Lees voor ?

Grondstroken

De gemeente Weert heeft verschillende gronden in haar bezit. In bepaalde gevallen kunt u een grondstrook kopen of huren. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

Grondstroken is grond in de openbare ruimte (vaak openbaar groen) van een beperkte oppervlakte die eigendom is van de gemeente en die direct grenst aan uw eigen tuin, perceel of woning / bedrijf.

Wanneer u interesse heeft in de aankoop van een strookje grond kunt u hiervoor een verzoek indienen. Wij onderzoeken of we de strook gemeentegrond aan u kunnen verkopen of verhuren. 

Wij kijken daarbij onder andere naar de groenstructuur in uw buurt, de (verkeers-)veiligheid, mogelijk toekomstige ontwikkelingen, logische en rechte kadastrale grenzen en naar de aanwezigheid van kabels, leidingen en/of riolering. Wanneer blijkt dat er geen belemmeringen zijn, kunt u de grond kopen of huren. Kunt u de grond niet kopen, dan hoort u van ons waarom het niet kan.

De gemeente is echter niet verplicht om over te gaan tot verkoop of verhuur. Het kan dan ook zo zijn dat u de gemeentegrond niet of slechts gedeeltelijk kunt kopen of huren.

Bij de waardering van grondstroken kijken we naar de meerwaarde die de extra aan te kopen grond heeft voor de bestaande woning. Grondstroken met een relatief grote meerwaarde (dicht bij de woning) worden hoger gewaardeerd dan grondstroken met een relatief lagere meerwaarde (verder van de woning verwijderd).

Bij de waardering maken we onderscheid in grondwaarde tussen stedelijk gebied en de dorpen. De grondwaarde is afgeleid van de gemeentelijke grondverkopen in 2021.

In totaal worden vier zones onderscheiden zoals aangegeven in het groenstrokenmodel (zie de afbeelding hieronder).

Stedelijk gebied, prijs per m2 

 • Zone 1 € 165,- kosten koper
 • Zone 2 € 110,- kosten koper
 • Zone 3 € 55,- kosten koper
 • Zone 4 € 35,- kosten koper

Kerkdorpen, prijs per m2

 • Zone 1 € 135,- kosten koper
 • Zone 2 € 90,- kosten koper
 • Zone 3 € 45,- kosten koper
 • Zone 4 € 25,- kosten koper

Bij grondverkoop van grondstroken ten behoeve van nieuwbouw is de basisgrondprijs voor niet-bouwrijpe grond in het stedelijk gebied € 220,- per m2 exclusief btw kosten koper, en € 180,- per m2 exclusief btw kosten koper in de kerkdorpen. In bijzondere gevallen wordt de grondprijs bepaald aan de hand van een taxatie.

Bij grondstroken groter dan 200 m2 kan een taxatie worden verricht. In bijzondere gevallen kan ook een taxatie worden gedaan bij grondstroken kleiner dan 200 m2. Er wordt geen grond verkocht die een belangrijk openbaar karakter heeft.

Groenstrokenmodel

De gegeven maten zijn gemeten vanaf de voorgevel of de zijgevel. 

Groenstrokenmodel stedelijk gebied

Groenstrokenmodel kerkdorpen

Voor de verkoop van grondstroken bij bedrijventerreinen, niet zijnde uitgeefbare bedrijfskavels, hanteren we voor grondstroken een grondprijs van €125,- per m² kosten koper.

Kosten koper betekent dat notaris- en kadasterkosten en 8 procent overdrachtsbelasting voor rekening van de koper komen.

De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de aankoop.

De bouwmogelijkheden die ontstaan door aankoop van gemeentegrond, zijn afhankelijk van de bestemming die volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan op de grond rust. De te verkopen grond heeft vaak de bestemming ‘groen’ of ‘verkeer’. Het bebouwen van deze grond is dan volgens het bestemmingsplan vaak niet toegestaan. Bebouwing is pas mogelijk na een wijziging van het bestemmingsplan. Heeft u een grondstrook gekocht, dan verandert de bestemming niet direct. Aankoop van grondstroken leidt formeel dus niet tot vergroting van de bouwmogelijkheden. Indien u op het gekochte wil bouwen, of de oppervlakte mee wil laten tellen in de berekening van de procentuele bebouwingsgraad, dan moet hiervoor een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden of een vrijstellingsprocedure worden gevoerd. De bestemming wijzigt pas bij de reguliere herziening van het bestemmingsplan. Indien u een wijziging van de bestemming op korte termijn wenst dan kunt u dit op eigen kosten doen.

