Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Afbeelding van een brief VOG.

Afbeelding van een brief VOG.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een VOG kunt u nodig hebben voor een nieuwe baan, een visum of emigratie. Een werkgever kan om een VOG vragen voordat u wordt aangenomen.
Uit een VOG blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor de taak of functie die u nu gaat uitvoeren.
Een VOG is verplicht voor bijvoorbeeld onderwijzers, medewerkers kinderopvang en taxichauffeurs.

Soort aanvraag in uw situatie

Bij de aanvraag van een VOG is er een aantal speciale situaties. Ook is er verschil tussen een VOG voor natuurlijke personen of een VOG voor rechtspersonen (onderneming/organisatie):

 • Vraagt u voor uzelf een VOG aan? Die kunt u aanvragen aan de balie van de gemeente of digitaal, via dit formulier op de website van Dienst Justis.
 • Vraagt u voor een bedrijf of instelling een VOG aan? U moet dan een vertegenwoordiger zijn van een be­slo­ten ven­noot­schap (B.V.), een ver­e­ni­ging, een ven­noot­schap on­der fir­ma (V.O.F.) of een maat­schap. U kunt een VOG per post of digitaal aanvragen, via het aanvraagformulier VOG Rechtspersonen van Dienst Justis. 
 • Bent u vrijwilliger, ZZP'er, woont u in het buitenland, heeft u een VOG nodig voor een buitenlandse werkgever of organisatie, of heeft u een VOG nodig voor een visum, emigratie of werkvergunning in het buitenland? Verderop op deze pagina leest u de uitleg over het aanvragen van een VOG in uw situatie. 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag kan digitaal aangevraagd worden via de website van de gemeente Weert, of via de website van Dienst Justis. Via Dienst Justis kan dit alleen als de organisatie die uw VOG opvraagt, de aanvraag al digitaal voor u heeft klaargezet.

Via de website van de gemeente Weert

Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Dan ontvangt u het juiste aanvraagformulier van de organisatie.

 • Gebruik het digitale formulier van de gemeente Weert.
   U kunt alleen bij uw woongemeente een VOG aanvragen.
 • Log in met uw DigiD.
 • Upload het ingevulde aanvraagformulier.
 • U betaalt de VOG bij de aanvraag.
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Kosten

Een online aanvraag kost € 41,35. U moet dit vóór de behandeling van uw aanvraag betalen, via iDEAL

Via de website van Dienst Justis

Wilt u een digitale aanvraag voor uzelf doen? Dat kan via aanvraagformulier VOG Natuurlijke personen op de website van Dienst Justis. Dat formulier moet u ook gebruiken als u een VOG nodig heeft voor een buitenlandse werkgever/organisatie of voor een emigratie, een visum of werkvergunning in het buitenland.

Wilt u een digitale aanvraag voor een bedrijf of instelling doen? Gebruik dan het aanvraagformulier VOG Rechtspersonen op de website van Dienst Justis. 

Bij de digitale aanvraag heeft u nodig:

 • Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord (digitale ID).
 • De organisatie die de VOG van u opvraagt, moet de aanvraag digitaal klaarzetten. U ontvangt dan een e-mail met een link en aanvraagcode. Vanuit daar kunt u de VOG-aanvraag afronden. 

Kosten

Een online aanvraag kost € 33,85. U moet dit vóór de behandeling van uw aanvraag betalen, via iDEAL.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. 

Een VOG kunt u aanvragen op afspraak in het stadhuis in Weert of bij de dependance in Stramproy. Voor de openingstijden zie deze pagina.

Bij de aanvraag aan de balie heeft u nodig:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG. Dit formulier krijgt u meestal van uw (nieuwe) werkgever en moet u vooraf voor een deel laten invullen door deze werkgever (zie de uitleg hieronder). Het formulier is ook te downloaden op de website van Dienst Justis.
 • Een geldig identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of rijbewijs.

Kosten

Een VOG kost aan de balie € 41,35. U betaalt direct bij de aanvraag aan de balie.

Formulier vooraf laten invullen

Het aanvraagformulier krijgt u in de meeste gevallen van de organisatie of instelling die uw VOG opvraagt. Het formulier is ook te downloaden op de website van Dienst Justis. Het formulier moet helemaal ingevuld en ondertekend zijn door de organisatie of instelling die de VOG van u wil hebben. Als dit gebeurd is, kunt u de aanvraag doen.
In sommige gevallen krijgt u van de organisatie een gescand of gekopieerd aanvraagformulier. Dit is geen probleem. In dat geval kunt u uw gegevens invullen en uw handtekening zetten. Het formulier en de handtekening van de organisatie of instelling mag een scan of kopie zijn, uw eigen handtekening niet. Deze moet origineel zijn.

Beoordeling aanvraag

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Als u géén strafbare feiten heeft gepleegd, dan wordt de VOG toegekend. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van Dienst Justis.

Komt u niet in aanmerking voor de VOG, dan krijgt u een brief waarin staat dat Dienst Justis van plan is om de VOG niet af te geven. Op die brief kunt u reageren.

Goed om te weten

 • Als u géén straf­blad hebt, krijgt u al­tijd een VOG.
 • U bent de eni­ge die hoort of u de VOG krijgt. Een werk­ge­ver kan een even­tu­eel straf­blad niet in­zien.
 • Het kan best zijn dat u voor de ene baan of sta­ge géén VOG krijgt, maar voor een an­de­re baan of sta­ge wél.
 • Een VOG heeft geen houdbaarheidsdatum. De organisatie of instelling die de VOG van u wil hebben, bepaalt hoe oud deze mag zijn. Op de VOG staat wel aangegeven wanneer deze is gemaakt.
 • Een VOG wordt altijd in het Nederlands afgegeven. Op het document staat wel een korte toelichting in het Engels.

Als u vrijwilliger bent en met minderjarigen gaat werken, is het mogelijk om gratis een VOG aan te vragen. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen.

 eeft u als vrijwilliger een VOG nodig? Die moet u digitaal aanvragen, via de website van Dienst Justis. Let op: dit is alleen gratis als uw vrijwilligersorganisatie voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Gratis VOG.

Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en de belanghebbende niet gelijk zijn. Als u ZZP'er bent, dan vult u bij het aanvraagformulier uw eigen gegevens in bij '1 Invullen door Aanvrager'. Het gedeelte '2 Invullen door organisatie / instelling die de VOG verlangt' moet u door iemand anders in laten vullen. Dat kan bijvoorbeeld een opdrachtgever of iemand van uw maatschap zijn. Als u bij een maatschap zit, kunt u de maatschap als belanghebbende invullen.

Heeft u als ZZP'er een VOG nodig? Dan vraagt u een VOG voor natuurlijke personen aan. Dat kan aan de balie of digitaal, via dit formulier van Dienst Justis. Let op: het formulier moet dus deels door iemand anders ingevuld worden.

Als u in het buitenland woont, kan dit gevolgen hebben voor de manier waarop u een VOG aanvraagt.

 Woont u in het buitenland en staat u nog ingeschreven bij de Nederlandse gemeente? Dan dient u of een gemachtigde namens u de aanvraag in aan de balie van de gemeente waar u staat ingeschreven, of digitaal, via de website van Dienst Justis.

Woont u in het buitenland en staat u niet (meer) bij een Nederlandse gemeente inschreven? Dan moet u uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Dienst Justis indienen. 

Als de organisatie/instantie die uw VOG opvraagt in het buitenland gevestigd is, lukt het niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren, dat door die buitenlandse werkgever/organisatie is ingevuld en ondertekend. Als dat niet lukt, kunt u zelf het aanvraagformulier invullen. Als aanvulling op het aanvraagformulier moet u wel een document (schriftelijk, e-mail, printscreen) aanleveren, waaruit blijkt waarvoor u de VOG nodig heeft voor die werkgever/organisatie. Zorg ervoor dat dit document alle gegevens bevat waar in het gedeelte  '2 Invullen door organisatie / instelling die de VOG verlangt' naar gevraagd wordt.
In plaats van het Nederlandse aanvraagformulier kunt u ook het Engelstalige aanvraagformulier voor de VOG gebruiken. 
 
 Heeft u een VOG nodig voor een buitenlandse werkgever of organisatie? Dan vraagt u een VOG voor natuurlijke personen aan. Dat kan aan de balie of digitaal, via dit formulier van Dienst Justis. Let op: hier gelden speciale regels.

Voor het aanvragen van een VOG voor emigratie, een visum of werkvergunning gelden speciale regels. Het lukt aanvragers niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren, dat door die buitenlandse organisatie/instelling is ingevuld en ondertekend. Als dat niet lukt, kunt u zelf het aanvraagformulier invullen. Als aanvulling op het aanvraagformulier moet u wel een document (schriftelijk, e-mail, printscreen) aanleveren, waaruit blijkt waarvoor u de VOG nodig heeft.

Heeft u een VOG nodig voor emigratie, een visum of werkvergunning in het buitenland? Dan vraagt u een VOG voor natuurlijke personen aan. Dat kan aan de balie of digitaal, via dit formulier van Dienst Justis. Let op: hier gelden speciale regels. 

Als u in de gemeente Weert ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP), is het mogelijk om iemand te machtigen om een VOG voor u aan te vragen.

Zo werkt het:

 • Schrijf een machtigingsbrief met daarin uw gegevens, de gegevens van de gemachtigde en onderteken deze. Op de mach­ti­ging moet een da­tum staan en het do­cu­ment mag maxi­maal zes we­ken oud zijn.
 • De gemachtige maakt een afspraak in het stadhuis, komt naar de vrije inloopbalie in het stadhuis, of zonder afspraak bij de dependance in Stramproy. Voor de openingstijden, zie deze pagina.
 • De gemachtigde dient dan mee te nemen:
  • Een vol­le­dig in­ge­vuld aan­vraag­for­mu­lier VOG
  • Een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf (bij­voor­beeld een pas­poort, iden­ti­teits­kaart of rij­be­wijs)
  • Een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u, of een ko­pie daar­van (bij­voor­beeld een pas­poort, iden­ti­teits­kaart of rij­be­wijs)
  • De mach­ti­gingsbrie­f

Aanvraagformulier en machtiging: origineel!

De machtiging mag géén scan of kopie zijn. Dat geldt ook voor het aanvraagformulier van de VOG. Voor een aanvraag is uw originele handtekening nodig! Het is dan ook niet toegestaan de formulieren te mailen naar de persoon die de aanvraag voor u komt doen.

Aanvraag voor een persoon onder de 18 jaar

Vraagt u een VOG aan voor uw kind, dan heeft u een machtiging nodig. Ook wanneer uw kind jonger is dan 18 jaar.

 Contact

 • Heeft u vragen over de aanvraagprocedure, neem dan contact op met de gemeente Weert.
 • Voor vragen over de voortgang van uw aanvraag kunt u alleen terecht bij Dienst Justis. Kijk op de website justis.nl/vog of bel met tel. (088) 9982 200.
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten