Reclame-uitingen plaatsen

Wilt u een reclamebord plaatsen? En is dit reclamebord:

 • zichtbaar vanaf de openbare weg of wordt het geplaatst langs de openbare weg of in de open lucht, en
 • groter dan 1 m2.

Dan heeft u een omgevingsvergunning met de activiteit handelsreclame nodig. Dit geldt ook voor reclame op muren en andere openbare reclame-uitingen, zoals tekeningen en opschriften voor politieke, culturele of sportactiviteiten.

Voor reclame-uitingen die bouwwerken betreffen hebt u een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen nodig. Een bouwwerk is een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal.

Gang van zaken

 • U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van VROM, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen.
 • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 • Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar of beroep aantekenen.

Het is ook mogelijk de vergunning op papier aan te vragen. U kunt dan de aanvraag downloaden, uitprinten en opsturen naar of indienen bij de gemeente.

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag).

 • Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 8 weken (van ontvangst van de aanvraag tot bekendmaking van het besluit).
 • Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 6 maanden.

Beide afhandelingstermijnen kunnen éénmaal met 6 weken worden verlengd. Daarnaast kan het zijn dat u verzocht wordt de aanvraag met gegevens aan te vullen, in dat geval wordt de tijd die u heeft gebruikt voor het aanvullen van de aanvraag bij de afhandelingstermijn opgeteld.
Het bevoegd gezag geeft vooraf aan van welk type er sprake is.

Gefaseerde aanvraag

Bij meer complexe aanvragen met meerdere activiteiten is het in de meeste gevallen mogelijk de activiteiten apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.

Bezwaar en beroep

Tegen alle besluiten omtrent vergunningverlening kunt u beroep instellen bij de rechtbank, respectievelijk hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Afhankelijk van de procedure moet u daarvoor wel eerst bezwaar aantekenen (reguliere voorbereidingsprocedure) of een zienswijze indienen (uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Wat is een vooroverleg?

Bij een vooroverleg wordt de haalbaarheid van uw plannen getoetst. Eventuele wijzigingen kunt u dan vóór de definitieve aanvraag aanbrengen. De kans op toewijzing van de vergunning wordt hierdoor groter. Kiest u ervoor het vooroverleg over te slaan, dan loopt u meer kans op een afwijzing. En moet u met een nieuwe aanvraag de gehele procedure opnieuw doorlopen.
U kunt onderaan deze pagina vooroverleg aanvragen, download het formulier.

Meenemen

U stuurt op, of geeft mee:

 • De situering (op een kaart).
 • De afmetingen van het object.
 • Bij voorkeur een tekening of een foto van het object.

Downloads

Bestand Grootte
Omgevingsvergunning vooroverleg.pdf (0.45 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.