In bepaalde gevallen is verhuur van een grondstrook mogelijk. De jaarlijkse huurprijs wordt afgeleid van de grondwaarde van de strook, zoals vermeld in vraag 9.

Huurbedragen per jaar voor grondstroken per 1-1-2022

 • Perceeloppervlakte tot en met 20 m2: € 0,-. Vanwege het hogere gebruiksgenot van stroken gelegen achter de voorgevelrooilijn geldt hier het tarief van  € 75 al vanaf 10 m2.
 • Perceeloppervlakte 21 - 50 m2: € 75,-
 • Perceeloppervlakte 51 - 100 m2: € 100,-
 • Perceeloppervlakte meer dan 100 m2: € 150,-

De huurprijzen zijn afgeleid van een mix van zone 3 (geel) en zone 2 (groen) en het geldende percentage van 3,25%.

Een strook van maximaal 20m2 gelegen vóór de voorgevelrooilijn wordt om efficiencyredenen gratis in bruikleen gegeven.

Ook bij verhuur van grondstroken bij bedrijventerreinen wordt bij het bepalen van de huurprijs uitgegaan van een grondwaarde ter hoogte van € 125,- per m2. De huurwaarde bedraagt 3,25% van deze grondwaarde.

Het is niet toegestaan om te bouwen op van de gemeente gehuurde grond.

Er vindt in dat geval een vooroplevering ter plekke plaats en wordt een afspraak gemaakt over het tijdstip waarop de grond weer beschikbaar wordt gesteld aan de gemeente.

U moet de situatie dan terugbrengen naar de oorspronkelijke kadastrale perceelsgrens. De grond moet schoon (zonder bouwwerken, verharding, bestrating, beplanting, (groen)erfafscheiding etc.) opgeleverd worden aan de gemeente. De gemeente zal de grondstrook als zijnde (onderdeel van) openbare grondstrook onderhouden.

De gemeente heeft op dit moment geen landbouwgrond voor pacht beschikbaar.

Adoptiegroen is gemeentelijk groen, dat door particulieren of bedrijven wordt onderhouden. Het kan zelfs zijn dat ook de inrichting met groen door particulieren of bedrijven is gedaan. Adoptiegroen heeft en behoudt een openbaar  en groen karakter en publieke functie. Inrichting gebeurt door, of in  overleg met, de gemeente. Adoptie kan worden gedaan door één of meerdere personen (gezamenlijk).

Wanneer u interesse heeft in het onderhouden/adopteren van een strookje grond kunt u hiervoor een verzoek indienen. Wij onderzoeken of dan of dit mogelijk is. 

 Wij kijken daarbij onder andere naar:

 • Het openbare karakter van de inrichting
 • De begrenzing van de groenstrook. De te onderhouden groenstrook grenst in principe niet aan het eigendom van degene, die gaat onderhouden en vormt als dusdanig geen onderdeel van de particuliere tuin.
 • Functie van de grondstrook. Grondstroken zoals hondenuitlaatplaatsen en speelplekken komen niet voor adoptie in aanmerking.
 • Verkeersveiligheid en sociale veiligheid.

Als de gemeente constateert dat u gemeentegrond in gebruik heeft genomen, beoordeelt de gemeente of u de grond kunt kopen of huren. De gemeente kan u dan een voorstel doen, zodat u de grond kunt kopen of huren.

Als dit niet mogelijk is, vraagt de gemeente u de grond te ontruimen en weer aan ons ter beschikking te stellen. U moet de situatie dan terugbrengen naar de oorspronkelijke kadastrale perceelsgrens. De grond moet schoon (zonder bouwwerken, verharding, bestrating, beplanting, (groen)erfafscheiding etc.) opgeleverd worden aan de gemeente. De gemeente zal de grondstrook als zijnde (onderdeel van) openbare grondstrook onderhouden. 

De gemeente is echter niet verplicht om over te gaan tot verkoop of verhuur.

Overige informatie vindt u op de pagina 'grondgebruik'.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten