Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Nederlander worden door naturalisatie

Woont u langer dan 5 jaar in Nederland of in de landen Curacao, Sint Maarten of Aruba? Of woont u langer dan 5 jaar in de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich laten naturaliseren tot Nederlander. U heeft vanaf dat moment ook dezelfde rechten en plichten als een Nederlander.

Uitgebreide informatie leest u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Kosten

Naturalisatie

 • Naturalisatieverzoek 1 persoon € 970,-
 • Naturalisatieverzoek samen met partner € 1.238,-
 • Mee-naturaliseren door kind jonger dan 18 € 143,-
 • Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel € 722,-
 • Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner € 991,-

Optie

 • Optieverzoek 1 persoon € 206,-
 • Optieverzoek samen met partner € 351,-
 • Mee-opteren kind jonger dan 18 € 23,-

Wat moet u doen?

U kunt uitsluitend terecht op afspraak. Via de website kunt u een afspraak inplannen bij de gemeente, zie de link hierboven.

 • U dient een verzoek in bij de gemeente waar u woont. De gemeente bekijkt of u aan de vereiste criteria voldoet. Zo moet u een inburgeringsexamen afleggen. Dit is nodig om te beoordelen of u voldoende bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Zodra de gemeente akkoord gaat met alle ingeleverde documenten en met u heeft gesproken, kunt u de officiële aanvraag tot naturalisatie bij de gemeente indienen.
 • De gemeente stelt een advies op en zendt dit naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Mede aan de hand van dit advies beslist het ministerie of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden om Nederlander te kunnen worden.
 • Als de beslissing op uw verzoek positief is, draagt het ministerie u voor naturalisatie voor bij Zijne Majesteit de Koning.
 • U ontvangt bericht over uw verzoek tot naturalisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. U krijgt ook bericht als u niet aan de voorwaarden voldoet en het ministerie uw aanvraag afwijst. Als uw aanvraag is afgewezen, krijgt u uw geld niet terug.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van het ministerie van Veiligheid en Justitie kunt u bij het ministerie een bezwaarschrift indienen.
 • Het ministerie moet binnen 1 jaar na indiening over uw naturalisatieaanvraag beslissen. Deze termijn kan maximaal 2-maal met een 0,5 jaar worden verlengd.
 • Voor het verlenen van het Nederlanderschap is een ceremonie ingesteld, waaraan u verplicht bent deel te nemen. U moet vooraf de 'Bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid' ondertekenen en tijdens de ceremonie deze bereidverklaring mondeling erkennen.

De naturalisatie van kinderen

 • Uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen en bij de gemeente en de Immigratie- en Naturalisatiedienst geregistreerd zijn, naturaliseren onder bepaalde voorwaarden met u mee.
 • Uw kinderen die niet in Nederland wonen, kunnen niet met u mee naturaliseren.
 • De gemeente zal het tegelijkertijd naturaliseren van uw minderjarige kinderen met u bespreken.

Naamsvaststelling

Het kan zijn dat bij het verkrijgen van uw Nederlanderschap uw naam moet worden vastgesteld of gewijzigd. U kunt hier ook zelf om verzoeken. Een naamsvaststelling of wijziging kan noodzakelijk zijn in de volgende gevallen:

 • Als u geen achternaam of voornaam heeft.
 • Als uw naam problemen oplevert in de Nederlandse uitspraak.
 • Als uw naam een niet-Nederlandse spelling vertoont die moeilijkheden zal opleveren bij de schrijfwijze.
 • Als u, door uw huwelijk, de naam van uw man heeft gekregen. U kunt uw naam laten wijzigen in uw eigen meisjesnaam.

Uitgebreide informatie leest u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Algemene voorwaarden voor naturalisatie

 • U bent 18 jaar of ouder. Of u bent, als u jonger bent dan 18 jaar, getrouwd of getrouwd geweest.
 • U heeft zich minstens 5 jaar onafgebroken en legaal in Nederland, of in de landen Curacao, Sint Maarten of Aruba, dan wel in de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba gevestigd. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen (zie verder op deze pagina).
 • Er mogen geen bedenkingen bestaan tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland, of de landen Curacao, Sint Maarten of Aruba, dan wel in de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
 • U bent ingeburgerd in Nederland. U bent ingeburgerd als u zich redelijk kunt redden met de Nederlandse taal. U moet Nederlands kunnen spreken en begrijpen, zodat u kunt deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Ook moet u zijn opgenomen in de Nederlandse samenleving. Dit houdt o.a. in dat u met slechts één persoon tegelijk gehuwd mag zijn. U bent voldoende ingeburgerd als u het verplichte inburgeringsexamen met succes hebt afgerond (zie het product: inburgering nieuw- en oudkomers in deze catalogus).
 • Goed gedrag. Er bestaan geen ernstige vermoedens dat u gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden, de volksgezondheid of de veiligheid van het Koninkrijk.
 • U moet in principe afstand doen van uw huidige nationaliteit.

In de volgende gevallen geldt een andere termijn dan 5 jaar:

1. Partners van Nederlanders

Als u ten minste 3 jaar bent gehuwd en/of samenleeft in Nederland en met dezelfde partner, kunt u een verzoek tot naturalisatie indienen.

2. Oud-Nederlanders

Als u de Nederlandse nationaliteit bezat en deze heeft verloren, geldt geen eis om een bepaalde periode in Nederland te hebben gewoond. U kunt uw verzoek vanuit het buitenland indienen.

3. Meer uitzonderingen

Meer uitzonderingen staan op de website van de IND. Zie: uitzonderingen 5 jaarstermijn en uitzonderingen afstandseis.

Verlaagd tarief

Bent u in het bezit van een vergunning asiel onbepaalde tijd of bent u staatloos (en ook als zodanig opgenomen in de basisadministratie personen (BRP)?
Dan komt u in aanmerking voor een verlaagd tarief van de kosten voor naturalisatie.
Uitgebreide informatie leest u op de website van de IND.

Meenemen

 U kunt uitsluitend terecht op afspraak. Via de website (zie de knop 'Online regelen' bovenaan deze pagina) kunt u een afspraak inplannen bij de gemeente.

 • Uw verblijfsvergunning om aan te tonen dat u onbeperkt in Nederland mag verblijven.
 • Uw geldige paspoort.
 • Een origineel afschrift van uw geboorteakte (indien nodig gelegaliseerd en/of geverifieerd) in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Of de originele akte vertaald in het Nederlands. U overlegt zowel de vertaling als het origineel.
 • Als u gehuwd bent, een origineel afschrift van uw huwelijksakte (indien nodig gelegaliseerd en/of geverifieerd) in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Of de originele akte vertaald in het Nederlands. U overlegt zowel de vertaling als het origineel.
 • Indien nodig, een certificaat als bewijs dat u het inburgeringsexamen met succes hebt afgerond, of een ander Nederlands diploma.

Tips

Als u fraude pleegt bij het krijgen van het Nederlanderschap, loopt u het risico dat u het Nederlanderschap direct kwijtraakt. Hierdoor kunt u staatloos worden.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten