Lees voor ?

Privacyverklaring

De gemeente Weert wil u graag informeren over hoe de gemeente persoonsgegevens verwerkt. Deze verklaring is van kracht met ingang van september 2019. De gemeente Weert heeft het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

De gemeente Weert is verantwoordelijk voor een juiste, behoorlijke en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren). Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd. De AVG is de basis voor deze privacyverklaring.

De gemeente Weert verwerkt persoonsgegevens van u als u gebruikmaakt van onze producten, diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.  Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Naam (voor- en achternaam),
 • Geslacht,
 • Adres (postcode, straatnaam, huisnummer, woonplaats),
 • Contactgegevens (adres/postadres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens (bank-/spaarrekening)
 • Financiële gegevens (inkomen, eventuele schulden)
 • Woonsituatie (met wie u in een huis woont, burgerlijke staat)
 • Kenteken

Naast bovengenoemde gewone persoonsgegevens kan het zijn dat de gemeente ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt wanneer u gebruikmaakt van onze producten, diensten en/of indien u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Gezondheid (Medische en niet-medische zorg gerelateerde gegevens die met de gemeente Weert gedeeld kunnen worden voor een aanvraag.)
 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Ras of etnische afkomst
 • Strafrechtelijke gegevens

Bij producten of diensten kunt u denken aan de afgifte van een paspoort of rijbewijs, het verstrekken van een uitkering, het verlenen van een vergunning, de gemeentelijke belastingen of het toekennen van een voorziening zoals hulp in huishouding. Het gebruikmaken van onze diensten en/of producten gebeurt op grond van verschillende wetten, zoals bijvoorbeeld de Wet basisregistratie Personen, de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Omgevingswet.

Hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens kunnen door de gemeente Weert verwerkt worden voor de volgende doelen:

 • Voor een taak waarvoor de gemeente een wettelijke grondslag heeft. Deze wettelijke grondslag kan zijn: toestemming vragen aan de betrokkene, het aangaan/uitvoeren van een overeenkomst waarbij u een betrokken partij bent, een wettelijke verplichting die de gemeente heeft, een vitaal belang en/of een publiekrechtelijke taak (van algemeen belang of het uitoefenen van openbaar gezag);
 • (Telefonisch) contact;
 • U informeren over (wijzigingen van) producten of diensten;
 • Verzenden van nieuws(brieven);
 • Het opstellen van anonieme statistieken over het gebruik van onze website (via cookies);
 • Cameratoezicht.

Een overzicht van alle verwerkingen binnen de gemeente kunt u vinden in het openbaar register van verwerkingen. Dit register vindt u onderaan deze pagina. 

De gemeente Weert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van het doel of het uitvoeren van onze wettelijke plicht. We hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: de gemeente houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • (Telefonisch) contact: 1 jaar na het laatste contactmoment of afhandeling van uw verzoek
 • Geluidsopnamen telefonisch contact ten behoeve van trainingsdoeleinden: 3 maanden
 • Informeren over wijzigingen van producten of diensten: zolang u die producten of diensten gebruikt/krijgt
 • Voor nieuwsbrieven: totdat de gebruiker zich afmeldt voor de nieuwsbrief.
 • Voor anonieme statistieken over het gebruik van de website: 26 maanden.
 • Voor cameratoezicht: voor de camerabeelden geldt dat de bewaartermijn per locatie anders kan zijn, dit is afhankelijk van het gebruik en de locatie en soms ook afhankelijk van het aantal bewegingen dat door de camera geregistreerd wordt.

De gemeente Weert zal uw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of voor het afhandelen van onze overeenkomst met u. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW), de Reinigingsdienst Weert en Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente Weert legt afspraken vast met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht via een verwerkersovereenkomst. Daarmee zorgen we dat ook zij zorgvuldig en veilig omgaan met uw gegevens. De gemeente Weert blijft (eind)verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gemeente Weert neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zie deze pagina voor meer informatie. De gemeente Weert heeft deze maatregelen opgenomen in haar informatiebeveiligingsbeleid conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen (de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) .

Op deze website worden cookies gebruikt. Zie voor meer informatie de aparte cookie-verklaring. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

De gemeente Weert heeft cameratoezicht in enkele gemeentelijke gebouwen en in het openbaar gebied, zie deze pagina voor meer informatie.

U heeft een aantal rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt. Zo kunt u vragen aan de gemeente om uw persoonsgegevens zelf in te zien. Als de gegevens niet juist of onvolledig zijn kunt u vragen aan de gemeente om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Indien dit wettelijk mag zal de gemeente Weert dit voor u doen. Kijk op deze pagina voor meer informatie over uw privacyrechten, hoe u een verzoek kunt indienen, en hoe wij dit verzoek behandelen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via privacy@weert.nl.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u dit melden aan de Functionaris Gegevensbescherming via:

 • e-mail: FG@weert.nl, of
 • schriftelijk: Gemeente Weert, T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

De Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld door de gemeente Weert, en is aangesteld als onafhankelijk toezichthouder en controleur op de kwaliteit van de uitvoering van privacywetgeving en –beleid. De Functionaris Gegevensbescherming ontvangt de klacht en zet deze door naar betreffende afdeling samen met zijn onafhankelijk advies. De afdeling behandelt de klacht met kennis van de Functionaris Gegevensbescherming.

Komen u en de betreffende afdeling er desondanks toch niet samen uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit voor Persoonsgegevens. Voor diens contactgegevens en meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijkt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Downloads

Bestand Grootte
Openbaar register van verwerkingen.pdf (0.66 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten