Lees voor ?

Quickscan Participatie 'Ruimtelijk'

Geef een antwoord op de onderstaande vragen (alle vragen invullen!). Onderaan de pagina krijg je dan een advies voor het toepassen van participatie. 

Terug naar de hoofdpagina 'Quickscan participatie'.

Quickscan Participatie 'Ruimtelijk'

In welke categorie past jouw initiatief?

 
 • Bouwen in de voor- en zijtuin bij woningen of;
 • Afhankelijke woonruimte zonder sociaal medische indicatie of;
 • B&B, plattelandskamer, plattelandsappartement of;
 • Digitale verkoop via internet of;
 • Aan huis gebonden beroep > 50 m² of;
 • Aan huis gebonden bedrijf of ambachtelijk bedrijf > 50 m² of;
 • Aanleggen dakterras of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.
 • Het bouwen van één woning;
 • Vergunningsplichtige activiteiten (daar waar niet melding- of informatieplichtig) van bedrijven in de milieucategorieën 1 of 2 (zoals detailhandel, supermarkten, handel in auto's en motorfietsen, kinderopvang, akkerbouw, kantoren) of daarmee vergelijkbaar of;
 • Meer dan 200 m² aan bijgebouw, aanbouw, uitbreiding of;
 • Functiewijzigingen > 50 m² en < 200 m²: detailhandel, horeca, kantoor, publieksgerichte dienstverlening, bedrijvigheid, tijdelijke (be)woning,
 • Kamerbewoning, recreatief, sport, maatschappelijk, cultuur en
 • Ontspanning, evenementen of ander gebruik van gronden en/of bouwwerken of;
 • Huisvesting internationale werknemers in woningen
 • Het bouwen van 2 tot en met 10 woningen of;
 • Uitbreidingen of andere gebouwen dan woningen van minimaal 200 m² tot maximaal 1.000 m² of;
 • Vergunningsplichtige activiteiten van bedrijven tussen de milieucategorieën 3 en 4 (zoals het houden van dieren, een bierbrouwerij, houtzagerij, groothandel in veevoeders) of daarmee vergelijkbaar of;
 • Functiewijzigingen van minimaal 200 m² tot maximaal 1.000 m²: detailhandel, horeca, kantoor, publieksgerichte dienstverlening, bedrijvigheid, tijdelijke (be)woning, kamerbewoning, recreatief, sport, maatschappelijk, cultuur en ontspanning, evenementen of ander gebruik van gronden en/of bouwwerken of;
 • Huisvesting internationale werknemers op agrarische bedrijfskavels of bedrijventerreinen of;
 • Gebruiksveranderingen van minimaal 1 ha tot maximaal 5 ha naar bos, natuur, recreatieve routes of daarmee vergelijkbaar.
 • Het bouwen van 10 tot en met 50 woningen of;
 • Uitbreidingen of andere gebouwen dan woningen tussen de 1000 m² en 3000 m² of;
 • Vergunningsplichtige activiteiten van bedrijven tussen de milieucategorieën 4 en 5  (zoals veevoerfabrieken, lederfabriek, elektromotorenfabrieken incl. reparatie, autofabriek) of daarmee vergelijkbaar of;
 • Functiewijzigingen van minimaal 1000 m² tot maximaal 3000 m²:
 • Detailhandel, horeca, kantoor, publieksgerichte dienstverlening, bedrijvigheid, tijdelijke (be)woning, kamerbewoning, recreatief, sport, maatschappelijk, cultuur en ontspanning, evenementen of ander gebruik van gronden en/of bouwwerken of;
 • Voorzieningen voor grootschalige opwek van energie zoals zonnevelden of daarmee vergelijkbare voorzieningen, overeenkomstig de 2e partiële herziening van de Structuurvisie Weert 2025 dan wel de opvolger hiervan of;
 • Voorzieningen voor duurzame energie zoals een warmtenet of daarmee vergelijkbare voorzieningen of;
 • Gebruiksveranderingen van minimaal 5 ha tot maximaal 10 ha naar bos, natuur, recreatieve routes of daarmee vergelijkbaar.
 • Het bouwen van meer dan 50 woningen of;
 • Uitbreidingen of andere gebouwen dan woningen > 3000 m² of;
 • Vergunningsplichtige activiteiten van bedrijven in de milieucategorie 5 of hoger (zoals kunstmeststoffenfabriek, scheepssloperij, autocircuit, motorcrossterrein, kartbaan in open lucht) of daarmee vergelijkbaar of;
 • Functiewijzigingen > 3000 m²: detailhandel, horeca, kantoor, publieksgerichte dienstverlening, bedrijvigheid, tijdelijke (be)woning, kamerbewoning, recreatief, sport, maatschappelijk, cultuur en ontspanning, evenementen of ander gebruik van gronden en/of bouwwerken of;
 • Voorzieningen voor grootschalige opwek van energie zoals zonnevelden of daarmee vergelijkbare voorzieningen, die afwijken van de 2e partiële herziening van de Structuurvisie Weert 2025 dan wel de opvolger hiervan of;
 • Gebruiksveranderingen > 10 ha naar bos, natuur, recreatieve routes of daarmee vergelijkbaar.

Heeft het initiatief een positieve invloed op de samenleving?

Ga na of het initiatief bijdraagt aan het algemeen belang en aan de ambities van Weert. Kies daarbij uit de volgende vijf opties:

 
Vrijwel niemand anders dan de initiatiefnemer heeft profijt. Straatniveau.
Voorbeeld: een zaak aan huis of de bouw voor mantelzorg.
Het initiatief levert een bescheiden bijdrage aan één of enkele lokale opgaven op wijk- of buurtniveau.
Voorbeeld: kleinschalige woningbouw (minder dan 25 woningen) en een buurtsuper.
Het initiatief draagt bij aan één of enkele opgaven of ambities op stadsdeel- of dorpsniveau.
Voorbeeld: een nieuwe school, cultureel centrum / buurthuis of kleinschalige woningbouw (25 tot 100 woningen).
Het initiatief draagt breed bij aan de samenleving. Het draagt bij aan meerdere opgaves of ambities in de gemeente. Stedelijk/regionaal niveau.
Voorbeeld: grootschalige woningbouw (meer dan 100 woningen), bedrijventerrein, grote sport- of culturele voorzieningen.
Het initiatief draagt breed bij aan de samenleving en het algemeen belang. Het werkt door op landelijk, provinciaal of regionaal niveau.
Voorbeeld: de klimaatopgave.

In hoeverre verwacht je aandacht voor het initiatief in de politiek en/of (sociale) media?

Denk je dat jouw initiatief gevoelig ligt bij de politiek of in de media, in positieve of negatieve zin? Geeft het bijvoorbeeld invulling aan een behoefte waarover in het Weertse al vaker gesproken is? Gaat het om een omstreden onderwerp? Ga na of het initiatief bijdraagt aan de ambities van Weert. Sluit het aan bij de afspraken en/of doelen in het coalitieprogramma en/of eerder gerealiseerde projecten in het gebied?Geeft het initiatief hinder voor een ander, tijdens of na de realisatie?

Mogelijke hinder die je zou kunnen veroorzaken:

 • Overlast (geluid, geur, trilling, gezondheid)
 • Vermindering van uitzicht (uitstraling, schaduw)
 • Praktische hinder (toegang, parkeren)
 • Financieel/economisch (omzetverlies door concurrentie, waardedaling eigen woning)

 Houdt bij het beantwoorden van de vraag ook rekening met de mate van de hinder:

 • Hoe lang duurt de hinder?
 • Hoeveel mensen ervaren hinder?

Heeft het initiatief invloed op het verkeer, tijdens of na de realisatie?

Denk hierbij aan veranderingen in:

 • De parkeersituatie (het aantal parkeerplekken verandert, de situering van parkeerplekken verandert door het initiatief)
 • Verkeersbewegingen (door het initiatief ontstaat er meer of minder verkeer in de directe omgeving)
 • De verkeersveiligheid (door het initiatief ontstaat er mogelijk een verkeersonveilige situatie)
Heeft het initiatief invloed op het groen in de omgeving, tijdens of na de realisatie?

Denk hierbij aan veranderingen door:

 • Kappen en/of herplanten van beplanting en/of bomen
 • Aanleg van paden waardoor de structuur van een stuk groen verandert
 • Grote toename van groenaanplant
Heeft het initiatief invloed op de beleving in/van de omgeving, tijdens of na de realisatie?

Denk hierbij aan:

 • Het ontstaan van meer of minder levendigheid door het initiatief
 • Toename van geluid door het initiatief
 • Afname van privacy door het initiatief
 • Afname van bezonning door het initiatief
 • Ontstaan van overlast door het initiatief
 • Toename van sociale verbinding door het initiatief
Opgelet!Heb je alle 7 vragen ingevuld? Als je niet alle vragen hebt ingevuld, dan is dit van invloed op het advies hieronder.

Resultaat niveau 0: geen participatie (meeweten)

Het initiatief heeft niet of nauwelijks impact op de samenleving. Je hoeft geen participatie te organiseren. Zorg er wel voor dat je de omwonenden informeert, zodat het niet als een verrassing komt wanneer je aan de slag gaat. Praat met je buren!

Resultaat niveau 1: lichte participatie (meedenken)

Gezien de kenmerken van jouw initiatief is het organiseren van lichte participatie gepast. Dit betekent dat je direct betrokkenen informeert. Ook inventariseer je de zorgen bij de belanghebbenden, en geef je hier een toelichting over bij het indienen van jouw aanvraag.

Resultaat niveau 2: gemiddelde participatie (meewerken)

Gezien de kenmerken van jouw initiatief is het organiseren van gemiddelde participatie gepast. Dit betekent dat je jouw directe omgeving laat meedenken en belangen meeweegt. Doe dit bijvoorbeeld door een informatie-avond te organiseren of een discussiepanel, een webinar of (online) enquête.

Resultaat niveau 3: zware participatie (meebeslissen)

Gezien de kenmerken van jouw initiatief is het organiseren van intensieve participatie gepast. Dit betekent dat je jouw omgeving laat meewerken in de totstandkoming van jouw initiatief; zorg dat je samen nadenkt over de invulling en de participanten betrekt bij de belangrijkste beslissingen. Ook informeer je jouw omgeving breed. Doe dit bijvoorbeeld door een informatieavond te organiseren, of een discussiepanel, webinar of (online) enquête, brainstorm of (online) overleg te organiseren.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten