Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Omgevingsplan

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment gaan alle vastgestelde bestemmingsplannen op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat is één plan voor de hele gemeente. Als je (ver)bouwplannen hebt, kun je hiermee te maken krijgen.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de manier waarop de gemeente Weert vanaf 1 september 2023 omgaat met aanvragen en verzoeken over de fysieke leefomgeving. Onderstaande vragen en antwoorden geven inzicht in de meest gestelde vragen over het omgevingsplan en de werkwijze van de gemeente.

Dit overzicht wordt regelmatig uitgebreid. Staat je vraag er (nog) niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Vragen en antwoorden Omgevingsplan

De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie en een omgevingsplan op te stellen. In de Omgevingsvisie staat hoe de gemeente het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Deze keuzes worden verder uitgewerkt in het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft elke gemeente één omgevingsplan voor het grondgebied.
De gemeente kan voor ieder gebied zeggen welke activiteiten zij wel of niet toestaat, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In het omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt. De gemeente kan voor een ontwikkelingsgebied kiezen voor een algemenere beschrijving met randvoorwaarden. Ook geeft de gemeente aan welke regels zij aan de activiteiten stelt.
Het omgevingsplan vervangt de nu geldende bestemmingsplannen.
De video onderaan deze pagina geeft meer uitleg over het omgevingsplan.

Verzoeken tot wijzigings-, uitwerkings- en bestemmingsplannen onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden niet meer in behandeling genomen. Gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vallen nieuwe initiatieven die vanaf dit moment worden ingediend onder de nieuwe wetgeving. Dit betekent dat voor deze nieuwe ontwikkelingen een omgevingsvergunning (BOPA ofwel buitenplanse omgevingsplanactiviteit) of een wijziging van het Omgevingsplan moet worden aangevraagd.

Aanvragen omgevingsvergunning kunnen tot 1 januari 2024 worden ingediend en worden dan nog onder het huidige recht (Wro, Bro en Wabo) behandeld.

Om op de komst van de Omgevingswet in te spelen en je hierin goed te begeleiden, bepalen we in de komende periode samen met jou wat de beste route is voor jouw (ver)bouwplan richting de Omgevingswet.

We hebben nog geen concept (structuur / casco) Omgevingsplan. 

Op dit moment werken we aan een structuur voor het Omgevingsplan en aan een Handboek Ruimtelijke Plannen. Wanneer één of beide instrumenten beschikbaar zijn, plaatsen we deze op onze website.

Nee, dit is nog niet beschikbaar. Wij stellen een handboek Ruimtelijke Plannen op en plaatsen het op onze website zodra dit beschikbaar is.

De standaardregels voor het Omgevingsplan zijn nog niet vastgesteld.

Je kunt terecht bij de behandelaar van jouw plan binnen het team ruimtelijke ontwikkelingen. De behandelaar kan (ook) jouw vragen over de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor jouw plan beantwoorden.

We zijn op dit moment nog in de voorbereidingsfase van het omgevingsplan. Dit betekent dat we de keuzemogelijkheden inzichtelijk maken en bekijken in welke structuur we het omgevingsplan willen inrichten.
Wanneer het meedenken over het omgevingsplan of het inzien van stukken mogelijk is, communiceren wij dit.

Contact

Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op.

Je kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

Omgevingsplan en afwegingsruimte

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.
Het omgevingsplan en afwegingsruimte.

Alle regels over onze leefomgeving komen samen in één wet: de Omgevingswet.
De wet is gericht op duidelijkere regels, ruimte geven aan nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk maken.
In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen.
Deze keuzes werkt zij uit in haar omgevingsplan.
De gemeente kan per gebied aangeven welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid.
In haar omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt.
Ze kan voor een te ontwikkelen gebied kiezen voor een algemene beschrijving met randvoorwaarden. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven.
Initiatiefnemers kunnen binnen die mogelijkheden een plan indienen. Dat noemen we uitnodigingsplanologie.
Ook waar het gaat om regels stellen heeft de gemeente meer ruimte voor het maken van eigen afwegingen.
De gemeente kijkt welke normen zij wil toepassen voor bijvoorbeeld geluid, geur of trillingen.
Hiervoor gelden vaak standaardnormen, maar de gemeente kan daar van afwijken als een situatie of gebied daarom vraagt.
Dit wordt afwegingsruimte genoemd.
Stel de gemeente wil bedrijven stimuleren om zich te vestigen op een bedrijventerrein.
Dan kan zij daar bijvoorbeeld meer geluid en trillingen toestaan dan de standaardnorm.
Wil de gemeente de natuur rond een woongebied bevorderen, dan stelt ze juist strengere normen.
Kortom, in het omgevingsplan maakt de gemeente aan inwoners en ondernemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied.

Meer weten over de Omgevingswet en het omgevingsplan?
Kijk op de site van uw gemeente!

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van Rijksoverheid, Unie van Waterschappen,
VNG en Interprovinciaal Overleg.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten