijn met sommige grondgebruikers wel afspraken gemaakt en met anderen niet. Deze regels en afspraken moeten voor iedereen gelijk zijn.

De gemeente onderzoekt welke stukken gemeentegrond de afgelopen jaren al dan niet ten onrechte in gebruik zijn genomen. Door luchtfoto’s over kadastrale kaarten te leggen, komt naar voren dat het gebruik van het gemeentelijk perceel bij een eigenaar van een aangrenzend perceel ligt.
Daarnaast hebben medewerkers van de gemeente in sommige gevallen ter plaatse vastgesteld of er sprake is van gebruik van gemeentegrond zonder toestemming.

Dit is een zaak tussen u en de verkopende partij. De gemeente houdt zich hier afzijdig van. De gemeente is namelijk geen partij geweest in de aankoop/verkoop tussen u en de vorige bewoner. De gemeente concentreert zich alleen op hoe de situatie op dit moment is en kijkt of u gemeentegrond in gebruik heeft, ook al bent u niet degene die begonnen is met het gebruik van de gemeentegrond.

De gemeentegrond is en blijft gemeentelijk eigendom. Het eventuele slechte onderhoud staat los van het terugvorderen of de mogelijke verkoop of verhuur aan u. Als u klachten heeft over het slechte onderhoud, kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit is geen reden om de gemeentegrond zonder toestemming in gebruik te nemen. Voor het melden van een klacht gaat u naar www.weert.nl/melding.

De rechtspraak over verjaring wordt steeds strenger. Er is daardoor niet zo snel meer sprake van verjaring. U dient bovendien zelf door middel van bewijs aan te tonen dat er sprake zou zijn van verjaring. De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan, waardoor het voor overheden mogelijk wordt om een schadevergoeding te eisen indien de gemeente haar eigendom kwijtraakt door verjaring.

Wanneer wij hebben geconstateerd dat u gemeentegrond gebruikt, onderzoeken wij of we de strook gemeentegrond aan u kunnen verkopen of verhuren. Hierbij vindt een beoordeling plaats zoals opgenomen is in het beleid. Wij kijken daarbij onder andere naar de groenstructuur in uw buurt, de (verkeers-)veiligheid, mogelijk toekomstige ontwikkelingen, logische en rechte kadastrale grenzen en naar de aanwezigheid van kabels, leidingen en/of riolering. Wanneer blijkt dat er geen belemmeringen zijn, kunt u de grond kopen of huren. Kunt u de grond niet kopen, dan hoort u van ons waarom het niet kan.

De gemeente is echter niet verplicht om over te gaan tot verkoop of verhuur. Het kan dan ook zo zijn dat u de in gebruik genomen gemeentegrond niet of slechts gedeeltelijk kunt kopen of huren en de grond voor het overige gedeelte dient te ontruimen en weer ter beschikking van de gemeente dient te stellen.

Bij de waardering van grondstroken kijken we naar de meerwaarde die de extra aan te kopen grond heeft voor de bestaande woning. Grondstroken met een relatief grote meerwaarde (dicht bij de woning) worden hoger gewaardeerd dan grondstroken met een relatief lagere meerwaarde (verder van de woning verwijderd).

Bij de waardering maken we onderscheid in grondwaarde tussen stedelijk gebied en de dorpen. De grondwaarde is afgeleid van de gemeentelijke grondverkopen in 2021.

In totaal worden vier zones onderscheiden zoals aangegeven in het groenstrokenmodel (zie de afbeelding hieronder).

Stedelijk gebied, prijs per m2 

 • Zone 1 € 165,- kosten koper
 • Zone 2 € 110,- kosten koper
 • Zone 3 € 55,- kosten koper
 • Zone 4 € 35,- kosten koper

Kerkdorpen, prijs per m2

 • Zone 1 € 135,- kosten koper
 • Zone 2 € 90,- kosten koper
 • Zone 3 € 45,- kosten koper
 • Zone 4 € 25,- kosten koper

Bij grondverkoop van grondstroken ten behoeve van nieuwbouw is de basisgrondprijs voor niet-bouwrijpe grond in het stedelijk gebied € 220,- per m2 exclusief btw kosten koper, en € 180,- per m2 exclusief btw kosten koper in de kerkdorpen. In bijzondere gevallen wordt de grondprijs bepaald aan de hand van een taxatie.

Bij grondstroken groter dan 200 m2 kan een taxatie worden verricht. In bijzondere gevallen kan ook een taxatie worden gedaan bij grondstroken kleiner dan 200 m2. Er wordt geen grond verkocht die een belangrijk openbaar karakter heeft.

Groenstrokenmodel

De gegeven maten zijn gemeten vanaf de voorgevel of de zijgevel.

Groenstrokenmodel stedelijk gebied

Groenstrokenmodel kerkdorpen

Voor de verkoop van grondstroken bij bedrijventerreinen, niet zijnde uitgeefbare bedrijfskavels, hanteren we voor grondstroken een grondprijs van €125,- per m² kosten koper.

De bijkomende kosten zoals 8% overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten komen voor rekening van de koper (kosten koper).
Dit betekent dat naast het aankoopbedrag de overdrachtsbelasting van 8%, de kadaster- en notariskosten in rekening worden gebracht.

In bepaalde gevallen is verhuur van een grondstrook mogelijk. De jaarlijkse huurprijs wordt afgeleid van de grondwaarde van de strook, zoals vermeld in vraag 9.

