Lees voor ?

Omgevingsplan

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn alle vastgestelde bestemmingsplannen opgegaan in een tijdelijk omgevingsplan. Dat is één plan voor de hele gemeente. Als je (ver)bouwplannen of andere plannen die de fysieke leefomgeving raken hebt, kun je hiermee te maken krijgen.

Eén plan voor de gemeente

De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan op te stellen. In de Omgevingsvisie staat hoe de gemeente het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Deze keuzes worden verder uitgewerkt in het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft elke gemeente één omgevingsplan voor het hele grondgebied. De gemeente kan voor ieder gebied zeggen welke activiteiten zij wel of niet toestaat, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In het omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt. De gemeente kan voor een ontwikkelingsgebied kiezen voor een algemenere beschrijving met randvoorwaarden. Ook geeft de gemeente aan welke regels zij aan de activiteiten stelt. Het omgevingsplan vervangt de nu geldende bestemmingsplannen. De video onderaan deze pagina geeft meer uitleg over het omgevingsplan.

Wat staat in het omgevingsplan?

Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Een voorbeeld is het bouwen van een woonwijk, waardoor de ruimtelijke inrichting van een gebied verandert. Of het kappen van bomen, waardoor de omgeving minder groen wordt. Daarnaast kan het omgevingsplan bijzondere regels bevatten.

De geldende regels van het omgevingsplan zijn zichtbaar onder 'Regels op de kaart' in het Omgevingsloket.

Hoe komt het omgevingsplan tot stand?

Het Omgevingsplan is op 1 januari 2024 van rechtswege ontstaan, en bundelt:

  • alle bestemmingsplannen, en
  • bepaalde gemeentelijke verordeningen, die over de fysieke leefomgeving gaan, en
  • bouw- en milieuregels die zijn overgegaan van de Rijksoverheid naar de gemeente

Deze documenten vormen samen het tijdelijke omgevingsplan van de gemeente Weert. De gemeente is bezig om het nieuwe Weertse omgevingsplan stapsgewijs vorm te geven.

We hebben nog geen concept (structuur / casco) Omgevingsplan.
Op dit moment werken we aan een structuur voor het Omgevingsplan en aan een Handboek Omgevingsplan. Wanneer één of beide instrumenten beschikbaar zijn, plaatsen we deze op onze website.

Nee, dit is nog niet beschikbaar. Wij stellen een handboek Ruimtelijke Plannen op en plaatsen het op onze website zodra dit beschikbaar is.

De standaardregels voor het omgevingsplan zijn nog niet vastgesteld.

Je kunt terecht bij de behandelaar van jouw plan binnen het team ruimtelijke ontwikkelingen. De behandelaar kan (ook) jouw vragen over de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor jouw plan beantwoorden. Heb je nog geen behandelaar, bel dan de gemeente.

We zijn op dit moment nog in de voorbereidingsfase van het omgevingsplan. Dit betekent dat we de keuzemogelijkheden inzichtelijk maken en bekijken in welke structuur we het omgevingsplan willen inrichten.
Wanneer het meedenken over het omgevingsplan of het inzien van stukken mogelijk is, communiceren wij dit.

Afwijken tijdelijk deel omgevingsplan

De beleidsregels voor het afwijken van het tijdelijk deel van het omgevingsplan vind je op deze pagina.

Contact

Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op.

Uitleg over de nieuwe omgevingswet en het omgevingsplan.

Je kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

Omgevingsplan en afwegingsruimte

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.
Het omgevingsplan en afwegingsruimte.

Alle regels over onze leefomgeving komen samen in één wet: de Omgevingswet.
De wet is gericht op duidelijkere regels, ruimte geven aan nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk maken.
In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen.
Deze keuzes werkt zij uit in haar omgevingsplan.
De gemeente kan per gebied aangeven welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid.
In haar omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt.
Ze kan voor een te ontwikkelen gebied kiezen voor een algemene beschrijving met randvoorwaarden. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven.
Initiatiefnemers kunnen binnen die mogelijkheden een plan indienen. Dat noemen we uitnodigingsplanologie.
Ook waar het gaat om regels stellen heeft de gemeente meer ruimte voor het maken van eigen afwegingen.
De gemeente kijkt welke normen zij wil toepassen voor bijvoorbeeld geluid, geur of trillingen.
Hiervoor gelden vaak standaardnormen, maar de gemeente kan daar van afwijken als een situatie of gebied daarom vraagt.
Dit wordt afwegingsruimte genoemd.
Stel de gemeente wil bedrijven stimuleren om zich te vestigen op een bedrijventerrein.
Dan kan zij daar bijvoorbeeld meer geluid en trillingen toestaan dan de standaardnorm.
Wil de gemeente de natuur rond een woongebied bevorderen, dan stelt ze juist strengere normen.
Kortom, in het omgevingsplan maakt de gemeente aan inwoners en ondernemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied.

Meer weten over de Omgevingswet en het omgevingsplan?
Kijk op de site van uw gemeente!

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van Rijksoverheid, Unie van Waterschappen,
VNG en Interprovinciaal Overleg.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten