Lees voor ?

Monumentensubsidie

Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen. Het voordeel hiervan is dat u subsidie kunt krijgen voor het onderhoud. Wel kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen voor (ver)bouw- en groot onderhoud en hier zijn regels aan verbonden.

Via de knop hieronder kunt u een aanvraag doen of de eindverantwoording indienen. Dit geldt alleen voor de gemeentelijke subsidieregeling!

Kosten

Aan het aanvragen van monumentensubsidie zijn geen legeskosten verbonden.

Procedure

Voor de procedure van subsidieverlening is het van belang onderscheid te maken tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten vertegenwoordigen landelijk gezien een bepaalde cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde.

 • Woonhuismonumenten: bij woonhuismonumenten is er een regeling dat achteraf een bijdrage van 38% kan worden aangevraagd. Dit geldt voor de kosten van onderhoud gemaakt in 2020. Die subsidieaanvraag moet ingediend worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, tussen 1 maart en 30 april 2021. Dat kan via deze website.

 • Niet-woonhuismomumenten: om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten u als eigenaar van een niet-woonhuismonument bij de aanvraag een periodiek instandhoudingsplan (PIP) voor 6 jaar indienen. Dat PIP moet:
  • Gebaseerd zijn op een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht).
  • Een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden.
  • De beoogde resultaten beschrijven (bestek of werkomschrijving).
  • Een meerjarenplan voor de werkzaamheden bevatten.
  • Een meerjarenbegroting bevatten.

Gemeentelijke monumenten

Deze monumenten hebben meer een lokale betekenis. De taak van de gemeente is het beoordelen van gebouwen en het verlenen van subsidie voor onderhoud van deze gebouwen. Daarbij wordt het advies van de monumenten-welstandscommissie ingewonnen.

U kunt uw verzoek om subsidie van het onderhoud altijd bij de gemeente indienen.

In Weert is gemeentelijke subsidie voor monumenten mogelijk op grond van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Voor een bijdrage-ineens komen de volgende eigenaren in aanmerking, als de subsidiabele kosten minimaal € 1.000 (incl. BTW) bedragen.

 • Fiscaal-relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten bij subsidiabele kosten tussen de €1.000 - €10.000. De hoogte van de bijdrage-ineens aan deze eigenaren betreft maximaal 30% van de subsidiabele kosten.
 • Niet-fiscaal-relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten. De hoogte van de bijdrage-ineens aan deze eigenaren is maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van €7.000.
 • Niet-fiscaal-relevante eigenaren van rijksmonumenten. De hoogte van de bijdrage-ineens aan deze eigenaren is maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van €7.000.

Subsidiabele kosten onder de € 1.000 (incl. BTW) komen niet voor een bijdrage ineens in aanmerking.
Voor een meerjarige subsidie komen in aanmerking:

Fiscaal-relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten, als de subsidiabele kosten hoger dan €10.000 zijn. De hoogte van de meerjarige subsidie aan deze eigenaren is gebaseerd op een rentevergoeding van 3% voor een fictief af te sluiten lening. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- en heeft een looptijd van 10 jaar.

Gebruik voor het aanvragen van deze subsidie het formulier dat u vindt bovenaan deze pagina in het blok 'online regelen'.

Beschermde gezichten

Voor objecten in een beschermd stads- of dorpsgezicht, die geen status hebben als rijks- of gemeentelijk beschermd monument, is geen subsidie mogelijk.

Voorwaarden

Bij de aanwijzing van een pand als beschermd monument let het bevoegd gezag op:

 • De architectonische waarde in historisch verband. Dit betekent dat de bouwstijl van het pand typerend is voor een bepaalde periode of zeldzaamheid.
 • Een lokale historische waarde. Er hebben bijvoorbeeld beroemde mensen gewoond.
 • Kenmerkend voor de regio.
 • Cultuurhistorische waarde.

Bij een vergunningsverzoek voor (ver)bouw- of onderhoudswerkzaamheden let de gemeente op bijzondere te behouden kenmerken van het pand. Hiervoor zijn diverse criteria bij wet en in de gemeentelijke verordening vastgelegd.

Houdt u er rekening mee dat u als eigenaar van een monument niet zonder meer alle veranderingen aan uw eigendom kunt doorvoeren. Ook bent u verplicht onderhoudswerkzaamheden te verrichten indien dit voor het behoud van het monument nodig is.

Wat heeft u nodig?

 • Aanwijzing monument: voor de aanwijzing als monument heeft u een verklaring nodig met daarin gegevens over:
  • De architect.
  • De bouwstijl.
  • Het bouwjaar.
  • Archeologische vondsten.
  • Belangrijke voormalige bewoners.
  • Belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw pand hebben plaatsgevonden.

  Als u niet wilt dat uw eigendom op de monumentenlijst staat, moet u in uw schriftelijke bezwaar de reden hiervoor aangeven.

 • Subsidieaanvraag: voor een subsidieaanvraag heeft u een verklaring nodig met daarin gegevens over:
  • Het bestek.
  • De begroting.
  • Eensituatieschets.
  • Plattegronden.
  • Gevelaanzichten.

Voor meer informatie zie de pagina 'Monumenten, omgevingsvergunning' of bekijk het monumentenbeleidsplan (pdf-bestand).

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten