Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Quickscan Participatie 'Ruimtelijk'

Geef een antwoord op de onderstaande vragen.

Terug naar de hoofdpagina 'Quickscan participatie'.

Quickscan Participatie 'Ruimtelijk'

In welke categorie past uw initiatief?

 
 • Bouwen in de voor- en zijtuin bij woningen of;
 • Afhankelijke woonruimte zonder sociaal medische indicatie of;
 • Tijdelijke woonunit of;
 • Bed & breakfast, plattelandskamer, plattelandsappartement of;
 • Digitale verkoop via internet of;
 • Aan huis gebonden beroep > 50 m² of;
 • Aan huis gebonden bedrijf of ambachtelijk bedrijf > 50 m² of;
 • Kappen van een boom of;
 • Verwijderen karakteristieke beplanting of;
 • Aanleggen inrit of;
 • Aanleggen dakterras of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.
 • 1 of 2 woningen of;
 • Bedrijven in de milieucategorieën 1 of 2 of daarmee vergelijkbaar of;
 • Meer dan 150 m² aan bijgebouw, aanbouw, uitbreiding of;
 • Functiewijzigingen < 200 m²: detailhandel, horeca, kantoor, publieksgerichte dienstverlening, bedrijvigheid, tijdelijke (be)woning, kamerbewoning, recreatief, sport, maatschappelijk, cultuur en ontspanning, evenementen of ander gebruik van gronden en/of bouwwerken of;
 • Huisvesting internationale werknemers in woningen of;
 • Huisvesting stagiaires op agrarische bedrijfskavels.  
 • Tussen de 2 en 10 woningen of;
 • Uitbreidingen of andere gebouwen dan woningen tussen de 200 m² en 1000 m² of;
 • Bedrijven tussen de milieucategorieën 3 en 4 of daarmee vergelijkbaar of;
 • Functiewijzigingen tussen de 200 m² en 1000 m²: detailhandel, horeca, kantoor, publieksgerichte dienstverlening, bedrijvigheid, tijdelijke (be)woning, kamerbewoning, recreatief, sport, maatschappelijk, cultuur en ontspanning, evenementen of ander gebruik van gronden en/of bouwwerken of;
 • Huisvesting internationale werknemers op agrarische bedrijfskavels of bedrijventerreinen of;
 • Herstructurering binnen de bebouwde kom of;
 • Gebruiksveranderingen tussen de 1 ha. en 5 ha. naar bos, natuur of daarmee vergelijkbaar.
 • Tussen de 10 en 50 woningen of;
 • Uitbreidingen of andere gebouwen dan woningen tussen de 1000 m² en 3000 m² of;
 • Bedrijven tussen de milieucategorieën 4 en 5 of daarmee vergelijkbaar of;
 • Functiewijzigingen tussen de 1000 m² en 3000 m²: detailhandel, horeca, kantoor, publieksgerichte dienstverlening, bedrijvigheid, tijdelijke (be)woning, kamerbewoning, recreatief, sport, maatschappelijk, cultuur en ontspanning, evenementen of ander gebruik van gronden en/of bouwwerken of;
 • Voorzieningen voor grootschalige opwek van energie zoals zonnevelden of daarmee vergelijkbare voorzieningen, overeenkomstig de 2e partiële herziening van de Structuurvisie Weert 2025 of;
 • Voorzieningen voor duurzame energie zoals een warmtenet of daarmee vergelijkbare voorzieningen of;
 • Herstructurering buiten de bebouwde kom of;
 • Gebruiksveranderingen tussen de 5 ha. en 10 ha. naar bos, natuur of daarmee vergelijkbaar.
 • Meer dan 50 woningen of;
 • Uitbreidingen of andere gebouwen dan woningen > 3000 m² of;
 • Bedrijven in de milieucategorie 5 of hoger of daarmee vergelijkbaar of;
 • Functiewijzigingen > 3000 m²: detailhandel, horeca, kantoor, publieksgerichte dienstverlening, bedrijvigheid, tijdelijke (be)woning, kamerbewoning, recreatief, sport, maatschappelijk, cultuur en ontspanning, evenementen of ander gebruik van gronden en/of bouwwerken of;
 • Voorzieningen voor grootschalige opwek van energie zoals zonnevelden of daarmee vergelijkbare voorzieningen, die afwijken van de 2e partiële herziening van de Structuurvisie Weert 2025 of;
 • Gebruiksveranderingen > 10 ha. naar bos, natuur of daarmee vergelijkbaar.

Heeft het initiatief een positieve invloed op de samenleving?

Ga na of het initiatief bijdraagt aan het algemeen belang, en aan de ambities van Weert. Kies daarbij uit de volgende vijf opties:

 
Vrijwel niemand anders dan de initiatiefnemer heeft profijt. Straatniveau.
Voorbeeld: een zaak aan huis of de bouw voor mantelzorg.
Het initiatief levert een bescheiden bijdrage aan één of enkele lokale opgaven op wijk- of buurtniveau.
Voorbeeld: kleinschalige woningbouw (minder dan 25 woningen) en een buurtsuper.
Het initiatief draagt bij aan één of enkele opgaven of ambities op stadsdeel- of dorpsniveau.
Voorbeeld: een nieuwe school, cultureel centrum / buurthuis of kleinschalige woningbouw (25 tot 100 woningen).
Het initiatief draagt breed bij aan de samenleving. Het draagt bij aan meerdere opgaves of ambities in de gemeente. Stedelijk/regionaal niveau.
Voorbeeld: grootschalige woningbouw (meer dan 100 woningen), bedrijventerrein, grote sport- of culturele voorzieningen.
Het initiatief draagt breed bij aan de samenleving en het algemeen belang. Het werkt door op landelijk, provinciaal of regionaal niveau.
Voorbeeld: de klimaatopgave.

In hoeverre verwacht u aandacht voor het initiatief in de politiek en/of (sociale) media?

Ga na of het initiatief bijdraagt aan de ambities van de stad. Sluit het aan bij de afspraken en doelen in het coalitieakkoord, de (nationale, provinciale en /of gemeentelijke) omgevingsvisie, strategische visie, (beleids-)doelen van de organisatie en/of eerder gerealiseerde projecten in het gebied.Geeft het initiatief hinder voor een ander, tijdens of na de realisatie?

Mogelijke hinder die u zou kunnen veroorzaken:

 • Overlast (geluid, geur, trilling, gezondheid)
 • Vermindering van uitzicht (uitstraling, schaduw)
 • Praktische hinder (toegang, parkeren)
 • Financieel/economisch (omzetverlies door concurrentie, waardedaling eigen woning)

 Houdt bij het beantwoorden van de vraag ook rekening met de mate van de hinder:

 • Hoe lang duurt de hinder?
 • Hoeveel mensen ervaren hinder?

 Heeft u de 4 vragen ingevuld? Als u niet alle vragen heeft ingevuld, dan is dit van invloed op het advies hieronder.

Resultaat niveau 0: geen participatie (meeweten)

Het initiatief heeft niet of nauwelijks impact op de samenleving. U hoeft geen participatie te organiseren.

Resultaat niveau 1: lichte participatie (meedenken)

Gezien de kenmerken van uw initiatief is het organiseren van lichte participatie gepast. Dit betekent dat u direct betrokkenen informeert. Ook inventariseert u de zorgen bij de belanghebbenden, en geeft u hier een toelichting over bij het indienen van uw aanvraag.

Resultaat niveau 2: middelzware participatie (meewerken)

Gezien de kenmerken van uw initiatief is het organiseren van middelzware participatie gepast. Dit betekent dat u uw directe omgeving laat meedenken en belangen meeweegt. Doe dit bijvoorbeeld door een informatie-avond te organiseren of een discussiepanel, webinar of (online) enquête.

Resultaat niveau 3: zware participatie (meebeslissen)

Gezien de kenmerken van uw initiatief is het organiseren van zware participatie gepast. Dit betekent dat u uw omgeving laat meewerken in de totstandkoming van uw initiatief. Ook informeert u uw omgeving breed. Doe dit bijvoorbeeld door een informatieavond te organiseren, of een discussiepanel, webinar of (online) enquête, brainstorm of (online) overleg te organiseren.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten