Lees voor ?

Huisvesting internationale werknemers

Werknemers aan het werk bij het plukken van appels.

Werknemers aan het werk bij het plukken van appels.

De gemeenteraad heeft op 15 december 2021 het geactualiseerde beleid vastgesteld voor de huisvesting van internationale werknemers. Aan de actualisatie heeft een evaluatie ten grondslag gelegen. Ten aanzien van grootschalige huisvesting op bedrijventerreinen is het beleid niet gewijzigd. Wel is een principebesluit genomen over een locatie voor de grootschalige huisvesting van internationale werknemers.

Achtergrond van het toelaten van grootschalige huisvesting is dat de druk op de woningmarkt groot is. Werkgevers kopen en huren huizen om arbeidsmigranten te huisvesten. Daardoor zijn er minder huizen beschikbaar voor woningzoekenden. Er is bovendien krapte op de arbeidsmarkt. De uitstroom van de beroepsbevolking neemt de komende jaren door vergrijzing toe. Internationale werknemers zijn nodig voor invulling van vacatures. Het geactualiseerde beleid voor de huisvesting van internationale werknemers kunt u onderaan deze pagina downloaden.

De evaluatie heeft verder niet geleid tot aanpassingen in het beleid. We zijn de algemene inleidende teksten geactualiseerd naar 2021. Deze dateerden nog uit 2018.

De aanpassingen ten opzichte van de beleidsnota uit 2020 zijn verwerkt in de ‘Beleidsnota huisvesting internationale werknemers Gemeente Weert, actualisatie 2021’. De Evaluatie en de geactualiseerde beleidsnota zijn onder aan de pagina te downloaden.

Twee vergunningen verleend

Op dit moment zijn er twee vergunningen verleend.

  • Industrieweg, Stramproy. De locatie is sinds augustus 2021 in gebruik genomen. De vergunning is nog niet onherroepelijk.
  • Doctor Schaepmansstraat, Weert. Op 12 mei 2020 is de vergunning verleend. De vergunning is nog niet onherroepelijk.

Derde initiatief grootschalige huisvesting

De voorbereidingen om te komen tot een tijdelijke vergunning voor een derde initiatief kunnen opgestart worden. De locatie op de hoek van de Ringbaan Oost en Ringbaan Noord, aan de Kelvinstraat tussen de huisnummers 3 en 7 is hiervoor aangewezen. Er wordt een klankbordgroep ingericht. Belanghebbenden ontvangen hierover nog bericht, wanneer het eerste overleg opgestart kan worden.

Veelgestelde vragen

Dat geldt voor Industrieweg 16 in Stramproy en voor Doctor Schaepmansstraat 45 in Weert.

Voor de locatie op de hoek van de Ringbaan Oost en de Ringbaan Noord aan de Kelvinstraat tussen de nummers 3 en 7 is een principebesluit genomen voor de derde grootschalige huisvesting van internationale werknemers.

De gemeente gaat voor het derde initiatief een procesvoorstel maken. Een van de aspecten in dit voorstel is de communicatie met de omgeving. Die wordt in een zo vroeg mogelijk stadium opgestart.

Een aanvraag bestaat uit een aanvraag omgevingsvergunning. De gemeente moet deze wettelijk gezien publiceren. Op dat moment is de informatie openbaar. Dat wil niet zeggen dat de gemeente op dat moment ook al een vergunning kan verlenen. De aanvrager heeft vanaf dat moment zes weken de tijd om de informatie aan te leveren die de gemeente nodig heeft om besluit tot vergunningverlening te nemen. De gemeente heeft daarna tot maximaal 14 weken de tijd om deze aangeleverde informatie te beoordelen en een beslissing te nemen om wel of geen vergunning af te geven.

Als de initiatiefnemer hiervoor openstaat, wordt ervoor gekozen om een ‘vooroverleg’ te houden. Hierin bespreekt de initiatiefnemer zijn plannen met de gemeente. Dan kan de gemeente op voorhand al inschatten of de aanvraag realistisch is of niet. Als een aanvraag realistisch wordt geacht moeten alle aanvullende stukken worden aangeleverd. Ook moet de initiatiefnemer de omwonenden informeren. Dit wordt gedaan voordat de officiële vergunningaanvraag wordt gepubliceerd.

Als een vergunning wordt verleend, start met ingang van de eerstvolgende dag de bezwaarprocedure voor een periode van zes weken. Worden binnen die termijn bezwaren ingediend, dan heeft de gemeente met ingang van de eerstvolgende dag na afloop van die termijn, zes weken de tijd om een beslissing op de bezwaren te nemen. De beslissing op bezwaar kan eventueel nog met zes weken worden verdaagd. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan wanneer nog niet alle stukken zijn ingeleverd of wanneer de gemeente nog tijd nodig heeft voor de beoordeling. Met ingang van de eerstvolgende dag na de beslissing op bezwaar, kan zes weken lang beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg. Nadat de Rechtbank Limburg een besluit heeft genomen, is hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

Deze onderwerpen zijn onderdeel van de toetsing van de vergunningaanvraag. Hierover maakt de gemeente vooraf afspraken met de initiatiefnemer. Ook benadrukt de gemeente het belang van communicatie tussen de beheerder en omwonenden. Het is primair de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om zorg te dragen voor sociale veiligheid, verkeersveiligheid, eerbiediging van openbare orde en veiligheid en privacy op het private perceel. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving op het gebied van sociale veiligheid, openbare orde en veiligheid in de openbare ruimte.

Op basis van de Beleidsnota huisvesting internationale werknemers (zie het bestand onderaan deze pagina), zijn drie initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten op drie verschillende bedrijventerreinen toegestaan. Per bedrijventerrein maximaal één initiatief voor maximaal 400 arbeidsmigranten en maximaal 1.000 arbeidsmigranten in totaal.

Downloads

Bestand Grootte
Beleidsnota huisvesting internationale werknemers actualisatie 2021.pdf (3.78 mb)
Evaluatie beleidsnota huisvesting internationale werknemers 2020.pdf (0.14 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten