Lees voor ?

Monumentensubsidie

Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen. Het voordeel hiervan is dat je subsidie kunt krijgen voor het onderhoud. Wel kan het zijn dat je een vergunning moet aanvragen voor (ver)bouw- en groot onderhoud en hier zijn regels aan verbonden.

Opgelet! Via de knop hieronder kun je een aanvraag doen of de eindverantwoording indienen. Dit geldt alleen voor de gemeentelijke subsidieregeling!
Let op dat je een aanvraag doet voordat er met de werkzaamheden wordt gestart. Aanvragen die na de uitvoering van de werkzaamheden worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Kosten

Aan het aanvragen van monumentensubsidie zijn géén kosten verbonden.

Procedure

Voor de procedure van subsidieverlening is het van belang onderscheid te maken tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten vertegenwoordigen landelijk gezien een bepaalde cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde.

 • Woonhuismonumenten: bij woonhuismonumenten is er een subsidieregeling voor restauratie- of onderhoudswerkzaamheden boven de € 70.000,- waarbij achteraf een bijdrage kan worden aangevraagd. Die subsidieaanvraag kan jaarlijks ingediend worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, tussen 1 maart en 30 april van het desbetreffende kalenderjaar. Dat kan via deze website.
 • Niet-woonhuismomumenten: om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet je, als eigenaar van een niet-woonhuismonument, bij de aanvraag een subsidie instandhouding rijksmonumenten (SIM) voor 6 jaar indienen. Die SIM moet:
  • Gebaseerd zijn op een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht).
  • Een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden.
  • De beoogde resultaten beschrijven (bestek of werkomschrijving).
  • Een meerjarenplan voor de werkzaamheden bevatten.
  • Een meerjarenbegroting bevatten.

Deze subsidie kan jaarlijks ingediend worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, tussen 1 februari tot en met 31 maart van het desbetreffende kalenderjaar. Dat kan via deze website.

Gemeentelijke monumenten

Deze monumenten hebben meer een lokale betekenis. De taak van de gemeente is het beoordelen van gebouwen en het verlenen van subsidie voor onderhoud van deze gebouwen. Daarbij wordt het advies van de monumenten-welstandscommissie ingewonnen.

Je kunt een verzoek om subsidie van het onderhoud altijd bij de gemeente indienen.

In Weert is gemeentelijke subsidie voor monumenten mogelijk op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Voor een bijdrage-ineens komen de volgende eigenaren in aanmerking, als de subsidiabele kosten minimaal € 1.000 (incl. BTW) bedragen.

 • Fiscaal-relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten bij subsidiabele kosten tussen de €1.000 - €10.000. De hoogte van de bijdrage-ineens aan deze eigenaren betreft maximaal 30% van de subsidiabele kosten.
 • Niet-fiscaal-relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten. De hoogte van de bijdrage-ineens aan deze eigenaren is maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van €7.000.
 • Niet-fiscaal-relevante eigenaren van rijksmonumenten. De hoogte van de bijdrage-ineens aan deze eigenaren is maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van €7.000.

Subsidiabele kosten onder de € 1.000 (incl. BTW) komen niet voor een bijdrage ineens in aanmerking. Voor een meerjarige subsidie komen fiscaal-relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten in aanmerking, als de subsidiabele kosten hoger dan € 10.000 zijn. De hoogte van de meerjarige subsidie aan deze eigenaren is gebaseerd op een rentevergoeding van 3% voor een fictief af te sluiten lening. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- en heeft een looptijd van 10 jaar.

Gebruik voor het aanvragen van deze subsidie het formulier bovenaan deze pagina via de knop 'online regelen'.

Beschermde gezichten

Voor objecten in een beschermd stads- of dorpsgezicht, die geen status hebben als rijks- of gemeentelijk beschermd monument, is geen subsidie mogelijk.

Voorwaarden

Bij de aanwijzing van een pand als beschermd monument let het bevoegd gezag op:

 • De architectonische waarde in historisch verband. Dit betekent dat de bouwstijl van het pand typerend is voor een bepaalde periode of zeldzaamheid.
 • Een lokale historische waarde. Er hebben bijvoorbeeld beroemde mensen gewoond.
 • Kenmerkend voor de regio.
 • Cultuurhistorische waarde.

Bij een vergunningsverzoek voor (ver)bouw- of onderhoudswerkzaamheden let de gemeente op bijzondere te behouden kenmerken van het pand. Hiervoor zijn diverse criteria bij wet en in de gemeentelijke verordening vastgelegd.

Houd er rekening mee dat je als eigenaar van een monument niet zonder meer alle veranderingen aan jouw eigendom kunt doorvoeren. Ook ben je verplicht onderhoudswerkzaamheden te verrichten indien dit voor het behoud van het monument nodig is.

Wat heb je nodig?

 • Aanwijzing monument: voor de aanwijzing als monument heb je een verklaring nodig met daarin gegevens over:
  • De architect.
  • De bouwstijl.
  • Het bouwjaar.
  • Archeologische vondsten.
  • Belangrijke voormalige bewoners.
  • Belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond jouw pand hebben plaatsgevonden.

Als je niet wilt dat jouw eigendom op de monumentenlijst staat, dan moet je in een schriftelijke bezwaar de reden hiervoor aangeven.

 • Subsidieaanvraag: voor een subsidieaanvraag heb je een verklaring nodig met daarin gegevens over:
  • Het bestek.
  • De begroting.
  • Eensituatieschets.
  • Plattegronden.
  • Gevelaanzichten.

Voor meer informatie zie de pagina 'Monumenten, omgevingsvergunning' of bekijk het monumentenbeleidsplan (pdf-bestand).

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten