Lees voor ?

Quickscan Participatie 'Sociaal'

Geef een antwoord op de onderstaande vragen (alle vragen invullen!). Onderaan de pagina krijg je dan een advies voor het toepassen van participatie. 

Terug naar de hoofdpagina 'Quickscan participatie'.

Quickscan Participatie 'Sociaal'

In welke categorie past uw initiatief?

 

Buurtsoepje, buurtbarbecue, culturele activiteiten en sport (verenigingsleven).

Opleiden, trainen, weerbaarheid, onderwijs, zelfredzaamheid.

Welzijn, maatschappelijk werk, huishoudelijke hulp, schoolhulp.

Nuldelijnszorg (preventieve zorg), fysio, huisarts, Centrum voor jeugd en gezin, medische zorg.

Dagbesteding, ambulante hulpverlening, 2e lijns zorg.

Heeft het initiatief een positieve invloed op de samenleving?

Ga na of het initiatief bijdraagt aan het algemeen belang, en aan de ambities van Weert. Kies daarbij uit de volgende vijf opties:

 
Vrijwel niemand anders dan de initiatiefnemer heeft profijt. Straatniveau.
Voorbeeld: een zaak aan huis of de bouw voor mantelzorg.
Het initiatief levert een bescheiden bijdrage aan één of enkele lokale opgaven op wijk- of buurtniveau.
Voorbeeld: kleinschalige woningbouw (minder dan 25 woningen) en een buurtsuper.
Het initiatief draagt bij aan één of enkele opgaven of ambities op stadsdeel- of dorpsniveau.
Voorbeeld: een nieuwe school, cultureel centrum, buurthuis of kleinschalige woningbouw (25 tot 100 woningen).
Het initiatief draagt breed bij aan de samenleving. Het draagt bij aan meerdere opgaves of ambities in de gemeente. Stedelijk/regionaal niveau.
Voorbeeld: grootschalige woningbouw (meer dan 100 woningen), bedrijventerrein, grote sport- of culturele voorzieningen.
Het initiatief draagt breed bij aan de samenleving en het algemeen belang. Het werkt door op landelijk, provinciaal of regionaal niveau.
Voorbeeld: de klimaatopgave.

In hoeverre verwacht u aandacht voor het initiatief in de politiek en/of (sociale) media?

Ga na of het initiatief bijdraagt aan de ambities van de stad. Sluit het aan bij de afspraken en doelen in het coalitieakkoord, de (nationale, provinciale en /of gemeentelijke) omgevingsvisie, strategische visie, (beleids-)doelen van de organisatie en/of eerder gerealiseerde projecten in het gebied.Geeft het initiatief hinder voor een ander, tijdens of na de realisatie?

Mogelijke hinder die u zou kunnen veroorzaken:

  • Overlast (geluid, geur, trilling, gezondheid)
  • Vermindering van uitzicht (uitstraling, schaduw)
  • Praktische hinder (toegang, parkeren)
  • Financieel/economisch (omzetverlies door concurrentie, waardedaling eigen woning)

 Houdt bij het beantwoorden van de vraag ook rekening met de mate van de hinder:

  • Hoe lang duurt de hinder?
  • Hoeveel mensen ervaren hinder?

 Heeft u de 4 vragen ingevuld? Als u niet alle vragen heeft ingevuld, dan is dit van invloed op het advies hieronder.

Resultaat niveau 0: geen participatie (meeweten)

Het initiatief heeft niet of nauwelijks impact op de samenleving. U hoeft geen participatie te organiseren.

Resultaat niveau 1: lichte participatie (meedenken)

Gezien de kenmerken van uw initiatief is het organiseren van lichte participatie gepast. Dit betekent dat u direct betrokkenen informeert. Ook inventariseert u de zorgen bij de belanghebbenden, en geeft u hier een toelichting over bij het indienen van uw aanvraag.

Resultaat niveau 2: middelzware participatie (meewerken)

Gezien de kenmerken van uw initiatief is het organiseren van middelzware participatie gepast. Dit betekent dat u uw directe omgeving laat meedenken en belangen meeweegt. Doe dit bijvoorbeeld door een informatie-avond te organiseren of een discussiepanel, webinar of (online) enquête.

Resultaat niveau 3: zware participatie (meebeslissen)

Gezien de kenmerken van uw initiatief is het organiseren van zware participatie gepast. Dit betekent dat u uw omgeving laat meewerken in de totstandkoming van uw initiatief. Ook informeert u uw omgeving breed. Doe dit bijvoorbeeld door een informatieavond te organiseren, of een discussiepanel, webinar of (online) enquête, brainstorm of (online) overleg te organiseren.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten