Onderwijsbeleid

Kind aan het werk in de klas.

Kind aan het werk in de klas.

Gemeenten hebben taken en rijksbudget ter voorkoming van onderwijsachterstanden en zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor participatie, Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo en jeugdhulp. Hierdoor is gemeentelijk beleid van groot belang voor de toekomst van jeugdigen. In de notitie onderwijsbeleid is opgenomen wat de gemeente Weert doet aan onderwijsachterstandenbeleid en preventief jeugdbeleid. Deze notitie is onderaan deze pagina te downloaden (pdf-bestand).

We zien als nabije overheid wat jeugdigen vragen en ervaren de gevolgen als het misgaat. 0-25 jarigen vormen een kwart van de bevolking van Weert en gelukkig gaat het met het merendeel goed.      

Landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal onderwijs en jeugdbeleid richt zich op een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving met een zo klein mogelijk verschil tussen kansarm en kansrijk, biedt voor alle groepen een hogere levenskwaliteit. Voor kansarmen: meedoen en minder overerving van een lage sociale status. Voor kansrijken: minder maatschappelijke onrust en sociale lasten.

De gemeente Weert ontvangt vanaf 2019 structureel meer rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid OAB. Het extra budget is gebaseerd op uitvoering van extra kwaliteitseisen voor de peuteropvang: verplicht aanbod van 16 uur per week, extra formatie, inzet van een HBO-coach en scholing. De doelgroep (kinderen tussen 2,5 en 4 jaar met een risico op een achterstand) is groter dan eerder werd aangenomen. De rijksoverheid heeft een Gelijke Kansen Alliantie opgericht, waarin wordt gestreefd naar het opheffen van kansenongelijkheid bij jeugdigen.

De bedoeling van gemeentelijk onderwijsbeleid is het verminderen van onderwijsachterstanden, vergroten van kansengelijkheid en voorkomen van afhankelijkheid van jeugdhulp en uitkeringen. Hiervoor worden ondersteunende activiteiten door kinderopvang, scholen en opvoedondersteuners aangeboden in de overtuiging dat een goede start in een gezonde omgeving meer oplevert dan herstel achteraf kan compenseren.

Onderwijsachterstandenbeleid

De gemeente biedt als aanvulling op de onderwijstaak van scholen extra activiteiten aan om onderwijsachterstanden te verminderen, bijv. OpStap. Belangrijk is de doorgaande lijn van kinderopvang, via basisschool naar het voortgezet onderwijs. Verder subsidieert de gemeente weerbaarheidstrainingen Rots en Water aan. Gemeente, scholen, JGZ, Algemeen Maatschappelijk werk en PUNT welzijn werken samen aan diverse activiteiten ter ondersteuning van leerlingen die dreigen tussen wal en schip te geraken. De afspraken zijn vastgelegd in de Lokale Educatieve Agenda “geen kind tussen wal en schip”. Ouders kunnen met algemene vragen over onderwijs ook terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Downloads

Bestand Grootte
Notitie onderwijsbeleid Weert 2019.pdf (1.41 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.