Lees voor ?

Uitrit of inrit

Een uitweg, ook wel uitrit, inrit of oprit genoemd, is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Voor het aanleggen of veranderen van een uitweg die aansluit op de openbare weg, heb je een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit uitweg nodig.

Zonder een omgevingsvergunning is het verboden om:

 • een uitweg te maken naar de openbare weg;
 • het trottoir aan te passen als uitweg;
 • een verandering aan te brengen in een bestaande uitweg.

Kosten

 • Je mag zelf niets wijzigen in de openbare ruimte. De kosten voor de uitweg en de bijbehorende werkzaamheden zijn voor jouw rekening.
 • Het bedrag van de aanlegkosten is afhankelijk van de grootte en complexiteit van de uitweg. Indien er voor de realisatie van de uitweg bijvoorbeeld een lichtmast of straatkolk verplaatst moet worden, ben je ook deze kosten verschuldigd.
 • Voor een aanvraag omgevingsvergunning voor een uitweg betaal je leges. De hoogte van de leges zijn te vinden in  de legesverordening. Je betaalt ook leges als je de omgevingsvergunning niet krijgt of de aanvraag intrekt.
 • Je mag zelf niets wijzigen in de openbare ruimte. Voor de aanleg van de uitweg stelt een door de gemeente Weert aangewezen aannemer een offerte op. De offerte wordt beoordeeld door de gemeente en de kosten worden aan je voorgelegd. Het bedrag in de offerte is afhankelijk van de grootte en complexiteit van de uitweg. Als er voor de realisatie van de uitweg bijvoorbeeld een lichtmast of een straatkolk verplaatst moet worden, ben je ook deze kosten verschuldigd.

Wat moet je doen?

Ga naar het Omgevingsloket en geef aan of je de aanvraag doet als particulier of als ondernemer. Het Omgevingsloket stelt je vervolgens een aantal vragen, op basis waarvan een aanvraagformulier op maat ontstaat. Dit vul je in. De bijlagen (zie hieronder onder het kopje 'Indienen') voeg je toe door deze te uploaden.

Procedure

De reguliere voorbereidingsprocedure is het uitgangspunt. De beslistermijn is maximaal 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslistermijn 1 keer met 6 weken. Daarnaast kan het zijn dat je wordt verzocht om je aanvraag met gegevens aan te vullen. In dat geval wordt de beslistermijn opgeschort. Dit komt er op neer dat het aantal dagen die je hebt gebruikt voor het aanvullen van de aanvraag bij de beslistermijn wordt opgeteld.

Voorwaarden

Uit: Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:12 (Maken, veranderen van een uitweg)

 • Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag:
  • een uitweg te maken naar de weg;|
  • van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg;
  • verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 van deze verordening kan een vergunning als bedoeld in het eerste lid worden geweigerd indien:
  • daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
  • dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  • het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
  • er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, tenzij die extra uitweg strikt noodzakelijk is, hetgeen bij de aanvraag om omgevingsvergunning aangegeven moet worden; of
  • de waterhuishouding daardoor wordt aangetast.
 • Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of de Omgevingsverordening Limburg 2014.

De standaardbreedte van een uitweg is 3 meter. Uitzonderingen zijn bedrijven en overige locaties waarbij het noodzakelijk is om de uitweg te verbreden. In zo'n geval betreft het maatwerk. De gemeente Weert bepaalt en geeft een omgevingsvergunning af conform bovenstaande richtlijnen.

Privaatrechtelijke verhoudingen

Naast de publiekrechtelijke bevoegdheid die de gemeente heeft op grond van het bepaalde in de APV is de gemeente ook in particuliere zin eigenaar van de openbare weg. Vanuit dit eigendomsrecht moet de gemeente de aanleg van een uitweg toestaan. Deze toestemming ligt besloten in de te verlenen omgevingsvergunning.
De standaardbreedte van een uitweg is 3 meter. Uitzonderingen zijn bedrijven en overige locaties waarbij het noodzakelijk is om de uitweg te verbreden. In zo'n geval betreft het maatwerk.
De gemeente Weert bepaalt en geeft een omgevingsvergunning af conform bovenstaande richtlijnen.

Indienen

Om je aanvraag te kunnen beoordelen, dien je een situatietekening uitweg te overleggen. Een situatietekening uitweg is een tekening waaruit blijkt waar de uitweg wordt aangelegd. De tekening geeft de bestaande situatie weer. De nieuwe situatie kan ingetekend worden op deze tekening, of aangeleverd worden op een extra situatietekening. In plaats van een tekening mag je ook een kleurenfoto toevoegen.
De situatietekening uitweg moet de volgende gegevens bevatten:

 • Locatie van de uitweg aan het voor-, zij- of achtererf.
 • Gewenste afmetingen van de uitweg.
 • Dduidelijke maatvoering en schaalaanduiding (aanduiding met maatlijn).
 • Aanwezigheid van obstakels die bij het aanleggen van de uitweg in de weg staan, zoals bomen, lantaarnpalen en nutsvoorzieningen.
 • Aanwezigheid van een watergang die de uitweg kruist.
 • Afmetingen van de bestaande uitweg, indien deze aanwezig is.

Tips

In voorkomende gevallen kan de doorlooptijd vanaf aanvraag tot de daadwerkelijke uitvoering meerdere maanden in beslag nemen. Vertragende factoren kunnen onder andere het verplaatsen van een lichtmast of het kruisen van een waterschapsloot zijn. Dien de aanvraag daarom tijdig in.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten