Lees voor ?

Veiligheidsbeleid

Integrale veiligheid in Weert betekent sámen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid, onder regie van de gemeente en met een samenhangend pakket van maatregelen. Een samenhangend pakket van maatregelen bestaat uit preventieve en repressieve maatregelen. Hierbij werken private partijen (zoals inwoners, ondernemers, woningcorporaties) en publieke partijen (gemeente, politie, welzijnsinstellingen, hulpverleningsinstanties, scholen etc.) samen aan het verhogen van de veiligheid.

De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. Van de gemeente mag je verwachten dat zij signalen uit de samenleving oppikt, partners bij elkaar brengt en enthousiasmeert, het proces coördineert, afspraken en activiteiten inventariseert, op elkaar afstemt en monitort en de effecten daarvan evalueert.
 
Bij integrale veiligheid gaat het om sociale veiligheid en om fysieke veiligheid. Het verhogen van de sociale veiligheid betekent overlast en criminaliteit verminderen en veiligheidsgevoelens van mensen verhogen. Het verbeteren van de fysieke veiligheid houdt in het verhogen van de brandveiligheid en verkeersveiligheid en het voorkomen en bestrijden van natuurrampen en de risico´s van gevaarlijke stoffen.
 
Het is van belang zicht op en inzicht in de veiligheidssituatie van de gemeente te hebben. Alleen dan kan op een effectieve manier samen worden gewerkt aan een veiliger Weert. Daarom maakt de gemeente Weert het Integraal Veiligheidsbeleid.

RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum)

Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar door. Criminelen verplaatsen zich van de onderwereld naar de bovenwereld. Ze maken gebruik van plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. In de georganiseerde criminaliteit gaan in Nederland jaarlijks grote bedragen om. Deze vorm van criminaliteit heeft een aanzienlijke impact op de samenleving.

De georganiseerde misdaad aanpakken vereist een georganiseerde overheid. Daarbij is het noodzakelijk dat alle partners de beschikbare informatie over personen, families, buurten, bedrijven etc. open met elkaar delen. Met de diverse puzzelstukjes aan informatie ontstaat een compleet beeld. Samen weten we meer. Vervolgens kunnen de partijen gezamenlijk, daar waar nodig, optreden. Een krachtige gezamenlijke aanpak draagt bij aan het vergroten van de lokale veiligheid.

De samenwerkende partijen zijn gemeenten, politie, openbaar Ministerie, belastingdienst, FIOD en SIOD, arbeidsinspectie en de Provincie Limburg. Deze samenwerking wordt ondersteund door het RIEC. Het RIEC fungeert als informatiemakelaar en het bevordert de informatie-uitwisseling tussen bovengenoemde partijen.

Deze samenwerking is geregeld in het convenant 'Convenant t.b.v. Bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen'.
Daarnaast is er een apart Regionaal Hennepconvenant 2012 opgesteld omdat daarin wordt samengewerkt met private partijen zoals woningcorporaties, netbeheerder Enexis, Stedin Netbeheer B.V. en het UWV.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten