Privacyverklaring

De gemeente Weert wil u graag informeren over hoe de gemeente persoonsgegevens verwerkt. Deze verklaring is van kracht met ingang van september 2019. De gemeente Weert heeft het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

De gemeente Weert is verantwoordelijk voor een juiste en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren) hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (pdf-bestand) gevolgd. Dit is de basis voor deze privacyverklaring.

De gemeente Weert verwerkt persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze producten of diensten, of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. 
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (voor- en achternaam),
 • Geslacht,
 • Adres (postcode, woonplaats),
 • Contactgegevens (adres/postadres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens (bank-/spaarrekening)
 • Financiële gegevens (inkomen, eventuele schulden)
 • Woonsituatie
 • Kenteken

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze producten of diensten en/of u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Gezondheid (Medische en niet-medische zorggerelateerde gegevens die met gemeente gedeeld kunnen worden voor een aanvraag)
 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Strafrechtelijk verleden
 • Ras of etnische afkomst

Bij producten of diensten kunt u denken aan de afgifte van een paspoort, het verstrekken van een uitkering, het verlenen van een vergunning, de gemeentelijke belastingen of het toekennen van een voorziening zoals hulp in huishouding. Dit gebeurt conform de verschillende wetten bijvoorbeeld de Wet basisregistratie Personen, de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Omgevingswet.

Hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden door de gemeente verwerkt voor de volgende doelen:

 • Voor een taak waarvoor de gemeente een wettelijke grondslag heeft. Dit zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak (van algemeen belang of het uitoefenen van openbaar gezag);
 • (Telefonisch) contact;
 • Informeren over (wijzigingen van) producten of diensten;
 • verzenden van nieuws(brieven);
 • Het opstellen van statistieken over het gebruik van onze website (via cookies);
 • Camera toezicht.

Een overzicht van alle verwerkingen binnen de gemeente kunt u vinden in het openbaar register van verwerkingen. Dit register vindt u onder aan deze pagina.

De gemeente Weert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van het doel, of wettelijk is verplicht.
We hanteren volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: de gemeente houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen
 • (Telefonisch) contact: 1 jaar na laatste contactmoment of afhandeling van uw verzoek
 • Geluidsopnamen telefonisch contact ten behoeve van trainingsdoeleinden: 3 maanden
 • Informeren over wijzigingen van producten of diensten: zolang u die producten of diensten gebruikt/krijgt
 • Voor nieuwsbrieven: totdat de gebruiker zich afmeldt voor de nieuwsbrief.
 • Voor anonieme statistieken over het gebruik van de website: 26 maanden.
 • Voor camera toezicht.

De gemeente Weert verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of voor het afhandelen van onze overeenkomst met u. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW), de Reinigingsdienst Weert, Centrum voor Jeugd en Gezin. Wij leggen afspraken vast met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, via een verwerkersovereenkomst. Daarmee zorgen we dat ook zij zorgvuldig en veilig omgaan met uw gegevens. De gemeente Weert blijft (eind)verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gemeente Weert neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zie deze pagina voor meer informatie. De gemeente Weert heeft deze maatregelen opgenomen in haar informatiebeveiligingsbeleid conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen (de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) .

Op deze website worden cookies gebruikt. Zie voor meer informatie de aparte cookie-verklaring. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

De gemeente Weert heeft cameratoezicht in enkele gemeentelijke gebouwen en in het openbaar gebied, zie deze pagina voor meer informatie.

U heeft een aantal rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die u aan de gemeente Weert heeft verstrekt. U kunt deze inzien. Als ze niet juist zijn of onvolledig, kunt vragen ze te corrigeren of te verwijderen. Indien dit wettelijk mag, zal de gemeente Weert dit voor u doen. Kijk op deze pagina voor meer informatie over uw privacy rechten, hoe u een verzoek kunt indienen, en hoe wij dit verzoek behandelen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via privacy@weert.nl.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u dit melden aan de Functionaris Gegevensbescherming via:

 • e-mail: FG@weert.nl, of
 • schriftelijk: Gemeente Weert, T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

De Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld door de gemeente Weert, en is aangesteld als onafhankelijk toezichthouder en controleur op de kwaliteit van de uitvoering van privacywetgeving en –beleid. De Functionaris Gegevensbescherming ontvangt de klacht en zet deze door naar betreffende afdeling samen met zijn onafhankelijk advies. De afdeling behandelt de klacht met kennis van de Functionaris Gegevensbescherming.

Komen u en de betreffende afdeling er desondanks toch niet samen uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit voor Persoonsgegevens. Voor diens contactgegevens en meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijkt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Downloads

Bestand Grootte
Openbaar register van verwerkingen.pdf (3.44 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.