Huurbedragen per jaar voor grondstroken per 1-1-2022

 • Perceeloppervlakte tot en met 20 m2: € 0,-. Vanwege het hogere gebruiksgenot van stroken gelegen achter de voorgevelrooilijn geldt hier het tarief van  € 75 al vanaf 10 m2.
 • Perceeloppervlakte 21 - 50 m2: € 75,-
 • Perceeloppervlakte 51 - 100 m2: € 100,-
 • Perceeloppervlakte meer dan 100 m2: € 150,-

De huurprijzen zijn afgeleid van een mix van zone 3 (geel) en zone 2 (groen) en het geldende percentage van 3,25%.

Een strook van maximaal 20m2 gelegen vóór de voorgevelrooilijn wordt om efficiencyredenen gratis in bruikleen gegeven.

Ook bij verhuur van grondstroken bij bedrijventerreinen wordt bij het bepalen van de huurprijs uitgegaan van een grondwaarde ter hoogte van € 125,- per m2. De huurwaarde bedraagt 3,25% van deze grondwaarde.

U kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer (0495) 575 000 of u stuurt een e-mail naar verkoopteam@weert.nl. Wij beoordelen of u de gewenste strook gemeentegrond kunt huren of kopen.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, onderzoeken wij of we de strook gemeentegrond aan u kunnen verkopen of verhuren. Hierbij vindt een beoordeling plaats zoals opgenomen is in het beleid. Wij kijken daarbij onder andere naar de groenstructuur in uw buurt, de (verkeers-)veiligheid, mogelijk toekomstige ontwikkelingen, logische en rechte kadastrale grenzen en naar de aanwezigheid van kabels, leidingen en/of riolering. Wanneer blijkt dat er geen belemmeringen zijn, kunt u de grond kopen of huren. In het geval van verkoop maakt de notaris de koop officieel door het passeren van de akte. Kunt u de grond niet kopen, dan hoort u van ons waarom het niet kan.

De gemeente is echter niet verplicht om over te gaan tot verkoop of verhuur.

Verkoop is slechts mogelijk als een strook gemeentegrond voldoet aan de bij vraag 8 genoemde randvoorwaarden. De gemeente is echter niet verplicht om over te gaan tot verkoop of verhuur van de grond.

Als u een aanvraag heeft ingediend voor aankoop van gemeentegrond, gaat de gemeente bij het Kadaster na of er kabels en leidingen in de grond liggen. Ook als u aangeschreven wordt voor onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond, doet de gemeente eerst onderzoek bij het Kadaster. U hoeft hier zelfs niets voor te doen.

De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de aankoop.

De aankoop van gemeentegrond heeft invloed op de WOZ-waarde vanaf het jaar volgende op het jaar van aankoop. In dat jaar zal uw perceel op basis van de nieuwe objectgegevens (dus inclusief de door u gekochte strook gemeentegrond) opnieuw gewaardeerd worden aan de hand van de dan geldende marktwaarde. Afhankelijk van deze marktwaarde stijgt (bij een aantrekkende markt) of daalt (bij een dalende markt) de WOZ-waarde van uw woning en betaalt u meer of minder onroerend zaakbelasting.

De bouwmogelijkheden die ontstaan door aankoop van gemeentegrond, zijn afhankelijk van de functie die volgens het omgevingsplan  p de grond rust. De te verkopen grond heeft vaak de functie 'groen' of 'verkeer'. Het bebouwen van deze grond is dan volgens het omgevingsplan vaak niet toegestaan. Bebouwing is pas mogelijk na een wijziging van het omgevingsplan of de verlening van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Heeft u een groenstrook gekocht, dan verandert de functie niet direct. Indien u op het gekochte wil bouwen, of de oppervlakte mee wil laten tellen in de berekening van de procentuele bebouwingsgraad, dan moet hiervoor een wijziging van het omgevingsplan plaatsvinden, een vrijstellingsprocedure worden gevoerd, of een buitenplanse omgevingsplanactiviteit worden verleend. De functieaanduiding wijzigt pas nadat een van deze procedures is afgerond. Voor deze procedures worden kosten in rekening gebracht, deze kunt u raadplegen in de legesverordening.

Het is niet toegestaan om te bouwen op van de gemeente gehuurde grond.

Grondstroken worden in principe alleen verkocht aan de eigenaar van een aangrenzend perceel, omdat het ongewenst is dat versnippering van eigendom optreedt in verband met eventuele toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Huurders kunnen geen grond van de gemeente kopen of huren. De huurder kan met de eigenaar van de woning in gesprek gaan of deze de in gebruik genomen gemeentegrond wil aankopen of huren.

Als een strook gemeentegrond zich langs meerdere percelen uitstrekt, wordt de grond alleen verkocht nadat vaststaat dat de gehele strook kan worden overgedragen. Het kan ook dat de gemeente toch akkoord gaat om een deel van de strook te verkopen. Of het verkopen van een deel van een strook mogelijk is, bekijkt de gemeente per individuele situatie.

Als u geen belangstelling heeft voor de aankoop of huur van de gemeentegrond en er geen sprake is van verjaring, dan moet u de grond ontruimen en weer beschikbaar stellen aan de gemeente. U moet de situatie dan terugbrengen naar de oorspronkelijke kadastrale perceelsgrens. De grond moet schoon (zonder bouwwerken, verharding, bestrating, beplanting, (groen)erfafscheiding etc.) opgeleverd worden aan de gemeente. De gemeente zal de grondstrook als zijnde (onderdeel van) openbare grondstrook onderhouden.

De perceelsgrens is de grens tussen twee percelen op de kadastrale kaart. Deze wordt bepaald door het kadaster. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij www.kadaster.nl Hieraan zijn kosten verbonden.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten