Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs (sbo). Uw kind kan mogelijk van deze bekostiging gebruik maken wanneer de school ver weg ligt of uw kind een beperking heeft en hierdoor niet zelf of met begeleiding naar school kan reizen.

Wanneer de basisschool van uw keuze ver weg ligt, en dichterbij is geen school van dezelfde richting, kan uw kind mogelijk gebruik maken van een bekostiging voor het leerlingenvervoer.

Ook wanneer uw kind op het voortgezet onderwijs les volgt en door een structurele beperking niet zelf (te voet, met de fiets of het met het openbaar vervoer) naar school kan reizen is er mogelijk een bekostiging voor het leerlingenvervoer.

Hoe werkt het?

 • Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving bij de school op de vergoedingsregeling.
 • Bij de gemeente kunt u een schriftelijk verzoek indienen om vergoeding van de kosten. Per schooljaar moet u dat voor 1 juni doen.
 • De gemeente zal het verzoek toetsen aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen acht weken moet de gemeente een besluit nemen.
 • U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking is vermeld of u aanspraak op vervoer heeft en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.

Voorwaarden

De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • Als de dichtstbijzijnde basisschool op meer dan 6 kilometer afstand van uw woning ligt, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat.
 • Als de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toestaat, krijgt u een vergoeding voor uw kind en de begeleider.
 • Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/zij recht op aangepast vervoer.

Beperkingen

Bij vervoer naar een basisschool of school voor speciaal basisonderwijs (sbo) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat

 • De kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. In dit geval krijgt u alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen.
 • Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is, de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u kan verlangen.

Wat heeft u nodig?

 • U kunt een aanvraagformulier opvragen bij Annet Wijnen. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.
 • U levert dit formulier volledig ingevuld bij de gemeente in.
 • Vraag een IB 60-formulier aan bij de Belastingdienst waarop het belastbaar inkomen van beide ouders staat en neem dat mee. Dit is alleen nodig voor leerlingen die een school voor primair onderwijs of speciaal basisonderwijs (sbo) bezoeken.

Achtergrondinformatie

Voor leerlingenvervoer komen de leerlingen in aanmerking die onderwijs volgen bij de volgende instellingen:

 • Speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso): scholen in het kader van de Wet op de Expertisecentra, zoals ZMLK en vso-ZMLK, ZMOK en vso-ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten, meervoudig gehandicapten (mg) en vso-mg;
 • Speciale scholen voor basisonderwijs (sbo);
 • Scholen voor basisonderwijs: regulier of bijzonder;
 • Voortgezet onderwijs (vo), alleen als er sprake is van structurele beperking.

De Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Weert 2021 is van kracht.

Contact

Heeft u vragen over leerlingenvervoer? Neem dan contact op met Annet Wijnen, telefoon (0495) 575 458 of 0614678458, email: a.wijnen@weert.nl 

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten