Huisvesting internationale werknemers

De gemeenteraad heeft in september 2020 het geactualiseerde beleid vastgesteld voor de huisvesting van internationale werknemers. Aan de actualisatie heeft een evaluatie ten grondslag gelegen. Ten aanzien van grootschalige huisvesting op bedrijventerreinen is het beleid niet gewijzigd. Achtergrond van het toelaten van grootschalige huisvesting is dat de druk op de woningmarkt groot is. Werkgevers kopen en huren huizen om arbeidsmigranten te huisvesten. Daardoor zijn er minder huizen beschikbaar voor woningzoekenden. Er is bovendien krapte op de arbeidsmarkt. De uitstroom van de beroepsbevolking neemt de komende jaren door vergrijzing toe. Internationale werknemers zijn nodig voor invulling van vacatures.

Het geactualiseerde beleid voor de huisvesting van internationale werknemers kunt u onderaan deze pagina downloaden.

De evaluatie heeft geleid tot onderstaande aanpassingen in het beleid:

  • Logiesfaciliteiten voor vrachtwagenchauffeurs op bedrijventerreinen bij logistieke bedrijven mogen ook in de vorm van nieuwbouw/uitbreiding plaats vinden en kunnen tot een capaciteit van maximaal 10 bedden permanent worden gefaciliteerd.
  • Indien er minder dan 10 woningen in een postcode gebied aanwezig zijn, mag er één woning voor kamerverhuur worden gebruikt.
  • Kamerverhuur in niet-agrarische bedrijfswoningen is in principe mogelijk. De 10% regel geldt hier niet. Het maximum van 5 personen geldt wel. Er dient een milieu-beoordeling (aanvaardbaar woon- en leefmilieu) plaats te vinden.
  • Kamerverhuur van agrarische bedrijfswoningen wordt mogelijk, onder de voorwaarde dat er geen agrarisch bedrijf meer actief is. Er dient tevens een vergunning voor plattelandswoning te worden aangevraagd. De norm van 10% geldt niet. Het maximum aantal personen is 5.
  • De CROW-normen worden uitgangspunt ten aanzien van het parkeren.

De aanpassingen ten opzichte van de beleidsnota uit 2018 zijn verwerkt in de ‘Beleidsnota huisvesting internationale werknemers Gemeente Weert, actualisatie 2020’. De Evaluatie en de geactualiseerde beleidsnota zijn onder aan de pagina te downloaden.

Twee vergunningen verleend

Op dit moment zijn er twee vergunningen verleend.

  • Industrieweg, Stramproy. Op 18 maart 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor huisvesting van 204 arbeidsmigranten aan de Industrieweg 16 in Stramproy. In het kader van vooroverleg is de haalbaarheid van dit initiatief getoetst en positief beoordeeld. Omwonenden zijn na het bekendmaken van dit initiatief door de initiatiefnemer uitgenodigd en maandag 1 april 2019 geïnformeerd. Op basis daarvan hebben er verschillende klankbordgroepen plaatsgevonden. De verslagen hiervan zijn als bijlage op deze pagina opgenomen. Uiteindelijk heeft het college op 28 augustus 2019 een tijdelijke omgevingsvergunning verleend. Op 8 september 2020 is een wijziging op deze vergunning verleend. De vergunning is nog niet onherroepelijk.
  • Doctor Schaepmansstraat, Weert. Op 29 maart 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor huisvesting van 106 arbeidsmigranten aan de Doctor Schaepmansstraat 45 in Weert. In het kader van vooroverleg is de haalbaarheid getoetst en positief beoordeeld. Op 11 april 2019 heeft de initiatiefnemer een eerste informatieavond georganiseerd voor omwonenden. Daarna zijn er nog een paar informatiemomenten plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft het college van burgemeester en wethouders op 12 mei 2020 de vergunning verleend. De vergunning is nog niet onherroepelijk.

Derde initiatief grootschalige huisvesting

De gemeente bereidt een procesvoorstel voor met als doel een derde initiatief voor grootschalige huisvesting toe te laten. Dit is overeenkomstig het beleid.

Veelgestelde vragen

Dat geldt voor Industrieweg 16 in Stramproy en voor Doctor Schaepmansstraat 45 in Weert.

Voor de andere acht bedrijventerreinen zijn geen aanvragen voor huisvesting ingediend. Er loopt op dit moment dus geen andere vergunningprocedure.

De gemeente gaat voor het derde initiatief een procesvoorstel maken. Een van de aspecten in dit voorstel is de communicatie met de omgeving. Die wordt in een zo vroeg mogelijk stadium opgestart.

Een aanvraag bestaat uit een aanvraag omgevingsvergunning. De gemeente moet deze wettelijk gezien publiceren. Op dat moment is de informatie openbaar. Dat wil niet zeggen dat de gemeente op dat moment ook al een vergunning kan verlenen. De aanvrager heeft vanaf dat moment zes weken de tijd om de informatie aan te leveren die de gemeente nodig heeft om besluit tot vergunningverlening te nemen. De gemeente heeft daarna tot maximaal 14 weken de tijd om deze aangeleverde informatie te beoordelen en een beslissing te nemen om wel of geen vergunning af te geven.

Als de initiatiefnemer hiervoor openstaat, wordt ervoor gekozen om een ‘vooroverleg’ te houden. Hierin bespreekt de initiatiefnemer zijn plannen met de gemeente. Dan kan de gemeente op voorhand al inschatten of de aanvraag realistisch is of niet. Als een aanvraag realistisch wordt geacht moeten alle aanvullende stukken worden aangeleverd. Ook moet de initiatiefnemer de omwonenden informeren. Dit wordt gedaan voordat de officiële vergunningaanvraag wordt gepubliceerd.

Als een vergunning wordt verleend, start met ingang van de eerstvolgende dag de bezwaarprocedure voor een periode van zes weken. Worden binnen die termijn bezwaren ingediend, dan heeft de gemeente met ingang van de eerstvolgende dag na afloop van die termijn, zes weken de tijd om een beslissing op de bezwaren te nemen. De beslissing op bezwaar kan eventueel nog met zes weken worden verdaagd. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan wanneer nog niet alle stukken zijn ingeleverd of wanneer de gemeente nog tijd nodig heeft voor de beoordeling. Met ingang van de eerstvolgende dag na de beslissing op bezwaar, kan zes weken lang beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg. Nadat de Rechtbank Limburg een besluit heeft genomen, is hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

Deze onderwerpen zijn onderdeel van de toetsing van de vergunningaanvraag. Hierover maakt de gemeente vooraf afspraken met de initiatiefnemer. Ook benadrukt de gemeente het belang van communicatie tussen de beheerder en omwonenden. Het is primair de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om zorg te dragen voor sociale veiligheid, verkeersveiligheid, eerbiediging van openbare orde en veiligheid en privacy op het private perceel. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving op het gebied van sociale veiligheid, openbare orde en veiligheid in de openbare ruimte.

Op basis van de Beleidsnota huisvesting internationale werknemers (pdf-bestand), zijn drie initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten op drie verschillende bedrijventerreinen toegestaan. Per bedrijventerrein maximaal één initiatief voor maximaal 400 arbeidsmigranten en maximaal 1.000 arbeidsmigranten in totaal.

Downloads

Bestand Grootte
Beleidsnota Huisvesting Internationale werknemers.pdf (2.21 mb)
Evaluatie Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten 2018.pdf (0.86 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten