Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Kinderdagverblijf / Gastouderopvang starten

Wilt u gaan starten met een nieuw kinderdagverblijf? Dan is het goed om vooraf goed op de hoogte te zijn.

Huidige situatie

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kunt u als u zoekt op ‘Weert’ het overzicht vinden van de kinderdagverblijven die momenteel in Weert operationeel zijn. Er is een goede spreiding over Weert. Naast deze kinderdagverblijven zijn er ruim 55 gastouderadressen (opvang van maximaal 6 kinderen per dagdeel).
Daarnaast wordt een aantal kinderen uit Weert opgevangen in België (gratis voorschool),  Hummelhoeve Nederweert en in dagverblijven in de werkgemeenten van ouders.
Steeds meer scholen bieden opvang aan bij school in het kader van dagarrangementen.
De meeste ouders kiezen voor het dagverblijf in de wijk, zeker als er oudere kinderen zijn die al naar de bijbehorende school gaan.

Voordat u start met een nieuw kinderdagverblijf is het raadzaam een reële inschatting te maken van de levensvatbaarheid en het klantenpotentieel in Weert. Op basis van het aantal dagverblijven en initiatieven bij scholen, in combinatie met een geboortedaling van 10 %, is bestaansrecht voor nieuwe dagverblijven op de langere termijn onzeker. Peuterspeelzalen en dagverblijven werden al samengevoegd. Maar die afweging dient u uiteraard zelf te maken.

Een onzekere factor vormt corona (covid19). De bestaande kinderdagverblijven en landelijke organisaties geven aan dat kinderopvang rekening houdt met diverse scenario’s. Afhankelijk van de gevolgen voor werkgelegenheid zal er meer of minder gebruik worden gemaakt van kinderopvang. Werkloze ouders krijgen geen kinderopvangtoeslag, dus hierdoor kan de vraag inzakken.

Voorwaarden

Om als geregistreerde kinderopvang (nodig voor belastingteruggave ouders) te mogen werken moet u aan een aantal vereisten voldoen. Informatie hierover vind u op de websites:

In de Wet kinderopvang, vooral artikel 1.48d t/m 1.60 staat aan welke eisen een kinderdagverblijf dient te voldoen. Denk aan pedagogisch beleidsplan, oudercommissie, verklaring van goed gedrag van medewerkers/medebewoners, luchtkwaliteit etc.

Daarnaast gelden kwaliteitsregels in de kinderopvang. Voor het toetsingskader en inspectierapporten van bestaande dagverblijven kunt u terecht op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) of de GGD: www.ggdlimburgnoord.nl.

Zelfstandig ondernemerschap

Naast de specifieke regelgeving voor een kinderdagverblijf gelden basisregels voor een zelfstandig ondernemer. Hiervoor kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.
U dient rekening te houden met vereisten waaraan de locatie moet voldoen. Indien u een pand op het oog hebt adviseren wij u contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijk Beleid van de gemeente Weert voor bestemmingsplanregels etc.

  • Kinderopvang is aangemerkt als een dienstverlenend bedrijf of beroep.
  • Een gastouder met maximaal 6 kinderen per dagdeel, verzorgd door de hoofdbewoner(s) zelf, wordt gezien als een aan huis gebonden (dienstverlenend) beroep.
  • Een kinderdagverblijf van meer dan 6 kinderen per dagdeel en/of waarbij medewerkers in dienst zijn, wordt gezien als een dienstverlenend bedrijf.
  • Voor de start van een kinderdagverblijf dient u rekening te houden met een startinspectie van de GGD en de daarop gebaseerde legeskosten (raming € 1.750,-).

U ziet: als u wil starten zijn er een heleboel zaken waar u mee aan de slag moet.

Over het algemeen is een start als gastouder aan te raden, om de markt te verkennen. U kunt dan max. 6 kinderen per dagdeel bij u of de vraagouder thuis opvangen.

Hiervoor kunt u zich aansluiten bij een gastouderbureau, dat de bemiddeling met ouders en begeleiding regelt.

Zorg dat u goed geïnformeerd bent. Neem eventueel contact op met bestaande dagverblijven/gastouders om een indruk te krijgen waar u rekening mee moet houden.

Reclame-uiting

Het aanbrengen van een bescheiden reclamebord op of bij de woning is zonder vergunning toegestaan. Aan het plaatsen van een eenvoudig reclamebord zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • het bord heeft betrekking op het eigen bedrijf
  • de totale oppervlakte van het bord is kleiner dan 0,50 m²
  • de langste zijde is korter dan een meter
  • het bord is niet verlicht.

Vragen en informatie

Gaat u aan de slag met kinderopvang, dan wensen we u veel succes bij de uitvoering van uw plannen. Heeft u nog aanvullende vragen, neem dan contact op met Riek Klaessen van de afdeling OCSW.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten