Lees voor ?

Leerlingenvervoer

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. Vandaar dat de gemeente de vervoerskosten van een kind vergoedt tussen woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school van de gewenste richting (in principe op basis van de kosten van openbaar vervoer). 

Hoe werkt het?

 • Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving bij de school op de vergoedingsregeling.
 • Bij de gemeente kunt u een schriftelijk verzoek indienen om vergoeding van de kosten. Per schooljaar moet u dat voor 1 juni doen.
 • De gemeente zal het verzoek toetsen aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen acht weken moet de gemeente een besluit nemen.
 • U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking is vermeld of u aanspraak op vervoer heeft en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.

Voorwaarden

De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • Als uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als de school van het (voortgezet) speciaal onderwijs of de speciale school voor basisonderwijs op meer dan 6 kilometer van uw woning ligt.
 • Als de dichtstbijzijnde gewone basisschool op meer dan 6 kilometer afstand van uw woning ligt, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat.
 • Als de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toestaat, krijgt u een vergoeding voor uw kind en de begeleider.
 • Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/zij recht op aangepast vervoer.

Beperkingen

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (bijvoorbeeld de basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat

 • De kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. In dit geval krijgt u alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen.
 • Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is, de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u kan verlangen.

Wat heeft u nodig?

 • In het stadhuis zijn standaardaanvraagformulieren beschikbaar.
 • U levert dit formulier volledig ingevuld bij de gemeente in.
 • Vraag een IB 60-formulier aan bij de Belastingdienst waarop het belastbaar inkomen van beide ouders staat en neem dat mee. Dit is alleen nodig voor leerlingen die een school voor primair onderwijs of speciaal basisonderwijs (sbo) bezoeken.

Achtergrondinformatie

Voor leerlingenvervoer komen de leerlingen in aanmerking die onderwijs volgen bij de volgende instellingen:

 • speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso): scholen in het kader van de Wet op de Expertisecentra, zoals ZMLK en vso-ZMLK, ZMOK en vso-ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten, meervoudig gehandicapten (mg) en vso-mg;
 • speciale scholen voor basisonderwijs (sbo);
 • scholen voor basisonderwijs: regulier of bijzonder;
 • voortgezet onderwijs (vo), alleen als er sprake is van structurele handicap.

De Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Weert 2021 is van kracht.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten