Lees voor ?

Jouw privacyrechten

De gemeente Weert verwerkt persoonsgegevens. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) heb je als betrokkene diverse privacyrechten. De AVG kent het recht van: inzage, rectificatie, beperking, verwijdering, overdragen, bezwaar. De Wpg kent het recht van inzage, vernietiging en rectificatie.

Om gebruik te maken van deze rechten kun je bij de gemeente een verzoek indienen. Je kunt alleen een verzoek indienen dat over jezelf gaat. Als het verzoek jezelf betreft én je bent ouder dan 16 jaar en niet onder curatele gesteld, dan bent je bevoegd het verzoek te doen. Ben je onder de 16 jaar of sta je onder curatele, dan kan alleen jouw wettelijke vertegenwoordiger het verzoek voor je indienen.

Met dit recht kun je persoonsgegevens die de gemeente van je gebruikt inzien. Hierdoor weet je of en zo ja welke, gegevens van je worden gebruikt door de gemeente Weert. Daarnaast kun je ook informatie krijgen over het doel van het gebruik en met wie de gegevens zijn gedeeld.

In uitzonderlijke gevallen (die in de AVG en Wpg beschreven staan) kan de gemeente weigeren om je inzage te geven in jouw gegevens.

Voorwaarden verzoek

Wil je inzage, geef in jouw verzoek tevens concreet aan op welke gegevens jouw verzoek betrekking heeft. Bijvoorbeeld persoonsgegevens die wij van je verwerkt hebben in een WMO-procedure of vergunningaanvraag. Hierdoor kunnen we gericht voor je aan de slag.

Je kunt vragen om jouw gegevens aan te passen wanneer deze niet juist zijn. Je kunt tevens vragen om gegevens aan te vullen als deze niet compleet zijn. De gemeente zorgt ervoor dat foute of niet complete gegevens veranderd, aangevuld of verwijderd worden als deze inderdaad fout of niet compleet zijn. Het recht op rectificatie geldt o.a. niet als het gaat om gegevens in de verplichte registers waaronder de basisregistratie personen (BRP). Hebben wij jouw gegevens aangepast? Dan zijn wij ook verplicht om dit door te geven aan de organisaties met wie wij jouw gegevens hebben gedeeld. Behalve als het informeren onevenredige inspanning van de gemeente kost of de kennisgeving onmogelijk is.

Voorwaarden verzoek

Geef in jouw verzoek duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. Geef ook aan waarom het aangepast of aangevuld moet worden. Hierdoor kunnen we gericht voor je aan de slag.

Soms kun je vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel bewaren, maar dat we ze niet verder gebruiken voor een specifiek doel. Gaat de gemeente hiermee akkoord, dan worden jouw gegevens niet meer gebruikt voor dat specifieke doel. Dit kan alleen:

  • Wanneer je vindt dat de gegevens niet kloppen en wij tijd nodig hebben om dit te controleren. Wij mogen die gegevens dan niet gebruiken totdat wij een beslissing hebben genomen;
  • Wanneer je vindt dat wij jouw gegevens niet gebruiken zoals het in de wet staat, maar je wilt niet dat de gegevens verwijderd worden. De persoonsgegevens blijven dan opgeslagen en voor jou bereikbaar;
  • Wanneer de gemeente de gegevens niet meer nodig heeft, maar jij wel voor een juridische procedure of eis;
  • Wanneer iemand bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking van gegevens vanwege de specifieke situatie van deze persoon.

Voorwaarden verzoek

Geef in jouw verzoek aan om welke persoonsgegevens het gaat, waar jouw gegevens voor worden gebruikt en waarom de beperking nodig is. Gaat de gemeente akkoord, dan wordt de beperking zo snel mogelijk uitgevoerd.

Je kunt ook verzoeken om verwijdering/vernietiging van jouw gegevens. In jouw verzoek dien je duidelijk aan te geven welke gegevens en om welke reden de gegevens verwijderd moeten worden. In bepaalde gevallen (die in de AVG en Wpg beschreven staan) kan de gemeente weigeren om jouw gegevens te verwijderen/vernietigen. Zo kun je bijvoorbeeld geen gebruikmaken van het recht op verwijdering indien de gegevens op basis van de wet verplicht moeten worden bewaard door de gemeente. Bijvoorbeeld op grond van de Archiefwet of de Selectielijst gemeenten.

Wijzigt of verwijdert de gemeente jouw persoonsgegevens, dan zal deze wijziging of verwijdering ook worden doorgegeven aan andere partijen aan wie de gegevens in het verleden zijn verstrekt. In samenwerkingen betekent dit dat niet alleen dat de gegevens in de eigen database worden aangepast, maar ook bij de andere partners. Deze plicht hoeft niet te worden uitgevoerd als deze kennisgeving onmogelijk is of onevenredige inspanning van de gemeente kost.

De Wpg maakt onderscheid tussen verwijderen en vernietigen van persoonsgegevens. Bij verwijderen van gegevens op grond van de Wpg zijn de gegevens nog niet definitief weg. Vernietigen in de zin van de Wpg is een definitieve handeling; de gegevens zijn dan niet meer terug te halen.

Voorwaarden verzoek

 Geef in jouw verzoek duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat, waar de gegevens voor worden gebruikt en wanneer je hierover contact hebt gehad met de gemeente. Geef ook aan waarom deze verwijderd moeten worden. Als de gemeente besluit om de persoonsgegevens te verwijderen, dan wordt de verwijdering zo snel mogelijk uitgevoerd.

Dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Het gaat om gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven of omdat we een contract met je hebben afgesloten. Bij de gemeente komt dit niet vaak voor. Hierdoor wordt een verzoek voor dataportabiliteit vaak afgewezen.

Voorwaarden verzoek

Geef in jouw verzoek aan of je deze persoonsgegevens zelf wilt ontvangen. Het is ook mogelijk dat de gegevens direct aan een andere organisatie worden verstuurd. Geef de organisatie en de contactpersoon dan duidelijk aan. Geef ook aan waar jouw gegevens voor worden gebruikt en welke gegevens het betreft.

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. Dit kan alleen bij een taak van algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. Ook heb je het recht om niet afhankelijk te zijn van geautomatiseerde besluitvorming. Een geautomatiseerde beslissing is een beslissing die niet door een mens is gedaan.  

Voorwaarden bezwaar

Geef aan tegen welk gebruik je bezwaar maakt. Geef hierbij ook aan waarom je bezwaren hebt. Bij een toekenning van een bezwaar wordt het gebruik zo snel mogelijk aangepast of gestopt.

Verzoek indienen

Wil je gebruikmaken van een van de privacyrechten? Om van je privacyrechten gebruik te maken, kun je op de volgende wijzen een verzoek indienen:

  • Online, via een digitaal formulier:

    Digitaal verzoek indienen DigiD

  • Schriftelijk via een brief aan Gemeente Weert, postbus 950, 6000 AZ Weert. Geef hierbij aan welk verzoek je doet en vermeld daarbij duidelijk de gevraagde informatie die hierboven bij het desbetreffende recht staat beschreven.
Opgelet! Om aan jouw verzoek te kunnen voldoen dient de gemeente een op zorgvuldige wijze een juiste identificatie vast te stellen van de verzoeker. Bij het digitale formulier kun je hiervoor gebruik maken van DigiD. Wanneer je schriftelijk een verzoek indient, zullen wij je in de bevestigingsbrief vragen om een afspraak te maken om je aan de balie in het stadhuis te legitimeren.

Behandeltermijn

Binnen 4 weken sturen wij je een reactie op jouw verzoek. We streven ernaar om je binnen deze termijn ook het definitieve besluit op jouw verzoek te geven. Als dit gezien de complexiteit van het verzoek niet mogelijk is, kunnen wij de reactietermijn met maximaal twee maanden verlengen als het een AVG-verzoek betreft. Wanneer het een Wpg-verzoek betreft is het mogelijk om de beslistermijn met ten hoogste zes weken te verlengen. Van verlening van de beslistermijn wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de verzoeker.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten