Omgevingsvisie

Tekening van een woonwijk.

Tekening van een woonwijk.

De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op de stellen over de toekomst van de gemeente. Deze Omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De Omgevingsvisie komt daarmee in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen. De visie gaat over belangrijke onderwerpen als: waar bouwen we nieuwe woningen? Hoe houden we het centrum aantrekkelijk? Waar blijft ruimte voor groen en natuur? En hoe blijft Weert bereikbaar? In de Omgevingsvisie leggen we onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast.

De visie geeft antwoord op de vragen: Welke gemeente willen we zijn? Welke gemeente zijn we op dit moment? Waar moeten we aan werken? En: Hoe gaan we daar sámen aan werken?

In de Omgevingsvisie wordt gekeken wat we kunnen doen om onze gemeente nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken. En wat we moeten doen om de bestaande leefomgeving en specifieke kwaliteiten daarvan te beschermen, behouden en beheren.

Samen met de samenleving

We hebben onlangs de strategische visie ‘Werken aan Weert 2030’ vastgesteld. Hierin is samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen onderzocht wat onze visie is voor Weert in 2030. De Omgevingsvisie is een verdere uitwerking van deze visie in het fysieke domein en helpt ons om naar die toekomst toe te werken.

Momenteel zijn we bezig met het vormgeven van het proces. We zijn aan het inventariseren op welke thema’s kansen en uitdagingen liggen. Op basis van de gekozen thema’s gaan we straks op zoek naar organisaties, bedrijven en inwoners die input kunnen leveren. Ook u kunt dan meedenken over de Omgevingsvisie en aangeven wat u daarin belangrijk vindt.

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten