Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Uitrit of inrit

Een uitweg, ook wel uitrit, inrit of oprit genoemd, is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Voor het aanleggen of veranderen van een uitweg die aansluit op de openbare weg, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Zonder een omgevingsvergunning is het verboden om:

 • een uitweg te maken naar de openbare weg;
 • het trottoir aan te passen als uitweg;
 • een verandering aan te brengen in een bestaande uitweg.

Kosten

Een aanvraag omgevingsvergunning voor een uitweg kost € 62,50 aan legeskosten. Ook als u de omgevingsvergunning niet krijgt of de aanvraag intrekt.
U mag zelf niets wijzigen in de openbare ruimte. Voor de aanleg van de uitweg stelt een door de gemeente Weert aangewezen aannemer een offerte op. De offerte wordt beoordeeld door de gemeente en de kosten worden aan u voorgelegd.
Het bedrag in de offerte is afhankelijk van de grootte en complexiteit van de uitweg. Als er voor de realisatie van de uitweg bijvoorbeeld een lichtmast of een straatkolk verplaatst moet worden bent u ook deze kosten verschuldigd.

Gang van zaken

Ga naar het Omgevingsloket Online (OLO), www.omgevingsloket.nl, en geeft u aan of u de aanvraag doet als particulier of als ondernemer. Het OLO stelt u vervolgens een aantal vragen, op basis waarvan een aanvraagformulier op maat ontstaat. Dit vult u in. De bijlagen (zie onder het kopje "Meenemen") voegt u toe door deze te uploaden.
Als particulier heeft u de keuze of u het formulier en de bijlagen online indient (via DigiD), of de stukken print en per post opstuurt naar Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ, Weert.
Als ondernemer kunt u uw aanvraag alleen online indienen via EHerkenning.
Er zijn 2 procedures: de reguliere en de uitgebreide.

Reguliere procedure

Meestal krijgt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslistermijn 1 keer met 6 weken. Hebben we na 14 weken nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning van rechtswege oftewel automatisch.

Uitgebreide procedure

Bij een aanvraag omgevingsvergunning waar bijvoorbeeld ook een aanpassing van het bestemmingsplan voor nodig is of waarbij er milieuaspecten spelen, geldt een termijn van 26 weken. Ook deze kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen. De uitgebreide procedure kent geen fatale termijn, wat betekent dat de vergunning nooit automatisch wordt verleend.

We behandelen uw aanvraag alleen als deze compleet is. Is uw aanvraag onvolledig, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op. De beslisperiode wordt dan opgeschort.

Voorwaarden

Uit: Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg

 • Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag:
  a. een uitweg te maken naar de weg;|
  b. van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg;
  c. verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 van deze verordening kan een vergunning als bedoeld in het eerste lid worden geweigerd indien:
  a. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
  b. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  c. het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
  d. er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, tenzij die extra uitweg strikt noodzakelijk is, hetgeen bij de aanvraag om omgevingsvergunning aangegeven moet worden; of
  e. de waterhuishouding daardoor wordt aangetast.

 • Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of de Omgevingsverordening Limburg 2014.

Privaatrechtelijke verhoudingen

Naast de publiekrechtelijke bevoegdheid die de gemeente heeft op grond van het bepaalde in de APV is de gemeente ook in particuliere zin eigenaar van de openbare weg. Vanuit dit eigendomsrecht moet de gemeente de aanleg van een uitweg toestaan. Deze toestemming ligt besloten in de te verlenen omgevingsvergunning.
De standaardbreedte van een uitweg is 3 meter. Uitzonderingen zijn bedrijven en overige locaties waarbij het noodzakelijk is om de uitweg te verbreden. In zo'n geval betreft het maatwerk.
De gemeente Weert bepaalt en geeft een omgevingsvergunning af conform bovenstaande richtlijnen.

Meenemen

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen dient u een situatietekening uitweg te overleggen. Een situatietekening uitweg is een tekening waaruit blijkt waar de uitweg wordt aangelegd. De tekening geeft de bestaande situatie weer. De nieuwe situatie kan ingetekend worden op deze tekening, of aangeleverd worden op een extra situatietekening. In plaats van een tekening mag u ook een kleurenfoto toevoegen.
De situatietekening uitweg moet de volgende gegevens bevatten:

 • locatie van de uitweg aan het voor-, zij- of achtererf.
 • gewenste afmetingen van de uitweg.
 • duidelijke maatvoering en schaalaanduiding (aanduiding met maatlijn).
 • aanwezigheid van obstakels die bij het aanleggen van de uitweg in de weg staan, zoals bomen, lantaarnpalen en nutsvoorzieningen.
 • aanwezigheid van een watergang die de uitweg kruist.
 • afmetingen van de bestaande uitweg, indien deze aanwezig is.

Tips

In voorkomende gevallen kan de doorlooptijd vanaf aanvraag tot de daadwerkelijke uitvoering meerdere maanden in beslag nemen. Vertragende factoren kunnen onder andere het verplaatsen van een lichtmast of het kruisen van een waterschapsloot zijn. Dien uw aanvraag daarom tijdig in.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten