Monumentensubsidie

Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen. Het voordeel hiervan is dat u subsidie en/of belastingaftrek kunt krijgen voor het onderhoud. Wel moet u altijd een vergunning aanvragen voor (ver)bouw- en onderhoud en hier zijn strenge regels aan verbonden.

Kosten

Aan het aanvragen van monumentensubsidie zijn geen legeskosten verbonden.

Procedure

Voor de procedure van subsidieverlening is het van belang onderscheid te maken tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten vertegenwoordigen landelijk gezien een bepaalde cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten u als eigenaar van een monument bij de aanvraag een periodiek instandhoudingsplan (PIP) voor 6 jaar indienen. Dat PIP moet:

 • Gebaseerd zijn op een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht).
 • Een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden.
 • De beoogde resultaten beschrijven (bestek of werkomschrijving).
 • Een meerjarenplan voor de werkzaamheden bevatten.
 • Een meerjarenbegroting bevatten.

Voor eigenaren van rijksmonumenten die niet als woonhuis worden aangemerkt, zoals molens, kerken, kastelen en boerderijen, is er de onderhoudssubsidie. In plaats daarvan kunnen ze ook voor de Restauratiefonds-hypotheek kiezen.

Gemeentelijke monumenten

Deze monumenten hebben meer een lokale betekenis. De taak van de gemeente / monumentencommissie is het beoordelen van gebouwen en het verlenen van subsidie voor onderhoud van deze gebouwen.
Als u niet wenst dat uw woning als gemeentelijk beschermd monument wordt aangewezen, kunt u hier gedurende 6 weken na bekendmaking bij de gemeente bezwaar tegen indienen.
U kunt uw verzoek om subsidie van het onderhoud altijd bij de gemeente indienen.

In Weert is gemeentelijke subsidie voor monumenten mogelijk op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM).
Voor een bijdrage-ineens komen de volgende eigenaren in aanmerking, als de subsidiabele kosten minimaal € 1.000 (incl. BTW) bedragen.

 • Fiscaal-relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten bij subsidiabele kosten tussen de €1.000 - €10.000. De hoogte van de bijdrage-ineens aan deze eigenaren betreft maximaal 30% van de subsidiabele kosten.
 • Niet-fiscaal-relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten. De hoogte van de bijdrage-ineens aan deze eigenaren is maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van €7.000.
 • Niet-fiscaal-relevante eigenaren van rijksmonumenten. De hoogte van de bijdrage-ineens aan deze eigenaren is maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van €7.000.

Subsidiabele kosten onder de € 1.000 (incl. BTW) komen niet voor een bijdrage-ineens in aanmerking.
Voor een meerjarige subsidie komen in aanmerking:

Fiscaal-relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten, als de subsidiabele kosten hoger dan €10.000 zijn. De hoogte van de meerjarige subsidie aan deze eigenaren is gebaseerd op een rentevergoeding van 3% voor een fictief af te sluiten lening. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- en heeft een looptijd van 10 jaar.

Gebruik voor het aanvragen van deze subsidie het pdf-bestand dat u vindt bovenaan deze pagina in het blok 'online regelen'.

Beschermde gezichten

Voor objecten in een beschermd stads- of dorpsgezicht, die geen status hebben als rijks- of gemeentelijk beschermd monument, is geen subsidie mogelijk.

Voorwaarden

Bij de aanwijzing van een pand als beschermd monument let het bevoegd gezag op:

 • De architectonische waarde in historisch verband. Dit betekent dat de bouwstijl van het pand typerend is voor een bepaalde periode of zeldzaamheid.
 • Een lokale historische waarde. Er hebben bijvoorbeeld beroemde mensen gewoond.
 • Kenmerkend voor de regio.
 • Cultuurhistorische waarde.

Bij een vergunningsverzoek voor onderhoudswerkzaamheden let de gemeente op bijzondere te behouden kenmerken van het pand. Hiervoor zijn diverse criteria bij wet en in de gemeentelijke verordening vastgelegd.

Houdt u er rekening mee dat u als eigenaar van een monument niet zonder meer alle veranderingen aan uw eigendom kunt doorvoeren. Ook bent u verplicht onderhoudswerkzaamheden te verrichten indien dit voor het behoud van het monument nodig is.

De overheid stelt criteria aan het onderhoud en de renovatie, zodat de kenmerken van een monument bewaard blijven.

Wat heeft u nodig?

Voor de aanwijzing als monument heeft u een verklaring nodig met daarin gegevens over:

 • De architect.
 • De bouwstijl.
 • Het bouwjaar.
 • Archeologische vondsten.
 • Belangrijke voormalige bewoners.
 • Belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw pand hebben plaatsgevonden.

Als u niet wilt dat uw eigendom op de monumentenlijst staat, moet u in uw schriftelijke bezwaar de reden hiervoor aangeven.

Voor een subdidieaanvraag heeft u een verklaring nodig met daarin gegevens over:

 • Het bestek.
 • De begroting.
 • Eensituatieschets.
 • Plattegronden.
 • Gevelaanzichten.

Voor meer informatie zie de pagina 'Monumenten, omgevingsvergunning' of bekijk het monumentenbeleidsplan (pdf-bestand).