Lees voor ?

Kadernota groen en bomenbeleid

Bomen langs het 'Verliefdenlaantje' aan de Minderbroederslaan.

Bomen langs het 'Verliefdenlaantje' aan de Minderbroederslaan.

Onderhoud van een groene gemeente

Weert is een enorm groene stad, omringd door natuur, rust en ruimte. Hiermee onderscheidt Weert zich in de regio én grensoverschrijdend en biedt daarmee een zeer aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Om de natuurlijke kwaliteiten zichtbaar te maken en te behouden zijn de gemeentelijke ambities vastgelegd in diverse beleidsdocumenten. Op deze pagina vindt u informatie over de Kadernota Groen, het Bomenbeleidsplan en het Bomenregister. 

Kadernota Groen

Door de visie en ambities met betrekking tot het Groen, Natuur en Landschap eenduidig vast te leggen wil de gemeente de onbenutte kansen van het groen beter benutten. Dat is wel gewenst, zodat de gemeente grip kan houden op toekomstige ontwikkelingen in het groen.
Met deze kadernota legt de gemeente Weert de belangrijkste groen- en landschapsstructuren vast, en biedt een afwegingskader voor besluitvorming over huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, inrichting en beheer. De Kadernota Groen kunt u onderaan deze pagina downloaden als pdf-bestand. 

Bomenbeleid

Bomen zijn waardevol in de leef- en woonomgeving. Ze vormen een voedselbron voor insecten en huisvesten vogels, vleermuizen en andere dieren. Ook filteren bomen fijnstof, verminderen ze de CO2 uitstoot en verkoelen ze de omgeving.

Als ‘groene gemeente’ met meer dan 42.000 bomen binnen de gemeentegrenzen vinden we het belangrijk dat we die bomen goed onderhouden. Daarom is de gemeente Weert sinds 2009 planmatig bezig met het onderhouden van de bomen in de gemeente. Het structureel onderhoud van bomen is drieledig: de bomen worden geïnspecteerd, gesnoeid en indien nodig gekapt. Door dit structureel te doen, voorkomen we onderhoudsachterstanden, onveilige situaties en onnodige overlast van bijvoorbeeld laaghangende takken. Zo houden we onze bomen op een duurzame manier veilig, gezond en goed onderhouden.

Het Bomenbeleidsplan geeft een duidelijke visie op hoe de gemeente Weert omgaat met bomen. In dit beleidsplan wordt ingegaan op de boomstructuren, ambities om Weert verder te vergroenen. Het beleidsplan bepaalt ook hoe we omgaan met bomen of wanneer bomen moeten wijken. Met duidelijke regels en goede communicatie werken we samen met onze inwoners aan de Groenste Regio van de Wereld.

Het Bomenbeleidsplan 2012 kunt u onderaan deze pagina downloaden als pdf-bestand. 

Het Bomenbeheerplan is een uitwerking daarvan. Dit plan geeft inzicht in hoe de gemeente Weert dit onderhoud en beheer van bomen de komende jaren gaat toepassen.  In plaats van een papieren versie, kiest de gemeente Weert voor een digitaal bomenbeheerplan. Deze is te bekijken op de website weert.allesoverbeheer.nl.

Bomenregister

In het Bomenregister worden bijzondere, oude bomen opgenomen als monument of waardevolle, te beschermen boom. Een monumentale boom draagt vaak een bijzonder verhaal met zich mee. Naast de hoge leeftijd van de boom, zijn deze bomen vaak met een bepaalde reden geplant, heeft de boom een band met bepaalde historische gebeurtenissen of heeft de boom een bepaalde waarde in de omgeving vanwege zijn omvang.

In het Bomenregister 2019 hebben we verschillende vormen van bescherming voor bomen. Er is bescherming voor monumentale bomen, waardevolle bomen, structuurbomen en voor bomen in beschermingsgebieden.

  • Monumentale bomen. We zien bomen van 80 jaar en ouder als monumentale bomen: bomen die door hun ouderdom beschermd worden. Het gaat om bomen die een bijzondere, historische waarde toekennen aan een plek. 
  • Waardevolle bomen. Dit zijn bomen met bijzondere kenmerken, bijvoorbeeld herdenkingsbomen. Het verhaal en de geschiedenis achter deze bomen, is de reden dat de bomen beschermd worden.
  • Structuurbomen. Hier gaat het om gemeentelijke bomen die in structuren, zoals bomenrijen- en groepen, staan. Zo'n bomenrijen staan vaak als groene 'dooradering' langs doorgaande wegen en versterken de verkeersstructuur. 
  • Bomen in beschermingsgebieden. Bepaalde gebieden zijn aangewezen als beschermingsgebied. Daar zijn alle bomen sowieso beschermd. In Weert gaat het om een deel van de wijk Rond de Kazerne ('het Bungalowpark') en het stadscentrum met het stadspark. 

Het Bomenregister is te vinden op deze website

Hoe kunt u het Bomenregister gebruiken? Aan de rechterkant op het scherm vindt u het tabblad 'kaarten' en het tabblad 'zoeken'. Op het tabblad 'kaarten' geeft u aan wat u wilt zien: monumentale bomen, waardevolle bomen of een beschermingsgebied. Daarna zoekt u via het tabblad 'zoeken' naar een adres. Klik in de kaart op een groen bolletje (dat is een boom). Er opent zich onderaan het scherm een balk. Rechts in die balk ziet u een informatieknop voor aanvullende informatie over de betreffende boom.

Veiligheid & onderhoud

Heeft u een monumentale of waardevolle boom in uw tuin? Wij kunnen een handje helpen op het gebied van veiligheid en onderhoud.

U kunt een verzoek indienen om een monumentale of waardevolle boom te laten controleren op veiligheid. Zo'n controle wordt uitgevoerd door een erkend boomdeskundige. Daarbij wordt de gezondheidstoestand van een boom beoordeeld. Via onderstaand formulier kunt u zo'n controle aanvragen. U ontvangt dan een vrijblijvend advies van de deskundige.

 Meldingsformulier boomveiligheidscontrole waardevolle en monumentale bomen
Ook kunt u een verzoek indienen om een monumentale boom te laten snoeien. Zo'n verzoek kunt u één keer in de 10 jaar indienen. Ook het snoeionderhoud wordt uitgevoerd door een erkend boomdeskundige. Via onderstaand formulier kunt u dit snoeionderhoud aanvragen. 

 Aanvraagformulier noodzakelijk snoeionderhoud monumentale bomen

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten