Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Jouw privacyrechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (pdf-bestand) heb je als betrokkene volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Weert van je verwerkt in te zien. Dit noemen we een ‘Persoonsgegevens inzageverzoek’ waarbij je gevraagd wordt te specificeren welke gegevens je wilt inzien. Bijvoorbeeld: jouw aanvraag voor een rolstoel.
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Weert van je verwerkt te laten aanpassen of aanvullen. Indien je vindt dat de gegevens niet juist of onvolledig zijn, kun je een ‘Persoonsgegevens correctieverzoek’ doen. Daarbij vermeld je de reden en geef je duidelijk aan welke gegevens gecorrigeerd moeten worden.
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking; Indien je vindt dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden, dan kun je een ‘Persoonsgegevens verwerking bezwaar’ indienen. Hierbij dien je duidelijk aan te geven tegen welke verwerking je bezwaar maakt en waarom dit onrechtmatig is.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over jou gaan; Bij de gemeente Weert worden besluiten altijd door (tussenkomst van) medewerkers genomen. Dit recht is dus niet uit te oefenen bij de gemeente.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de gemeente Weert te vragen het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken; Bijvoorbeeld omdat jouw gegevens niet belangrijk zijn voor het doel waarvoor je de aanvraag heeft ingediend. Dit noemen we een ‘Persoonsgegevens beperking verwerking verzoek'.
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen jouw gegevens te laten verwijderen; Dit noemen we een ‘Persoonsgegevens verwijderingsverzoek’. Daarbij dien je de reden moeten aangeven en welke gegevens je verwijdert wilt hebben.
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om jouw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.
  Dien dan een ‘Persoonsgegevens dataportabiliteit verzoek’ in. Daarbij je dient aan te geven of je de gegevens zelf wilt ontvangen, of op jouw verzoek rechtstreeks aan een andere organisatie moeten worden verstrekt en aan welke contactpersoon van die organisatie.
  Wij beoordelen of we hieraan kunnen voldoen, want vanwege de gemeentelijke taken zal dit slechts in een beperkt aantal gevallen van toepassing zijn. Het betreft namelijk alleen de digitale gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt, en die met toestemming van jou zijn verwerkt óf om de overeenkomst met je uit te voeren.

Voor meer informatie over jouw rechten zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoek indienen

Wil je gebruik maken van een van de privacy rechten? Om van je privacyrechten gebruik te maken, kun je een verzoek indienen:

 • Via gemeente@weert.nl, of
 • Schriftelijk via Gemeente Weert, postbus 950, 6000 AZ Weert én
 • Geef aan welk verzoek je doet, en vermeld daarbij alstublieft alle gevraagde gegevens. Om jouw verzoek te bespoedigen, vragen wij je te specificeren om welke gegevens het gaat, waarom en wat je precies wilt.

Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen ook daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet is toegestaan om gegevens van andere personen in te zien of te wijzigen. Bent je onder 16 bent of sta je onder curatele, dan kan alleen jouw wettelijk vertegenwoordiger het verzoek doen.

Behandeltermijn

Indien je verzoek conform bovenstaande heeft ingediend, nemen we binnen 30 dagen contact met je op, over hoe je je kunt legitimeren. Daarbij kunnen we je ook vragen om specifiek(er) aan te geven over welke persoonsgegevens het gaat, om ons te helpen bij een reactie op jouw verzoek. En kunnen we afspraken maken op welke manier je jouw gegevens kunt inzien.

Na legitimatie zal de gemeente binnen 4 weken laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het een omvangrijk of uitgebreid verzoek tot inzage betreft, kunnen de 4 weken worden verlengd met maximaal 2 maanden.

Verzoeken tot correcties, verwijderingen, beperkingen, bezwaren en dataportabiliteit kunnen pas in behandeling worden genomen, nadat je een inzageverzoek hebt ingediend en dit door ons is afgehandeld. Voor elk verzoek geldt dat we eerst beoordelen of we hieraan kunnen voldoen, dit moet namelijk ook wettelijk toegestaan zijn, en elk verzoek wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.

Als wij je verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, dan leggen we uit waarom dit zo is en welke mogelijkheden je mogelijk nog hebt.

Je hebt het recht om inzage in jouw persoonsgegevens te krijgen, de eerste kopie is gratis. Voor aanvullende kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding aan je vragen.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten