Lees voor ?

Onderwijsbeleid

Kind aan het werk in de klas.

Kind aan het werk in de klas.

Gemeenten hebben taken en rijksbudget ter voorkoming van onderwijsachterstanden en zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor participatie, Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo en jeugdhulp. Hierdoor is gemeentelijk beleid van groot belang voor de toekomst van jeugdigen. In de notitie onderwijsbeleid is opgenomen wat de gemeente Weert doet aan onderwijsachterstandenbeleid en preventief jeugdbeleid. Deze notitie is onderaan deze pagina te downloaden (pdf-bestand).

We zien als nabije overheid wat jeugdigen vragen en ervaren de gevolgen als het misgaat. 0-25 jarigen vormen een kwart van de bevolking van Weert en gelukkig gaat het met het merendeel goed.      

Landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal onderwijs en jeugdbeleid richt zich op een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving met een zo klein mogelijk verschil tussen kansarm en kansrijk, biedt voor alle groepen een hogere levenskwaliteit. Voor kansarmen: meedoen en minder overerving van een lage sociale status. Voor kansrijken: minder maatschappelijke onrust en sociale lasten.

De gemeente Weert ontvangt vanaf 2019 structureel meer rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid OAB. Het extra budget is gebaseerd op uitvoering van extra kwaliteitseisen voor de peuteropvang: verplicht aanbod van 16 uur per week, extra formatie, inzet van een HBO-coach en scholing. De doelgroep (kinderen tussen 2,5 en 4 jaar met een risico op een achterstand) is groter dan eerder werd aangenomen. De rijksoverheid heeft een Gelijke Kansen Alliantie opgericht, waarin wordt gestreefd naar het opheffen van kansenongelijkheid bij jeugdigen.

De bedoeling van gemeentelijk onderwijsbeleid is het verminderen van onderwijsachterstanden, vergroten van kansengelijkheid en voorkomen van afhankelijkheid van jeugdhulp en uitkeringen. Hiervoor worden ondersteunende activiteiten door kinderopvang, scholen en opvoedondersteuners aangeboden in de overtuiging dat een goede start in een gezonde omgeving meer oplevert dan herstel achteraf kan compenseren.

Onderwijsachterstandenbeleid

De gemeente biedt als aanvulling op de onderwijstaak van scholen extra activiteiten aan om onderwijsachterstanden te verminderen.
In 2021-2023 wordt 1,4 miljoen aan rijksbijdrage verdeeld over de kinderopvang (peuterplekken, extra scholing en formatie en buitenschoolse opvang 4 t/m 8 jaar voor kinderen zonder recht op belastingtoeslag) en onderwijs (schakelklassen, extra projecten gericht op taal, gezondheid, sociale vaardigheden, cultuur en sport).
Belangrijk is de doorgaande lijn van kinderopvang, via basisschool naar het voortgezet onderwijs.
Gemeente, scholen, JGZ, Algemeen Maatschappelijk werk en PUNT welzijn werken samen aan diverse activiteiten ter ondersteuning van leerlingen die dreigen tussen wal en schip te geraken. De afspraken zijn vastgelegd in de 'Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd'. Ouders kunnen met algemene vragen over onderwijs ook terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd en notitie onderwijs 2019

Voor de periode 2017-2020 is de Regionale Ontwíkkelingsagenda Jeugd (ROJ) vastgesteld tussen gemeente, onderwijs, kinderopvang, Punt Welzijn en Centrum voor Jeugd en Gezin.
Deze bestaat uit een basisnotitie en een thematische ontwikkelagenda met bijpassende aansturingstructuur enz.
De ROJ basisnotitie wordt verlengd voor 2021-2025. De basis (missie, visie, gewenste resultaten) blijven onverminderd gelden.
De bijbehorende agenda wordt geactualiseerd, alle nieuwe activiteiten gericht op Gelijke Kansen, Voor- en Vroegschoolse Educatie zijn hierin vermeld.
In de Notitie Onderwijsbeleid 2019 wordt de samenhang tussen bestrijden van achterstanden en preventief jeugdbeleid nader toegelicht.

Downloads

Bestand Grootte
Notitie onderwijsbeleid Weert 2019.pdf (1.41 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten