Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Monument, omgevingsvergunning

 Voor alle informatie over monumenten in Weert, zie de website van het Erfgoedhuis.

Heeft u een woning of pand dat als monument is aangemerkt? U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het monument. Dit geldt overigens niet voor regulier onderhoud of aanpassing van delen van het pand die geen monumentale waarde hebben.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening. Voor meer info over de leges, zie de legesverordening.

Gang van zaken

 • U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
 • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 • Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Het is ook mogelijk de vergunning bij de gemeente aan te vragen.

Procedure

 • Hier is de uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing. Voor deze procedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken.
 • Tijdens deze procedure zal de vergunning eerst 6 weken in ontwerp ter inzage worden gelegd.
 • U, maar ook anderen, hebben dan de mogelijkheid om uw mening kenbaar te maken bij het bevoegd gezag.
 • De meningen worden meegenomen in de definitieve vergunning, waar vervolgens weer beroep bij de bestuursrechter tegen open staat.

Gemeentelijk monument

Het gemeentelijk monument is een onroerend goed (inclusief het perceel) van:

 • algemeen (lokaal) belang door zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap
 • cultuurhistorische waarde.

U hebt hier altijd een vergunning nodig om het monument te slopen, veranderen of te herstellen. Maar ook het gebruiken of laten gebruiken waardoor het ontsiert of in gevaar gebracht wordt mag niet zonder vergunning. In al deze gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

U mag wel regulier onderhoud plegen zonder een omgevingsvergunning. Te denken valt aan schilderwerk (hoewel u in sommige gevallen rekening moet houden met de originele kleurstelling). Ook mag u wijzigingen aan de binnenkant van het pand doorvoeren zonder omgevingsvergunning, als deze binnenkant geen monumentale waarde heeft.

Per 1 maart 2014 is de Erfgoedverordening Weert 2014 van kracht geworden. Dat betekent dat nu voor sloop van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht een vergunning nodig is. Ook kan de gemeente maatregelen nemen bij verwaarlozing van monumenten.

Meenemen

 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Situatietekening schaal 1:1000
 • Plattegrond schaal 1:100 van iedere bouwlaag met maatvoering en de bestemming van de ruimte
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden schaal 1:100

Bouwhistorisch onderzoek

Als er sprake is van een verbouwing waarbij de structuur van het pand wordt gewijzigd en/of monumentale onderdelen in het geding zijn, dan is vaak een bouwhistorisch onderzoek nodig. In dit rapport worden de belangrijke onderdelen van het monument beschreven en gewaardeerd. Hiermee moet tijdens het maken van plannen rekening worden gehouden.

Achtergrondinformatie

Er zijn 4 verschillende soorten monumenten:

 • Rijksmonument
 • Gemeentelijk monument
 • Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht
 • Gemeentelijk beschermd stadsgezicht

Rijksmonument

Een rijksmonument is van algemeen (landelijk) belang door zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of van cultuurhistorische waarde.
U hebt altijd een vergunning nodig voor een Rijksmonument om te slopen, veranderen of te herstellen. Maar ook het gebruiken of laten gebruiken waardoor het ontsiert of in gevaar gebracht wordt mag niet zonder vergunning.
Voorts zijn de voorwaarden vrijwel gelijk aan die van de aanvraag voor een omgevingsvergunning van een gemeentelijke monument.

Rijks- of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Hier gaat het om groepen van onroerende zaken, waarin zich één of meer rijksmonumenten bevinden. Deze groep van onroerende zaken is van algemeen (landelijk) belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Dit hoeft niet alleen te gaan over mooie panden, maar kunnen ook bruggen of kerken zijn.
U moet voor aanpassingen aan een dergelijk beschermd stads- of dorpsgezicht altijd een omgevingsvergunning aanvragen, als de voorgenomen aanpassing het aanzicht wijzigt.
Overleg eerst met de gemeente voordat u aanpassingen wilt aanbrengen.
In Weert is een gebied aangewezen als rijksbeschermd gezicht. Dit betreft de industriehaven van het rijksgezicht Budel Dorplein.
Er zijn 12 gebieden aangewezen als gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht. Voor wijzigingen van bouwwerken in deze gebieden die geen andere beschermde status hebben, hebt u geen omgevingsvergunning voor de activiteit monument nodig. Wel wordt de wijziging getoetst door de Welstandscommissie. In beschermde gezichten is deze toetsing volgens de criteria van niveau 3, bijzonder.

Tips

 • Overleg met uw buren voordat u een aanvraag indient.
 • Het is aan te raden daarna met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten