Lees voor ?

Grondwater

Eigenaren dienen zelf te zorgen voor een goede staat van de eigen percelen en gebouwen en moeten, indien nodig, zelf waterhuishoudkundige en/of bouwkundige maatregelen treffen en eventuele problemen oplossen.
Huiseigenaren met een kelder of kruipruimte onder hun huis, moeten er zelf voor zorgen dat deze ruimte droog blijft.

Kosten

De hoogte van de kosten voor onttrekking grondwater/lozing is:

Bij een verbruik:

Verbruik Kosten  Extra kosten
tot 500 m3 € 215,04  
van 500 t/m 5.000 m3 € 265,92 vermeerderd met € 47,40 per 100 m3 waarmee
de hoeveelheid van 500 m3 wordt overschreden
boven 5.000 t/m 10.000 m3 € 2.399,76 vermeerderd met € 30,48 per 100 m3 waarmee
de hoeveelheid van 5000 m3 wordt overschreden
boven 10.000 m3 € 3.926,64 vermeerderd met € 15,00 per 100 m3 waarmee
de hoeveelheid van 10.000 m3 wordt overschreden
met een maximum bedrag van € 50.000,00. 

Voor deze lozing is de Verordening rioolheffing van kracht. De belasting van deze verordening wordt geheven naar het aantal kubieke meters bronneringswater dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

Eisen pompinstallatie

De pompinstallatie moet zijn voorzien van een:

 • Een geijkte watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of;
 • Een geijkte bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren, dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest, kan worden afgelezen. Als voor deze optie wordt gekozen dienen de fabrieksgegevens van capaciteit en pompkarakteristieken te worden aangeleverd.

Wat moet u doen?

Via de knop bovenaan deze pagina kunt u een pdf-formulier downloaden. Deze moet u invullen, scannen of een foto ervan maken en opsturen naar water-riolering@weert.nl

Vult u het op papier in? Stuur uw formulie dan per post aan:  Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Voorwaarden

 • Het onttrekken van grondwater is zonder vergunning verboden. Voor enkele grondwateronttrekkingen (industriële onttrekkingen groter dan 150.000 m3, onttrekkingen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening en onttrekkingen in het kader van bodemenergie) is de provincie het bevoegd gezag. Voor de overige grondwateronttrekkingen is het waterschap het bevoegd gezag.
 • Bij deze aanvraag dient een duidelijke situatietekening te worden toegevoegd.
 • De behandelingstermijn van 6 weken gaat in op het moment dat de beoordelaar alle relevante informatie heeft ontvangen. Indien na 4 weken niet alle informatie is ontvangen, vervalt de aanvraag.
 • Bij incidentele lozingen van beperkte duur op de gemeentelijke riolering, hetzij direct, hetzij indirect, wordt de belasting geheven per lozingspunt.

Achtergrondinformatie

Afhankelijk van de hoeveelheden is een melding of een vergunning nodig.
Door het bestuur van het waterschap zijn een aantal beleidsregels vastgesteld. In deze Beleidsregels is aangegeven op welke wijze het waterschap een vergunningaanvraag beoordeeld. Geadviseerd wordt bij het voorbereiden van de vergunningaanvraag de van toepassing zijnde Beleidsregel te betrekken. Zo kunt u voorkomen dat u een incomplete vergunningaanvraag indient, of dat u een vergunning aanvraagt voor een handeling die in die situatie niet verleend zal worden.
Voor wat betreft grondwater heeft het bestuur de volgende beleidsregels vastgesteld:

 • Bronbemaling en proefbronnering;
 • Industriële onttrekkingen;
 • Grondwatersanering;
 • Beregening sportvelden.

Voor het aanvragen van een watervergunning dient u gebruik te maken van het landelijk vastgestelde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier voor de watervergunning kunt u downloaden vanaf Omgevingsloket Online. Daar kunt u ook een vergunningcheck doorlopen en een aanvraag voor vergunning of melding indienen.

Aanbevolen wordt om voorafgaande aan de indiening van de vergunningaanvraag met het team Vergunningen van het waterschap contact op te nemen voor een vooroverleg. Tijdens het vooroverleg kan de door u voorgenomen handeling worden getoetst op haalbaarheid en kan er voor gezorgd worden dat een complete vergunningaanvraag kan worden ingediend.

Voor veel grondwateronttrekkingen heeft het bestuur Algemene Regels vastgesteld. Als wordt voldaan aan de voorschriften uit de Algemene Regel, dan is geen vergunning nodig. Vaak moet dan een melding worden gedaan aan het waterschap via een door het bestuur vastgesteld meldingsformulier. Het bestuur heeft de volgende Algemene Regels vastgesteld:

 • Grondwateronttrekking t.b.v. bronbemaling en proefbronnering;
 • Grondwateronttrekking t.b.v. grondwatersanering;
 • Grondwateronttrekking t.b.v. overige doeleinden;
 • Infiltratie.

Tips

Aanbevolen wordt om voorafgaande aan de indiening van de vergunningaanvraag met het team Vergunningen van het waterschap contact op te nemen voor een vooroverleg. Tijdens het vooroverleg kan de door u voorgenomen handeling worden getoetst op haalbaarheid en kan er voor gezorgd worden dat een complete vergunningaanvraag kan worden ingediend.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten