Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Omgevingsvisie

Tekening van een woonwijk.

Tekening van een woonwijk.

De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de gemeente. Deze Omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De Omgevingsvisie komt daarmee in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen. De visie gaat over belangrijke onderwerpen als: waar bouwen we nieuwe woningen? Hoe houden we het centrum aantrekkelijk? Waar blijft ruimte voor groen en natuur? En hoe blijft Weert bereikbaar? In de Omgevingsvisie leggen we onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast.

De visie geeft antwoord op de vragen: Welke gemeente willen we zijn? Welke gemeente zijn we op dit moment? Waar moeten we aan werken? En: Hoe gaan we daar sámen aan werken?

In de Omgevingsvisie wordt gekeken wat we kunnen doen om onze gemeente nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken. En wat we moeten doen om de bestaande leefomgeving en specifieke kwaliteiten daarvan te beschermen, behouden en beheren.

We hebben in 2021 de strategische visie 'Verwonder je in de groene thuishaven Weert' vastgesteld. Hierin is samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen onderzocht wat onze visie is voor Weert in 2030. De Omgevingsvisie is een verdere uitwerking van deze visie in het fysieke domein en helpt ons om naar die toekomst toe te werken.

Hoe stellen we de Omgevingsvisie op?

Informatie verzamelen

Allereerst hebben we een overzicht van bestaand beleid, inzicht in de huidige situatie en trends en ontwikkelingen verzameld. Op basis hiervan zijn de specifieke opgaven en ambities voor Weert bepaald. Op 17 november 2021 stemde de gemeenteraad in met ‘Fase 0: Verzamelen en verkennen’. Het document kun je hieronder lezen / downloaden.

Samen met de samenleving

Vervolgens zijn we met de samenleving in gesprek gegaan over de opgaven en ambities. Dit participatietraject werd op 23 februari 2022 afgetrapt met een talkshow. In verschillende bijeenkomsten hebben we gesprekken gevoerd met belangengroepen, ketenpartners en maatschappelijke organisaties. Denk hierbij aan wijk- en dorpsraden, woningcorporaties en partijen die belangen van bijvoorbeeld agrariërs, ondernemers, groen of erfgoed vertegenwoordigen.  Voor vijf deelgebieden (binnenstad, buitengebied, dorpskernen, woonwijken Weert en werkgebieden) werd gekeken naar de belangrijkste kansen en knelpunten. Waar moeten we de komende jaren zeker mee aan de slag? Samen hebben we onderzocht in welke richting de gemeente Weert zich wil gaan ontwikkelen met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

Inwoners uit Altweerterheide, Tungelroy en Laar hebben zich samengepakt en nagedacht over de toekomst van hun dorp. De belangrijkste inzichten hebben ze gedeeld met de gemeente. Deze worden meegenomen bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Ontwerp Omgevingsvisie

Alle informatie die is opgehaald, is verwerkt tot een ontwerp Omgevingsvisie. De gemeenteraad krijgt nu de mogelijkheid om eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de ontwerp Omgevingsvisie kenbaar te maken. De ontwerp Omgevingsvisie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 bij de raad aangeboden voor vaststelling.

Daarna krijg je als inwoner de gelegenheid om te reageren op de ontwerp Omgevingsvisie door middel van het indienen van een zienswijze. Na de ter inzage periode van 6 weken worden alle reacties en zienswijzen verzameld en gedeeld met de raad. De raad besluit uiteindelijk of deze zienswijzen worden meegenomen in de definitieve Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt uiteindelijk begin 2024 door de raad vastgesteld. 

Nu al benieuwd wat er in de concept ontwerp Omgevingsvisie staat? Je vindt ‘m onderaan deze pagina. Hier vind je ook de concept Compensatieregeling Kwaliteitsverbetering en verschillende visiekaarten.

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je iets aan ons kwijt? Stuur dan een mail naar omgevingswet@weert.nl

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten