Lees voor ?

Omgevingsvisie

Tekening van een woonwijk.

Tekening van een woonwijk.

De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op de stellen over de toekomst van de gemeente. Deze Omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De Omgevingsvisie komt daarmee in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen. De visie gaat over belangrijke onderwerpen als: waar bouwen we nieuwe woningen? Hoe houden we het centrum aantrekkelijk? Waar blijft ruimte voor groen en natuur? En hoe blijft Weert bereikbaar? In de Omgevingsvisie leggen we onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast.

De visie geeft antwoord op de vragen: Welke gemeente willen we zijn? Welke gemeente zijn we op dit moment? Waar moeten we aan werken? En: Hoe gaan we daar sámen aan werken?

In de Omgevingsvisie wordt gekeken wat we kunnen doen om onze gemeente nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken. En wat we moeten doen om de bestaande leefomgeving en specifieke kwaliteiten daarvan te beschermen, behouden en beheren.

Samen met de samenleving

We hebben onlangs de strategische visie ‘Werken aan Weert 2030’ vastgesteld. Hierin is samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen onderzocht wat onze visie is voor Weert in 2030. De Omgevingsvisie is een verdere uitwerking van deze visie in het fysieke domein en helpt ons om naar die toekomst toe te werken.

De afgelopen maden hebben we in verschillende sessies gesprekken gevoerd met belangengroepen, ketenpartners en maatschappelijke organisaties. Voor vijf deelgebieden werd gekeken naar de belangrijkste kansen en knelpunten. Samen hebben we onderzocht in welke richting de gemeente Weert zich wil gaan ontwikkelen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Alle informatie die is opgehaald, wordt nu verwerkt tot een ontwerp Omgevingsvisie.

Fase 0

Op 17 november 2021 stemde de gemeenteraad in met ‘Fase 0: Verzamelen en verkennen’. In fase 0 zijn een overzicht van bestaand beleid, inzicht in de huidige situatie en trends en ontwikkelingen verzameld waarmee de specifieke opgaven en ambities voor Weert in de volgende fase bepaald kunnen worden. Het document kunt u hieronder lezen / downloaden.

Downloads

Bestand Grootte
Omgevingsvisie - Fase 0 Verzamelen en verkennen (pdf-bestand) (75.4 mb)
Omgevingsvisie - Notitie reikwijdte en retailniveau.pdf (pdf-bestand) (2.35 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten